قیمت سقف کاذب

رسته عنوان واحد برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تایل سقفی 60*60
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 متر مربع کناف ایران 79,000 3 فروردین 79,000 79,000
تایل سقفی 60*60 واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید
تایل سقفی 60*60
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 متر مربع کناف ایران 87,000 3 فروردین 87,000 87,000
تایل سقفی 60*60 واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید پشتAL
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: بدون روکش با فیلس در پشت تایل
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی متر مربع کناف ایران 97,000 3 فروردین 97,000 97,000
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: رنگ شده سفید با فیلس در پشت تایل
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC متر مربع کناف ایران 132,000 3 فروردین 132,000 132,000
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: با فیلس در پشت تایل
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC
سقف کاذب
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC متر مربع کناف ایران 97,000 3 فروردین 97,000 97,000
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC
سقف کاذب
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC متر مربع کناف ایران 105,000 3 فروردین 105,000 105,000
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید پشتAL
تایل طرح دار یاقوت روکشPVC
سقف کاذب
تایل طرح دار یاقوت روکشPVC متر مربع کناف ایران 93,000 3 فروردین 93,000 93,000
تایل طرح دار یاقوت روکشPVC واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: کد 238
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه متر مربع کناف ایران 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت متر مربع کناف ایران 118,800 3 فروردین 118,800 118,800
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتشmm
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت متر مربع کناف ایران 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2500 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت متر مربع کناف ایران 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2800 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت متر مربع کناف ایران 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه متر مربع کناف ایران 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت متر مربع کناف ایران 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت متر مربع کناف ایران 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2500 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت متر مربع کناف ایران 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2800 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت متر مربع کناف ایران 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت متر مربع کناف ایران 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت متر مربع کناف ایران 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2800 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه متر مربع کناف ایران 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت متر مربع کناف ایران 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2500 mm
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2800 mm
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت متر مربع کناف ایران 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت متر مربع کناف ایران 134,000 3 فروردین 134,000 134,000
صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت متر مربع کناف ایران 107,000 3 فروردین 107,000 107,000
صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه متر مربع کناف ایران 107,000 3 فروردین 107,000 107,000
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت متر مربع کناف ایران 107,000 3 فروردین 107,000 107,000
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه متر مربع کناف ایران 124,000 3 فروردین 124,000 124,000
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت متر مربع کناف ایران 124,000 3 فروردین 124,000 124,000
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت
صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت متر مربع کناف ایران 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه متر مربع کناف ایران 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت متر مربع کناف ایران 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 15 mm عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت متر مربع کناف ایران 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 18 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت متر مربع کناف ایران 133,000 3 فروردین 133,000 133,000
صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 18 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت متر مربع کناف ایران 133,000 3 فروردین 133,000 133,000
صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 18 mm عرض 1200mm طول 3000 mm صفحه مقاوم در برابر آتش
صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت متر مربع کناف ایران 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 18 mm عرض 1200mm طول 2400 mm صفحه مقاوم در برابر رطوبت
صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت متر مربع کناف ایران 122,000 3 فروردین 122,000 122,000
صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 18 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت متر مربع کناف ایران 122,000 3 فروردین 122,000 122,000
صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 18 mm عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالت متر مربع کناف ایران 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 6.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت متر مربع کناف ایران 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 8.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه متر مربع کناف ایران 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 9.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت متر مربع کناف ایران 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 9.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی
سقف کاذب
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی متر مربع کناف ایران 630,000 3 فروردین 630,000 630,000
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی
سقف کاذب
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی متر مربع کناف ایران 630,000 3 فروردین 630,000 630,000
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی واحد: متر مربع برند: کناف ایران توضیحات: ضخامت 12.5 mm عرض 1200mm طول 2400 mm
مجموع موارد: 50 عدد در 1 صفحه