قیمت تجهیزات آتشنشانی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 1.7 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 10 قطر سیلندر (cm): 10 وزن سیلندر خالی (kg): 1.7 وزن سیلندر پر (kg): 1.7
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 3.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 12 قطر سیلندر (cm): 12 وزن سیلندر خالی (kg): 3.5 وزن سیلندر پر (kg): 3.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 4.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 12 قطر سیلندر (cm): 12 وزن سیلندر خالی (kg): 4.5 وزن سیلندر پر (kg): 4.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 6.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 15 قطر سیلندر (cm): 15 وزن سیلندر خالی (kg): 6.5 وزن سیلندر پر (kg): 6.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 8.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 15 قطر سیلندر (cm): 15 وزن سیلندر خالی (kg): 8.5 وزن سیلندر پر (kg): 8.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 16.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 19 قطر سیلندر (cm): 19 وزن سیلندر خالی (kg): 16.5 وزن سیلندر پر (kg): 16.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 34 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 30 قطر سیلندر (cm): 30 وزن سیلندر خالی (kg): 34 وزن سیلندر پر (kg): 34
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 60 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 30 قطر سیلندر (cm): 30 وزن سیلندر خالی (kg): 60 وزن سیلندر پر (kg): 60
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 7 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 11 قطر سیلندر (cm): 11 وزن سیلندر خالی (kg): 7 وزن سیلندر پر (kg): 7
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 9 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 11 قطر سیلندر (cm): 11 وزن سیلندر خالی (kg): 9 وزن سیلندر پر (kg): 9
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 12 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 11 قطر سیلندر (cm): 11 وزن سیلندر خالی (kg): 12 وزن سیلندر پر (kg): 12
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 15.5 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 14 قطر سیلندر (cm): 14 وزن سیلندر خالی (kg): 15.5 وزن سیلندر پر (kg): 15.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 24 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 14 قطر سیلندر (cm): 14 وزن سیلندر خالی (kg): 24 وزن سیلندر پر (kg): 24
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 64 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 14 قطر سیلندر (cm): 14 وزن سیلندر خالی (kg): 64 وزن سیلندر پر (kg): 64
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 9 خاموش کننده: آب و گاز ارتفاع (cm): 15 قطر سیلندر (cm): 15 وزن سیلندر خالی (kg): 9 وزن سیلندر پر (kg): 9
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 13.5 خاموش کننده: آب و گاز ارتفاع (cm): 18 قطر سیلندر (cm): 18 وزن سیلندر خالی (kg): 13.5 وزن سیلندر پر (kg): 13.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 60 خاموش کننده: آب و گاز ارتفاع (cm): 30 قطر سیلندر (cm): 30 وزن سیلندر خالی (kg): 60 وزن سیلندر پر (kg): 60
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه