قیمت سینی های فولادی

رسته عنوان ضخامت ورق 0.70 میلی متر ضخامت ورق 1 میلیمتر ضخامت ورق 1.25 میلیمتر ضخامت ورق 1.5 میلیمتر ضخامت ورق 2 میلیمتر زمان کمترین بیشترین
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم10به 5
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم10به 5 0 0 0 412000 553,000 3 فروردین 553,000 553,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم10به 5 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 15به 10...5
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 15به 10...5 0 0 0 515000 695,000 3 فروردین 695,000 695,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 15به 10...5 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 20به 15...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 20به 15...10 0 0 0 619000 834,000 3 فروردین 834,000 834,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 20به 15...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 25به 20...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 25به 20...10 0 0 0 719000 964,000 3 فروردین 964,000 964,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 25به 20...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 30به 20...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 30به 20...10 0 0 0 824000 1,104,000 3 فروردین 1,104,000 1,104,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 30به 20...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 40به 30...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 40به 30...10 0 0 0 1233000 1,663,000 3 فروردین 1,663,000 1,663,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 40به 30...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 50به 40...20
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 50به 40...20 0 0 0 1474000 1,992,000 3 فروردین 1,992,000 1,992,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 50به 40...20 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 60به 50...30
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 60به 50...30 0 0 0 1724000 2,317,000 3 فروردین 2,317,000 2,317,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 60به 50...30 طول (سانتی متر): ---
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 10
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 10 196000 257000 308000 374000 502,000 3 اردیبهشت 502,000 502,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 10 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 15
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 15 250000 336000 425000 502000 670,000 3 اردیبهشت 670,000 670,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 15 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 20
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 20 319000 425000 525000 632000 852,000 3 اردیبهشت 852,000 852,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 20 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 25
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 25 386000 510000 638000 768000 1,029,000 3 اردیبهشت 1,029,000 1,029,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 25 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 30
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 30 456000 601000 753000 902000 1,217,000 3 اردیبهشت 1,217,000 1,217,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 30 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40 0 792000 980000 1176000 1,589,000 3 اردیبهشت 1,589,000 1,589,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 5
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 5 168000 225000 282000 339000 454,000 3 اردیبهشت 454,000 454,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 5 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60 0 1149000 1428000 1722000 2,317,000 3 اردیبهشت 2,317,000 2,317,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سردکف 50
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سردکف 50 0 939000 1207000 1448000 1,954,000 3 اردیبهشت 1,954,000 1,954,000
درب سینی کابل گالوانیزه سردکف 50 طول (سانتی متر): 200
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 5 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 5 سانتی 0 29000 34000 41000 56,000 3 اردیبهشت 56,000 56,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 5 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 10 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 10 سانتی 0 37000 46000 55000 74,000 3 اردیبهشت 74,000 74,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 10 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 15 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 15 سانتی 0 46000 57000 69000 93,000 3 اردیبهشت 93,000 93,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 15 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 20 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 20 سانتی 0 55000 69000 83000 112,000 3 اردیبهشت 112,000 112,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 20 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 25 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 25 سانتی 0 64000 80000 96000 129,000 3 اردیبهشت 129,000 129,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 25 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 40 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 40 سانتی 0 93000 114000 137000 185,000 22 اردیبهشت 185,000 185,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 40 سانتی طول (سانتی متر): 20
زانویی سینی کابل عرض 10سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 10سانتی 0 182000 229000 274000 368,000 3 اردیبهشت 368,000 368,000
زانویی سینی کابل عرض 10سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 15سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 15سانتی 0 229000 283000 343000 463,000 3 اردیبهشت 463,000 463,000
زانویی سینی کابل عرض 15سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 20سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 20سانتی 0 273000 343000 413000 555,000 3 اردیبهشت 555,000 555,000
زانویی سینی کابل عرض 20سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 25سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 25سانتی 0 319000 398000 479000 642,000 3 اردیبهشت 642,000 642,000
زانویی سینی کابل عرض 25سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 30سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 30سانتی 0 360000 456000 549000 736,000 3 اردیبهشت 736,000 736,000
زانویی سینی کابل عرض 30سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 40سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 40سانتی 0 550000 685000 821000 1,108,000 3 اردیبهشت 1,108,000 1,108,000
زانویی سینی کابل عرض 40سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 50سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 50سانتی 0 637000 819000 983000 1,327,000 3 اردیبهشت 1,327,000 1,327,000
زانویی سینی کابل عرض 50سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 5سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 5سانتی 0 144000 168000 204000 275,000 3 اردیبهشت 275,000 275,000
زانویی سینی کابل عرض 5سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 60سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 60سانتی 0 765000 951000 1149000 1,545,000 3 اردیبهشت 1,545,000 1,545,000
زانویی سینی کابل عرض 60سانتی طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت 0 0 0 412000 553,000 3 فروردین 553,000 553,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت 0 0 0 515000 695,000 3 فروردین 695,000 695,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت 0 0 0 619000 834,000 3 فروردین 834,000 834,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت 0 0 0 719000 965,000 3 فروردین 965,000 965,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت 0 0 0 824000 1,104,000 3 فروردین 1,104,000 1,104,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت 0 0 0 1233000 1,663,000 3 فروردین 1,663,000 1,663,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت 0 0 0 306000 414,000 3 فروردین 414,000 414,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت 0 0 0 1475000 1,991,000 3 فروردین 1,991,000 1,991,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت 0 0 0 1724000 2,318,000 3 فروردین 2,318,000 2,318,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 10 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 10 سانت 0 182000 229000 274000 368,000 3 اردیبهشت 368,000 368,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 10 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 15 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 15 سانت 0 229000 283000 343000 463,000 3 اردیبهشت 463,000 463,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 15 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 20 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 20 سانت 0 273000 343000 413000 555,000 3 اردیبهشت 555,000 555,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 20 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 25 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 25 سانت 0 319000 398000 479000 642,000 3 اردیبهشت 642,000 642,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 25 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 30 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 30 سانت 0 360000 456000 549000 736,000 3 اردیبهشت 736,000 736,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 30 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 40 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 40 سانت 0 550000 685000 821000 1,108,000 3 اردیبهشت 1,108,000 1,108,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 40 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 5 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 5 سانت 0 144000 168000 204000 275,000 3 اردیبهشت 275,000 275,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 5 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 50 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 50 سانت 0 637000 819000 983000 1,327,000 3 اردیبهشت 1,327,000 1,327,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 50 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 60 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 60 سانت 0 765000 951000 1149000 1,545,000 3 اردیبهشت 1,545,000 1,545,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 60 سانت طول (سانتی متر): ---
مجموع موارد: 83 عدد در 2 صفحه