قیمت تیرچه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 243,000 21 خرداد 243,000 243,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 8 میلگرد تحتانی: 8 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 261,000 21 خرداد 261,000 261,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 8 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 269,000 21 خرداد 269,000 269,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 10 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 357,000 21 خرداد 357,000 357,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 10 میلگرد تحتانی: 12 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 407,000 21 خرداد 407,000 407,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 14 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 426,000 21 خرداد 426,000 426,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 14 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 454,000 21 خرداد 454,000 454,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 14 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 498,000 21 خرداد 498,000 498,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 14 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 552,000 21 خرداد 552,000 552,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 16 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 472,000 21 خرداد 472,000 472,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 14 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 701,000 21 خرداد 701,000 701,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 14 میلگرد تحتانی: 16 زیگزاگ: 2*8
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 330,000 23 مرداد 243,000 243,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 8 میلگرد تحتانی: 8 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 355,000 23 مرداد 261,000 261,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 8 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 368,000 23 مرداد 269,000 269,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 10 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 496,000 23 مرداد 357,000 357,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 10 میلگرد تحتانی: 12 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 499,000 23 مرداد 4,070,000 4,070,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 14 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 675,000 31 شهریور 675,000 675,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 14 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 781,000 23 مرداد 552,000 552,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 16 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 955,000 23 مرداد 701,000 701,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 14 میلگرد تحتانی: 16 زیگزاگ: 2*8
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 380,000 9 مهر 330,000 330,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 8 میلگرد تحتانی: 8 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 425,000 9 مهر 355,000 355,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 8 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 448,000 9 مهر 368,000 368,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 10 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 556,000 9 مهر 496,000 496,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 10 میلگرد تحتانی: 12 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 559,000 9 مهر 499,000 499,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 14 میلگرد تحتانی: 10 زیگزاگ: 1*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 735,000 00:08:26 604,000 604,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 14 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 841,000 9 مهر 781,000 781,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 12 میلگرد تحتانی: 16 زیگزاگ: 2*6
تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی 1,055,000 9 مهر 955,000 955,000
تیرچه پاشنه بتنی واحد: متر میلگرد فوقانی: 14 میلگرد تحتانی: 16 زیگزاگ: 2*8
تیرچه پاشنه بتنی تجاری
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی تجاری 116,000 18 فروردین 116,000 116,000
تیرچه پاشنه بتنی تجاری واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 10 میلگرد تحتانی: میلگرد 10 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی تجاری
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی تجاری 135,000 18 فروردین 135,000 135,000
تیرچه پاشنه بتنی تجاری واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 12 میلگرد تحتانی: میلگرد 12 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی 80,000 18 فروردین 80,000 80,000
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 8 میلگرد تحتانی: میلگرد 8 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی 95,000 18 فروردین 95,000 95,000
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 10 میلگرد تحتانی: میلگرد 10 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ 152,000 18 فروردین 152,000 152,000
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 12 میلگرد تحتانی: میلگرد 12 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ
تیرچه
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ 158,000 18 فروردین 158,000 158,000
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 14 میلگرد تحتانی: میلگرد 14 زیگزاگ: 1×6
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک)
تیرچه
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک) 110,000 23 مرداد 59,000 59,000
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک) واحد: کیلوگرم
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک)
تیرچه
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک) 140,000 9 مهر 110,000 110,000
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک) واحد: کیلوگرم
تیرچه کرومیت (نبشی پرسی)
تیرچه
تیرچه کرومیت (نبشی پرسی) 60,000 18 فروردین 60,000 60,000
تیرچه کرومیت (نبشی پرسی) واحد: کیلوگرم
خرپای تیرچه
تیرچه
خرپای تیرچه 28,000 18 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 8 میلگرد تحتانی: 8 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه
خرپای تیرچه 28,000 18 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 10 میلگرد تحتانی: 10 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه
خرپای تیرچه 28,000 18 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 12 میلگرد تحتانی: 12 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه
خرپای تیرچه 28,000 18 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 14 میلگرد تحتانی: 14 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه
خرپای تیرچه 28,000 18 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 14 میلگرد تحتانی: 16 سانتی‌متر زیگزاگ: -
مجموع موارد: 41 عدد در 1 صفحه