قیمت آسانسور

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آسانسور
آسانسور
آسانسور 663,000,000 3 فروردین 663,000,000 663,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 3 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 583,000,000 3 فروردین 583,000,000 583,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 3 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 724,000,000 3 فروردین 724,000,000 724,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 4 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 644,000,000 3 فروردین 644,000,000 644,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 4 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 785,000,000 3 فروردین 785,000,000 785,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 5 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 705,000,000 3 فروردین 705,000,000 705,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 5 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 856,000,000 3 فروردین 856,000,000 856,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 6 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 776,000,000 3 فروردین 776,000,000 776,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 6 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 982,000,000 3 فروردین 982,000,000 982,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 7 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 882,000,000 3 فروردین 882,000,000 882,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 7 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 1,076,000,000 3 فروردین 1,076,000,000 1,076,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 8 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 976,000,000 3 فروردین 976,000,000 976,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 8 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 1,286,000,000 3 فروردین 1,286,000,000 1,286,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 9 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 1,173,000,000 3 فروردین 1,173,000,000 1,173,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 9 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه