قیمت لوله های فولادی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
خرطومی تابلویی سایز 11
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 11 13,000 3 فروردین 13,000 13,000
خرطومی تابلویی سایز 11 واحد: متر متراژحلقه: 100
خرطومی تابلویی سایز 13
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 13 14,000 3 فروردین 14,000 14,000
خرطومی تابلویی سایز 13 واحد: متر متراژحلقه: 100
خرطومی تابلویی سایز 16
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 16 16,500 3 فروردین 16,500 16,500
خرطومی تابلویی سایز 16 واحد: متر متراژحلقه: 100
خرطومی تابلویی سایز 19
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 19 19,000 3 فروردین 19,000 19,000
خرطومی تابلویی سایز 19 واحد: متر متراژحلقه: 50
خرطومی تابلویی سایز 25
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 25 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
خرطومی تابلویی سایز 25 واحد: متر متراژحلقه: 50
خرطومی تابلویی سایز 29
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 29 32,000 3 فروردین 32,000 32,000
خرطومی تابلویی سایز 29 واحد: متر متراژحلقه: 50
خرطومی تابلویی سایز 36
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 36 84,000 3 فروردین 84,000 84,000
خرطومی تابلویی سایز 36 واحد: متر متراژحلقه: 50
خرطومی تابلویی سایز 4.5
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 4.5 10,500 3 فروردین 10,500 10,500
خرطومی تابلویی سایز 4.5 واحد: متر متراژحلقه: 100
خرطومی تابلویی سایز 48
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 48 95,500 3 فروردین 95,500 95,500
خرطومی تابلویی سایز 48 واحد: متر متراژحلقه: 20
خرطومی تابلویی سایز 6
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 6 11,500 3 فروردین 11,500 11,500
خرطومی تابلویی سایز 6 واحد: متر متراژحلقه: 100
خرطومی تابلویی سایز 60
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 60 144,000 3 فروردین 144,000 144,000
خرطومی تابلویی سایز 60 واحد: متر متراژحلقه: 20
خرطومی تابلویی سایز 75
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 75 196,000 3 فروردین 196,000 196,000
خرطومی تابلویی سایز 75 واحد: متر متراژحلقه: 20
خرطومی تابلویی سایز 9
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز 9 12,000 3 فروردین 12,000 12,000
خرطومی تابلویی سایز 9 واحد: متر متراژحلقه: 100
خرطومی تابلویی سایز100
لوله های فولادی
خرطومی تابلویی سایز100 355,000 3 فروردین 355,000 355,000
خرطومی تابلویی سایز100 واحد: متر متراژحلقه: 20
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 11
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 11 15,800 3 فروردین 15,800 15,800
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 11 واحد: متر متراژحلقه: 100
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 13
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 13 17,000 3 فروردین 17,000 17,000
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 13 واحد: متر متراژحلقه: 100
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 16
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 16 20,000 3 فروردین 20,000 20,000
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 16 واحد: متر متراژحلقه: 100
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 19
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 19 23,500 3 فروردین 23,500 23,500
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 19 واحد: متر متراژحلقه: 50
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 23
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 23 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 23 واحد: متر متراژحلقه: 50
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 29
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 29 35,500 3 فروردین 35,500 35,500
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 29 واحد: متر متراژحلقه: 50
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 4.5
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 4.5 11,500 3 فروردین 11,500 11,500
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 4.5 واحد: متر متراژحلقه: 100
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 6
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 6 12,500 3 فروردین 12,500 12,500
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 6 واحد: متر متراژحلقه: 100
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 9
لوله های فولادی
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 9 13,500 3 فروردین 13,500 13,500
خودرویی لوله خرطومی شیاردار 9 واحد: متر متراژحلقه: 100
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 11
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 11 31,000 3 فروردین 31,000 31,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 11 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 13
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 13 37,300 3 فروردین 37,300 37,300
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 13 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 16
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 16 46,400 3 فروردین 46,400 46,400
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 16 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 21
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 21 66,500 3 فروردین 66,500 66,500
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 21 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 25
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 25 88,000 3 فروردین 88,000 88,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 25 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 29
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 29 106,000 3 فروردین 106,000 106,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 29 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 36
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 36 168,000 3 فروردین 168,000 168,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 36 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 4
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 4 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 4 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 42
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 42 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 42 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 48
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 48 245,000 3 فروردین 245,000 245,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 48 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 52
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 52 267,000 3 فروردین 267,000 267,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 52 واحد: متر متراژحلقه: 10
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 6
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 6 29,000 3 فروردین 29,000 29,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 6 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 63
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 63 318,000 3 فروردین 318,000 318,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 63 واحد: متر متراژحلقه: 10
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 75
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 75 406,000 3 فروردین 406,000 406,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 75 واحد: متر متراژحلقه: 10
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 9
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 9 30,000 3 فروردین 30,000 30,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز 9 واحد: متر متراژحلقه: 25
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز100
لوله های فولادی
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز100 711,000 3 فروردین 711,000 711,000
لوله خرطومی فلکسیبل روکشدار سایز100 واحد: متر متراژحلقه: 10
مجموع موارد: 39 عدد در 1 صفحه