قیمت لوله

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله +2 سوپرپایپ
لوله
لوله +2 سوپرپایپ 812,050 3 فروردین 812,050 812,050
لوله +2 سوپرپایپ واحد: متر سایز: 16 شرح: کلاف 200 متری
لوله +2 سوپرپایپ
لوله
لوله +2 سوپرپایپ 1,241,510 3 فروردین 1,241,510 1,241,510
لوله +2 سوپرپایپ واحد: متر سایز: 20 شرح: کلاف 150 متری
لوله +2 سوپرپایپ
لوله
لوله +2 سوپرپایپ 1,895,510 3 فروردین 1,895,510 1,895,510
لوله +2 سوپرپایپ واحد: متر سایز: 25 شرح: کلاف 100 متری
لوله +2 سوپرپایپ
لوله
لوله +2 سوپرپایپ 2,956,080 3 فروردین 2,956,080 2,956,080
لوله +2 سوپرپایپ واحد: متر سایز: 32 شرح: کلاف 50 متری
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین 326,707,500 3 فروردین 326,707,500 326,707,500
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "10 شرح: Thickness:6.35 mm-Weight:245Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین 395,272,500 3 فروردین 395,272,500 395,272,500
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "12 شرح: Thickness:6.35 mm-Weight:295Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین 533,400,000 3 فروردین 533,400,000 533,400,000
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "14 شرح: Thickness:6.35 mm-Weight:400Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین 613,410,000 3 فروردین 613,410,000 613,410,000
لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "16 شرح: Thickness:7.9 mm-Weight:460Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 14,700,000 3 فروردین 14,700,000 14,700,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "1/2 شرح: Thickness:2.5mm-Weight:7Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 16,800,000 3 فروردین 16,800,000 16,800,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "3/4 شرح: Thickness:2.5mm-Weight:8.5Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 26,040,000 3 فروردین 26,040,000 26,040,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "1 شرح: Thickness:2.7mm-Weight:12.5Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 25,410,000 3 فروردین 25,410,000 25,410,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "1.1/4 شرح: Thickness:2.8mm-Weight:15Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 34,650,000 3 فروردین 34,650,000 34,650,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "1.1/2 شرح: Thickness:2.8mm-Weight:18Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 42,525,000 3 فروردین 42,525,000 42,525,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "2 شرح: Thickness:3mm-Weight:25Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 44,625,000 3 فروردین 44,625,000 44,625,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "2.1/2 شرح: Thickness:3.2mm-Weight:37Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 67,725,000 3 فروردین 67,725,000 67,725,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "3 شرح: Thickness:3.5mm-Weight:44Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 96,075,000 3 فروردین 96,075,000 96,075,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "4 شرح: Thickness:4mm-Weight:66Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 151,200,000 3 فروردین 151,200,000 151,200,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "5 شرح: Thickness:5mm-Weight:100Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 153,300,000 3 فروردین 153,300,000 153,300,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "6 شرح: Thickness:6mm-Weight:135Kg tolerance:±5%
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین
لوله
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین 249,900,000 3 فروردین 249,900,000 249,900,000
لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین واحد: شاخه 6 متر سایز: "8 شرح: Thickness:6.35mm-Weight:195Kg tolerance:±5%
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 13,445,150 3 فروردین 13,445,150 13,445,150
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 40
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 17,887,990 3 فروردین 17,887,990 17,887,990
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 50
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 22,765,740 3 فروردین 22,765,740 22,765,740
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 63
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 40,573,070 3 فروردین 40,573,070 40,573,070
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 75
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 55,442,850 3 فروردین 55,442,850 55,442,850
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 90
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 70,868,530 3 فروردین 70,868,530 70,868,530
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 110
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 812,050 3 فروردین 812,050 812,050
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 16 شرح: PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 1,241,510 3 فروردین 1,241,510 1,241,510
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 20 شرح: PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 1,895,510 3 فروردین 1,895,510 1,895,510
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 25 شرح: PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 2,956,080 3 فروردین 2,956,080 2,956,080
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 32 شرح: PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 551,540 3 فروردین 551,540 551,540
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 16 شرح: LT-مخصوص آبسرد
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 861,100 3 فروردین 861,100 861,100
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 20 شرح: LT-مخصوص آبسرد
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 1,338,300 3 فروردین 1,338,300 1,338,300
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 25 شرح: LT-مخصوص آبسرد
لوله سوپرپایپ
لوله
لوله سوپرپایپ 2,038,300 3 فروردین 2,038,300 2,038,300
لوله سوپرپایپ واحد: متر سایز: 32 شرح: LT-مخصوص آبسرد
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 4,515,000 3 فروردین 4,515,000 4,515,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "1/2 شرح: Thickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 5,775,000 3 فروردین 5,775,000 5,775,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "3/4 شرح: Thickness:2.5mm Weight:9.8Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 8,400,000 3 فروردین 8,400,000 8,400,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "1 شرح: Thickness:3mm Weight:14.7Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 10,815,000 3 فروردین 10,815,000 10,815,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "1.1/4 شرح: Thickness:3mm Weight:18.6Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 12,390,000 3 فروردین 12,390,000 12,390,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "1.1/2 شرح: Thickness:3mm Weight:21.3Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 18,270,000 3 فروردین 18,270,000 18,270,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "2 شرح: Thickness:3.5mm Weight:31Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 26,355,000 3 فروردین 26,355,000 26,355,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "2.1/2 شرح: Thickness:4mm Weight:42.9Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 30,450,000 3 فروردین 30,450,000 30,450,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "3 شرح: Thickness:4 mm Weight:52.3Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 39,690,000 3 فروردین 39,690,000 39,690,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "4 شرح: Thickness:4 mm Weight:67.2Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 51,450,000 3 فروردین 51,450,000 51,450,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "5 شرح: Thickness:4 mm Weight:83Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 60,375,000 3 فروردین 60,375,000 60,375,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "6 شرح: Thickness:4 mm Weight:98.9Kg tolerance:±5%
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان
لوله
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان 91,350,000 3 فروردین 91,350,000 91,350,000
لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان واحد: شاخه 6 متر سایز: "8 شرح: Thickness:4 mm Weight:129Kg tolerance:±5%
لوله نیوپایپ
لوله
لوله نیوپایپ 522,500 3 فروردین 522,500 522,500
لوله نیوپایپ واحد: متر سایز: 16 شرح: PEX/AL/PEX
لوله نیوپایپ
لوله
لوله نیوپایپ 835,100 3 فروردین 835,100 835,100
لوله نیوپایپ واحد: متر سایز: 20 شرح: PEX/AL/PEX
لوله نیوپایپ
لوله
لوله نیوپایپ 1,458,000 3 فروردین 1,458,000 1,458,000
لوله نیوپایپ واحد: متر سایز: 25 شرح: PEX/AL/PEX
لوله نیوپایپ
لوله
لوله نیوپایپ 2,112,800 3 فروردین 2,112,800 2,112,800
لوله نیوپایپ واحد: متر سایز: 32 شرح: PEX/AL/PEX
مجموع موارد: 152 عدد در 4 صفحه