قیمت تجهیزات مکانیکی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آسانسور
آسانسور
آسانسور 663,000,000 3 فروردین 663,000,000 663,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 3 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 583,000,000 3 فروردین 583,000,000 583,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 3 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 724,000,000 3 فروردین 724,000,000 724,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 4 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 644,000,000 3 فروردین 644,000,000 644,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 4 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 785,000,000 3 فروردین 785,000,000 785,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 5 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 705,000,000 3 فروردین 705,000,000 705,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 5 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 856,000,000 3 فروردین 856,000,000 856,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 6 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 776,000,000 3 فروردین 776,000,000 776,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 6 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 982,000,000 3 فروردین 982,000,000 982,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 7 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 882,000,000 3 فروردین 882,000,000 882,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 7 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 1,076,000,000 3 فروردین 1,076,000,000 1,076,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 8 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 976,000,000 3 فروردین 976,000,000 976,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 8 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 1,286,000,000 3 فروردین 1,286,000,000 1,286,000,000
آسانسور موتور: ایتالیا تعداد توقف: 9 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
آسانسور
آسانسور
آسانسور 1,173,000,000 3 فروردین 1,173,000,000 1,173,000,000
آسانسور موتور: ایران تعداد توقف: 9 ظرفیت: 4 الی 6 نفره مشخصات: استاندارد با مشخصات زیر
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 819,100 3 فروردین 819,100 819,100
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 50
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 1,125,600 3 فروردین 1,125,600 1,125,600
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 70
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 1,429,800 3 فروردین 1,429,800 1,429,800
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 100
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 2,227,200 3 فروردین 2,227,200 2,227,200
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 125
بست دیواری پلی ران
اتصالات
بست دیواری پلی ران 2,587,200 3 فروردین 2,587,200 2,587,200
بست دیواری پلی ران واحد: عدد سایز: 160
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 474,200 3 فروردین 474,200 474,200
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 40
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 901,500 3 فروردین 901,500 901,500
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 50
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,214,500 3 فروردین 1,214,500 1,214,500
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 70
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,533,300 3 فروردین 1,533,300 1,533,300
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 100
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,488,800 3 فروردین 2,488,800 2,488,800
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 125
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,894,100 3 فروردین 2,894,100 2,894,100
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 160
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 891,600 3 فروردین 891,600 891,600
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 50 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,143,400 3 فروردین 1,143,400 1,143,400
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 70 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 1,459,500 3 فروردین 1,459,500 1,459,500
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 100 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,163,900 3 فروردین 2,163,900 2,163,900
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 125 شرح: قابل تنظیم
بست سقفی پلی ران
اتصالات
بست سقفی پلی ران 2,868,300 3 فروردین 2,868,300 2,868,300
بست سقفی پلی ران واحد: عدد سایز: 160 شرح: قابل تنظیم
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 80,030 3 فروردین 80,030 80,030
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1/2 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 101,090 3 فروردین 101,090 101,090
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1/2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 174,800 3 فروردین 174,800 174,800
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1/2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 84,240 3 فروردین 84,240 84,240
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3/4 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 117,940 3 فروردین 117,940 117,940
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3/4 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 179,010 3 فروردین 179,010 179,010
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "3/4 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 90,560 3 فروردین 90,560 90,560
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 126,360 3 فروردین 126,360 126,360
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 193,750 3 فروردین 193,750 193,750
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 101,090 3 فروردین 101,090 101,090
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/4 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 128,470 3 فروردین 128,470 128,470
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/4 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 221,130 3 فروردین 221,130 221,130
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/4 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 109,510 3 فروردین 109,510 109,510
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/2 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 130,570 3 فروردین 130,570 130,570
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 231,660 3 فروردین 231,660 231,660
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "1.1/2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 117,940 3 فروردین 117,940 117,940
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2 شرح: ضخامت 6 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 147,420 3 فروردین 147,420 147,420
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 263,250 3 فروردین 263,250 263,250
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 168,480 3 فروردین 168,480 168,480
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2.1/2 شرح: ضخامت 8 میلیمتر
بست کرپی بست ایران
اتصالات
بست کرپی بست ایران 284,310 3 فروردین 284,310 284,310
بست کرپی بست ایران واحد: عدد سایز: "2.1/2 شرح: ضخامت 10 میلیمتر
مجموع موارد: 989 عدد در 20 صفحه