قیمت باتری یو پی اس

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
1
باتری یو پی اس
1 550,000 10 خرداد 550,000 550,000
1 مدل: 1 کشور سازنده: 1 ولتاژ: 1 آمپر: 1
1
باتری یو پی اس
1 550,000 11 خرداد 550,000 550,000
1 مدل: 1 کشور سازنده: 1 ولتاژ: 1 آمپر: 1
2
باتری یو پی اس
2 650,000 10 خرداد 650,000 650,000
2 مدل: 2 کشور سازنده: 2 ولتاژ: 2 آمپر: 2
2
باتری یو پی اس
2 650,000 11 خرداد 650,000 650,000
2 مدل: 2 کشور سازنده: 2 ولتاژ: 2 آمپر: 2
3
باتری یو پی اس
3 750,000 10 خرداد 750,000 750,000
3 مدل: 3 کشور سازنده: 3 ولتاژ: 3 آمپر: 3
3
باتری یو پی اس
3 750,000 11 خرداد 750,000 750,000
3 مدل: 3 کشور سازنده: 3 ولتاژ: 3 آمپر: 3
4
باتری یو پی اس
4 850,000 10 خرداد 850,000 850,000
4 مدل: 4 کشور سازنده: 4 ولتاژ: 4 آمپر: 4
4
باتری یو پی اس
4 850,000 11 خرداد 850,000 850,000
4 مدل: 4 کشور سازنده: 4 ولتاژ: 4 آمپر: 4
5
باتری یو پی اس
5 370,000 10 خرداد 370,000 370,000
5 مدل: 5 کشور سازنده: 5 ولتاژ: 5 آمپر: 5
5
باتری یو پی اس
5 370,000 11 خرداد 370,000 370,000
5 مدل: 5 کشور سازنده: 5 ولتاژ: 5 آمپر: 5
6
باتری یو پی اس
6 300,000 10 خرداد 300,000 300,000
6 مدل: 6 کشور سازنده: 6 ولتاژ: 6 آمپر: 6
6
باتری یو پی اس
6 300,000 11 خرداد 300,000 300,000
6 مدل: 6 کشور سازنده: 6 ولتاژ: 6 آمپر: 6
7
باتری یو پی اس
7 850,000 10 خرداد 850,000 850,000
7 مدل: 7 کشور سازنده: 7 ولتاژ: 7 آمپر: 7
7
باتری یو پی اس
7 850,000 11 خرداد 850,000 850,000
7 مدل: 7 کشور سازنده: 7 ولتاژ: 7 آمپر: 7
8
باتری یو پی اس
8 1,250,000 10 خرداد 1,250,000 1,250,000
8 مدل: 8 کشور سازنده: 8 ولتاژ: 8 آمپر: 8
8
باتری یو پی اس
8 1,250,000 11 خرداد 1,250,000 1,250,000
8 مدل: 8 کشور سازنده: 8 ولتاژ: 8 آمپر: 8
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
باتری یو پی اس مدل: اوریون کشور سازنده: چین ولتاژ: 12 آمپر: 1.3
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 1,250,000 3 فروردین 1,250,000 1,250,000
باتری یو پی اس مدل: لانگ کشور سازنده: ویتنام ولتاژ: 12 آمپر: 4.5
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 1,750,000 3 فروردین 1,750,000 1,750,000
باتری یو پی اس مدل: GSS کشور سازنده: چین ولتاژ: 12 آمپر: 7
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 2,600,000 3 فروردین 2,600,000 2,600,000
باتری یو پی اس مدل: CGB کشور سازنده: چین ولتاژ: 12 آمپر: 9
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 2,700,000 3 فروردین 2,700,000 2,700,000
باتری یو پی اس مدل: Sunnybatt کشور سازنده: ویتنام ولتاژ: 12 آمپر: 12
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 4,600,000 3 فروردین 4,600,000 4,600,000
باتری یو پی اس مدل: Sunnybatt کشور سازنده: ویتنام ولتاژ: 12 آمپر: 18
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 7,900,000 3 فروردین 7,900,000 7,900,000
باتری یو پی اس مدل: Sunnybatt کشور سازنده: ویتنام ولتاژ: 12 آمپر: 28
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 12,800,000 3 فروردین 12,800,000 12,800,000
باتری یو پی اس مدل: Sunnybatt کشور سازنده: ویتنام ولتاژ: 12 آمپر: 45 یا 42
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 15,500,000 3 فروردین 15,500,000 15,500,000
باتری یو پی اس مدل: Sunnybatt کشور سازنده: ویتنام ولتاژ: 12 آمپر: 65
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس
باتری یو پی اس 22,000,000 3 فروردین 22,000,000 22,000,000
باتری یو پی اس مدل: Sunnybatt کشور سازنده: ویتنام ولتاژ: 12 آمپر: 100
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه