قیمت میکسر

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بتن آماده
میکسر
بتن آماده 2,270,000 3 فروردین 2,270,000 2,270,000
بتن آماده رده بتن: C20 مقاومت بتن (kg/cm2): 20 واحد: مترمکعب
بتن آماده
میکسر
بتن آماده 2,370,000 3 فروردین 2,370,000 2,370,000
بتن آماده رده بتن: C25 مقاومت بتن (kg/cm2): 25 واحد: مترمکعب
بتن آماده
میکسر
بتن آماده 2,470,000 3 فروردین 2,470,000 2,470,000
بتن آماده رده بتن: C30 مقاومت بتن (kg/cm2): 30 واحد: مترمکعب
بتن آماده
میکسر
بتن آماده 2,570,000 3 فروردین 2,570,000 2,570,000
بتن آماده رده بتن: C35 مقاومت بتن (kg/cm2): 35 واحد: مترمکعب
بتن آماده
میکسر
بتن آماده 2,670,000 3 فروردین 2,670,000 2,670,000
بتن آماده رده بتن: C40 مقاومت بتن (kg/cm2): 40 واحد: مترمکعب
بتن آماده
میکسر
بتن آماده 2,770,000 3 فروردین 2,770,000 2,770,000
بتن آماده رده بتن: C45 مقاومت بتن (kg/cm2): 45 واحد: مترمکعب
بتن آماده
میکسر
بتن آماده 2,870,000 3 فروردین 2,870,000 2,870,000
بتن آماده رده بتن: C50 مقاومت بتن (kg/cm2): 50 واحد: مترمکعب
مجموع موارد: 7 عدد در 1 صفحه