قیمت عایق

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
عایق رولی الاستومریک MAKROflex
عایق
عایق رولی الاستومریک MAKROflex 3,852,500 3 فروردین 3,852,500 3,852,500
عایق رولی الاستومریک MAKROflex واحد: مترمربع سایز: 6mm شرح: هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex
عایق
عایق رولی الاستومریک MAKROflex 4,427,500 3 فروردین 4,427,500 4,427,500
عایق رولی الاستومریک MAKROflex واحد: مترمربع سایز: 10mm شرح: هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex
عایق
عایق رولی الاستومریک MAKROflex 6,037,500 3 فروردین 6,037,500 6,037,500
عایق رولی الاستومریک MAKROflex واحد: مترمربع سایز: 13mm شرح: هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex
عایق
عایق رولی الاستومریک MAKROflex 8,395,000 3 فروردین 8,395,000 8,395,000
عایق رولی الاستومریک MAKROflex واحد: مترمربع سایز: 19mm شرح: هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex
عایق
عایق رولی الاستومریک MAKROflex 11,155,000 3 فروردین 11,155,000 11,155,000
عایق رولی الاستومریک MAKROflex واحد: مترمربع سایز: 25mm شرح: هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 57,000 3 فروردین 57,000 57,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 1mm شرح: 1m*300m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 78,000 3 فروردین 78,000 78,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 2mm شرح: 1m*150m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 104,000 3 فروردین 104,000 104,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 3mm شرح: 1m*100
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 12,500 3 فروردین 12,500 12,500
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 4mm شرح: 1m*75m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 158,000 3 فروردین 158,000 158,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 5mm شرح: 1m*60m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 235,000 3 فروردین 235,000 235,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 6mm شرح: 1m*55m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 8mm شرح: 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 330,000 3 فروردین 330,000 330,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 10mm شرح: 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 550,000 31 خرداد 550,000 550,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 15mm شرح: 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 700,000 31 خرداد 700,000 700,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 20mm شرح: 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 885,000 31 خرداد 885,000 885,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 25mm شرح: 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1,070,000 31 خرداد 1,070,000 1,070,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 30mm شرح: 1m*25m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق
عایق
عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1,250,000 31 خرداد 1,250,000 1,250,000
عایق رولی پارس پلی فوم شرق واحد: مترمربع سایز: 35mm شرح: 1m*15m
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 621,000 3 فروردین 621,000 621,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 15mm شرح: "5/8
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 667,000 3 فروردین 667,000 667,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 18mm شرح: "1/2
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 782,000 3 فروردین 782,000 782,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 22mm شرح: "1/2
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 874,000 3 فروردین 874,000 874,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 25mm شرح: "3/4
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 1,127,000 3 فروردین 1,127,000 1,127,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 35mm شرح: "1
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 1,311,000 3 فروردین 1,311,000 1,311,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 42mm شرح: "1.1/4
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 1,414,500 3 فروردین 1,414,500 1,414,500
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 48mm شرح: "1.1/2
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 1,955,000 3 فروردین 1,955,000 1,955,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 60mm شرح: "2
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 2,357,500 3 فروردین 2,357,500 2,357,500
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 76mm شرح: "2.1/2
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 2,645,000 3 فروردین 2,645,000 2,645,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 89mm شرح: "3
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex 3,565,000 3 فروردین 3,565,000 3,565,000
عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 114mm شرح: "4
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 1,265,000 3 فروردین 1,265,000 1,265,000
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 15mm شرح: "5/8
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 1,322,500 3 فروردین 1,322,500 1,322,500
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 18mm شرح: "1/2
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 1,483,500 3 فروردین 1,483,500 1,483,500
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 22mm شرح: "1/2
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 1,610,000 3 فروردین 1,610,000 1,610,000
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 25mm شرح: "3/4
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 1,897,500 3 فروردین 1,897,500 1,897,500
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 35mm شرح: "1
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 2,208,000 3 فروردین 2,208,000 2,208,000
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 42mm شرح: "1.1/4
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 2,357,500 3 فروردین 2,357,500 2,357,500
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 48mm شرح: "1.1/2
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 2,760,000 3 فروردین 2,760,000 2,760,000
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 60mm شرح: "2
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 3,036,000 3 فروردین 3,036,000 3,036,000
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 76mm شرح: "2.1/2
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 3,783,500 3 فروردین 3,783,500 3,783,500
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 89mm شرح: "3
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex 4,945,000 3 فروردین 4,945,000 4,945,000
عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 114mm شرح: "4
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 385,250 3 فروردین 385,250 385,250
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 15mm شرح: "5/8
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 425,500 3 فروردین 425,500 425,500
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 18mm شرح: "1/2
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 506,000 3 فروردین 506,000 506,000
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 22mm شرح: "1/2
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 540,500 3 فروردین 540,500 540,500
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 25mm شرح: "3/4
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 701,500 3 فروردین 701,500 701,500
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 32mm شرح: "1
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 759,000 3 فروردین 759,000 759,000
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 35mm شرح: "1
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 931,500 3 فروردین 931,500 931,500
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 42mm شرح: "1.1/4
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 1,115,500 3 فروردین 1,115,500 1,115,500
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 48mm شرح: "1.1/2
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 1,299,500 3 فروردین 1,299,500 1,299,500
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 60mm شرح: "2
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex
عایق
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex 1,656,000 3 فروردین 1,656,000 1,656,000
عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex واحد: متر طول سایز: 76mm شرح: "2.1/2
مجموع موارد: 65 عدد در 2 صفحه