قیمت لوله و اتصالات

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 819,100 3 فروردین 819,100 819,100
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 50
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 1,125,600 3 فروردین 1,125,600 1,125,600
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 70
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 1,429,800 3 فروردین 1,429,800 1,429,800
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 100
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 2,227,200 3 فروردین 2,227,200 2,227,200
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 125
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 2,587,200 3 فروردین 2,587,200 2,587,200
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 160
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 474,200 3 فروردین 474,200 474,200
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 40
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 901,500 3 فروردین 901,500 901,500
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 50
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,214,500 3 فروردین 1,214,500 1,214,500
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 70
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,533,300 3 فروردین 1,533,300 1,533,300
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 100
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,488,800 3 فروردین 2,488,800 2,488,800
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 125
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,894,100 3 فروردین 2,894,100 2,894,100
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 160
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 891,600 3 فروردین 891,600 891,600
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 50 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,143,400 3 فروردین 1,143,400 1,143,400
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 70 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,459,500 3 فروردین 1,459,500 1,459,500
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 100 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,163,900 3 فروردین 2,163,900 2,163,900
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 125 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,868,300 3 فروردین 2,868,300 2,868,300
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 160 شرح: قابل تنظیم
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 80,030 3 فروردین 80,030 80,030
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1/2 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 101,090 3 فروردین 101,090 101,090
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1/2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 174,800 3 فروردین 174,800 174,800
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1/2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 84,240 3 فروردین 84,240 84,240
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3/4 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 117,940 3 فروردین 117,940 117,940
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3/4 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 179,010 3 فروردین 179,010 179,010
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3/4 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 90,560 3 فروردین 90,560 90,560
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 126,360 3 فروردین 126,360 126,360
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 193,750 3 فروردین 193,750 193,750
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 101,090 3 فروردین 101,090 101,090
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/4 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 128,470 3 فروردین 128,470 128,470
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/4 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 221,130 3 فروردین 221,130 221,130
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/4 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 109,510 3 فروردین 109,510 109,510
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/2 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 130,570 3 فروردین 130,570 130,570
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 231,660 3 فروردین 231,660 231,660
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 117,940 3 فروردین 117,940 117,940
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 147,420 3 فروردین 147,420 147,420
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 263,250 3 فروردین 263,250 263,250
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 168,480 3 فروردین 168,480 168,480
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2.1/2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 284,310 3 فروردین 284,310 284,310
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2.1/2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 400,140 3 فروردین 400,140 400,140
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2.1/2 شرح: ضخامت 12 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 189,540 3 فروردین 189,540 189,540
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 326,430 3 فروردین 326,430 326,430
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 484,380 3 فروردین 484,380 484,380
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3 شرح: ضخامت 12 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 221,130 3 فروردین 221,130 221,130
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "4 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 347,490 3 فروردین 347,490 347,490
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "4 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 526,500 3 فروردین 526,500 526,500
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "4 شرح: ضخامت 12 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 400,140 3 فروردین 400,140 400,140
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "5 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 589,680 3 فروردین 589,680 589,680
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "5 شرح: ضخامت 12 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 463,320 3 فروردین 463,320 463,320
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "6 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 673,920 3 فروردین 673,920 673,920
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "6 شرح: ضخامت 12 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 589,680 3 فروردین 589,680 589,680
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "8 شرح: ضخامت 10میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 884,520 3 فروردین 884,520 884,520
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "8 شرح: ضخامت 12میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 3,110,400 3 فروردین 3,110,400 3,110,400
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "10 شرح: ضخامت 16میلیمتر
مجموع موارد: 425 عدد در 9 صفحه