قیمت تجهیزات تهویه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,100,000 3 فروردین 6,100,000 6,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3112
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,300,000 3 فروردین 6,300,000 6,300,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3115
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,100,000 3 فروردین 7,100,000 7,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3118
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,100,000 3 فروردین 7,100,000 7,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,800,000 3 فروردین 7,800,000 7,800,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 9,500,000 3 فروردین 9,500,000 9,500,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3315if
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 10,000,000 3 فروردین 10,000,000 10,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3318if
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 12,000,000 3 فروردین 12,000,000 12,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rs
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,250,000 3 فروردین 6,250,000 6,250,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B4108
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,500,000 3 فروردین 7,500,000 7,500,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک BX214i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,000,000 3 فروردین 7,000,000 7,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم BX114
پکیج
پکیج
پکیج 44,363,000 3 فروردین 44,363,000 44,363,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری Perla Pro 24i
پکیج
پکیج
پکیج 47,960,000 3 فروردین 47,960,000 47,960,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 24RSi
پکیج
پکیج
پکیج 45,562,000 3 فروردین 45,562,000 45,562,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری Perla Pro 28i
پکیج
پکیج
پکیج 50,358,000 3 فروردین 50,358,000 50,358,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 28RSi
پکیج
پکیج
پکیج 53,955,000 3 فروردین 53,955,000 53,955,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 32RSi
پکیج
پکیج
پکیج 35,970,000 3 فروردین 35,970,000 35,970,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری Parma 22i
پکیج
پکیج
پکیج 38,967,500 3 فروردین 38,967,500 38,967,500
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Parma 22RSi
پکیج
پکیج
پکیج 39,567,000 3 فروردین 39,567,000 39,567,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Parma 24RSi
پکیج
پکیج
پکیج 44,363,000 3 فروردین 44,363,000 44,363,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Pavia 24RSi
پکیج
پکیج
پکیج 30,934,200 3 فروردین 30,934,200 30,934,200
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری Bita 22 Open
پکیج
پکیج
پکیج 33,452,100 3 فروردین 33,452,100 33,452,100
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Bita 22 Sealed
پکیج
پکیج
پکیج 34,411,300 3 فروردین 34,411,300 34,411,300
پکیج برند: بوتان توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری (محفظه احرتاق بسته) Bita 24 Sealed
پکیج
پکیج
پکیج 1,775,000 3 فروردین 1,775,000 1,775,000
پکیج برند: بوتان توضیحات: دودکش دوجداره مخصوص پکیج های فن دار (محفظه احتراق بسته)
پکیج
پکیج
پکیج 38,088,570 3 فروردین 38,088,570 38,088,570
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری Eco22FF
پکیج
پکیج
پکیج 34,561,850 3 فروردین 34,561,850 34,561,850
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری Eco22FF-PL
پکیج
پکیج
پکیج 41,783,690 3 فروردین 41,783,690 41,783,690
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری Eco24FF
پکیج
پکیج
پکیج 52,421,380 3 فروردین 52,421,380 52,421,380
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری ES28FF
پکیج
پکیج
پکیج 37,295,060 3 فروردین 37,295,060 37,295,060
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری M24CF
پکیج
پکیج
پکیج 40,204,600 3 فروردین 40,204,600 40,204,600
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری M24FF
پکیج
پکیج
پکیج 42,752,660 3 فروردین 42,752,660 42,752,660
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری L24CF
پکیج
پکیج
پکیج 46,693,770 3 فروردین 46,693,770 46,693,770
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری L24FF
پکیج
پکیج
پکیج 49,703,600 3 فروردین 49,703,600 49,703,600
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری L28CF
پکیج
پکیج
پکیج 54,920,940 3 فروردین 54,920,940 54,920,940
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری L28FF
پکیج
پکیج
پکیج 60,128,370 3 فروردین 60,128,370 60,128,370
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری L36FF
پکیج
پکیج
پکیج 38,547,050 3 فروردین 38,547,050 38,547,050
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری K24FF
پکیج
پکیج
پکیج 39,463,990 3 فروردین 39,463,990 39,463,990
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری E24FF
پکیج
پکیج
پکیج 35,126,130 3 فروردین 35,126,130 35,126,130
پکیج برند: ایران رادیاتور توضیحات: پکیج شوفاژ دیواری BM24FF
پکیج
پکیج
پکیج 46,476,000 3 فروردین 46,476,000 46,476,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 4 پره کوتاه - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 50,431,000 3 فروردین 50,431,000 50,431,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 4 پره بلند - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 49,072,000 3 فروردین 49,072,000 49,072,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 5 پره کوتاه - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 53,398,000 3 فروردین 53,398,000 53,398,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 5 پره بلند - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 57,724,000 3 فروردین 57,724,000 57,724,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 5 پره بلند گرمایش ار کف - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 62,050,000 3 فروردین 62,050,000 62,050,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 6 پره بلند - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 66,376,000 3 فروردین 66,376,000 66,376,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 6 پره بلند گرمایش از کف - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 70,702,000 3 فروردین 70,702,000 70,702,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج زمینی 7 پره بلند - گاز
پکیج
پکیج
پکیج 78,181,000 3 فروردین 78,181,000 78,181,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج موتورخانه ای آذرخش 5 - گاز / گازوئیل
پکیج
پکیج
پکیج 81,036,000 3 فروردین 81,036,000 81,036,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج موتورخانه ای آذرخش 6 - گاز / گازوئیل
پکیج
پکیج
پکیج 83,755,000 3 فروردین 83,755,000 83,755,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج موتورخانه ای آذرخش 7 - گاز / گازوئیل
پکیج
پکیج
پکیج 86,611,000 3 فروردین 86,611,000 86,611,000
پکیج برند: شوفاژکار توضیحات: پکیج موتورخانه ای آذرخش 8 - گاز / گازوئیل
مجموع موارد: 258 عدد در 6 صفحه
قیمت تجهیزات تهویه
دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 19-1300
قیمت: 630,000,000 ریال
قیمت: 630,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
دیگ چدنی توربو 9 پره شوفاژکار
قیمت: 150,000,000 ریال
قیمت: 150,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
مشعل گازسوز کوره آتـرا
قیمت: 31,000,000 ریال
قیمت: 31,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
داکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل 36000
قیمت: 188,000,000 ریال
قیمت: 188,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
داکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل 60000
قیمت: 315,000,000 ریال
قیمت: 315,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0
قیمت: 38,000,000 ریال
قیمت: 38,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
داکت اسپلیت ریم (Rheem)
قیمت: 0 ریال
قیمت: 0 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ سری S مدل 18000
قیمت: 180,000,000 ریال
قیمت: 180,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/0
قیمت: 28,000,000 ریال
قیمت: 28,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات تهویه
داکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل 42000
قیمت: 212,000,000 ریال
قیمت: 212,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات