قیمت لوله های فولادی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم10به 5
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم10به 5 553,000 3 فروردین 553,000 553,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم10به 5 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 15به 10...5
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 15به 10...5 695,000 3 فروردین 695,000 695,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 15به 10...5 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 20به 15...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 20به 15...10 834,000 3 فروردین 834,000 834,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 20به 15...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 25به 20...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 25به 20...10 964,000 3 فروردین 964,000 964,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 25به 20...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 30به 20...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 30به 20...10 1,104,000 3 فروردین 1,104,000 1,104,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 30به 20...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 40به 30...10
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 40به 30...10 1,663,000 3 فروردین 1,663,000 1,663,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 40به 30...10 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 50به 40...20
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 50به 40...20 1,992,000 3 فروردین 1,992,000 1,992,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 50به 40...20 طول (سانتی متر): ---
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 60به 50...30
سینی های فولادی
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 60به 50...30 2,317,000 3 فروردین 2,317,000 2,317,000
تبدیل سینی کابل گالوانیزه گرم 60به 50...30 طول (سانتی متر): ---
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 10
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 10 502,000 3 اردیبهشت 502,000 502,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 10 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 15
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 15 670,000 3 اردیبهشت 670,000 670,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 15 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 20
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 20 852,000 3 اردیبهشت 852,000 852,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 20 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 25
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 25 1,029,000 3 اردیبهشت 1,029,000 1,029,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 25 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 30
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 30 1,217,000 3 اردیبهشت 1,217,000 1,217,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 30 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40 1,589,000 3 اردیبهشت 1,589,000 1,589,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 40 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 5
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 5 454,000 3 اردیبهشت 454,000 454,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 5 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60 2,317,000 3 اردیبهشت 2,317,000 2,317,000
درب سینی کابل گالوانیزه سرد کف 60 طول (سانتی متر): 200
درب سینی کابل گالوانیزه سردکف 50
سینی های فولادی
درب سینی کابل گالوانیزه سردکف 50 1,954,000 3 اردیبهشت 1,954,000 1,954,000
درب سینی کابل گالوانیزه سردکف 50 طول (سانتی متر): 200
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 5 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 5 سانتی 56,000 3 اردیبهشت 56,000 56,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 5 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 10 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 10 سانتی 74,000 3 اردیبهشت 74,000 74,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 10 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 15 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 15 سانتی 93,000 3 اردیبهشت 93,000 93,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 15 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 20 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 20 سانتی 112,000 3 اردیبهشت 112,000 112,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 20 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 25 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 25 سانتی 129,000 3 اردیبهشت 129,000 129,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 25 سانتی طول (سانتی متر): 20
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 40 سانتی
سینی های فولادی
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 40 سانتی 185,000 22 اردیبهشت 185,000 185,000
رابط سینی کابل گالوانیزه سرد عرض 40 سانتی طول (سانتی متر): 20
زانویی سینی کابل عرض 10سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 10سانتی 368,000 3 اردیبهشت 368,000 368,000
زانویی سینی کابل عرض 10سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 15سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 15سانتی 463,000 3 اردیبهشت 463,000 463,000
زانویی سینی کابل عرض 15سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 20سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 20سانتی 555,000 3 اردیبهشت 555,000 555,000
زانویی سینی کابل عرض 20سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 25سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 25سانتی 642,000 3 اردیبهشت 642,000 642,000
زانویی سینی کابل عرض 25سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 30سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 30سانتی 736,000 3 اردیبهشت 736,000 736,000
زانویی سینی کابل عرض 30سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 40سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 40سانتی 1,108,000 3 اردیبهشت 1,108,000 1,108,000
زانویی سینی کابل عرض 40سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 50سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 50سانتی 1,327,000 3 اردیبهشت 1,327,000 1,327,000
زانویی سینی کابل عرض 50سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 5سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 5سانتی 275,000 3 اردیبهشت 275,000 275,000
زانویی سینی کابل عرض 5سانتی طول (سانتی متر): ---
زانویی سینی کابل عرض 60سانتی
سینی های فولادی
زانویی سینی کابل عرض 60سانتی 1,545,000 3 اردیبهشت 1,545,000 1,545,000
زانویی سینی کابل عرض 60سانتی طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت 553,000 3 فروردین 553,000 553,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 10 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت 695,000 3 فروردین 695,000 695,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 15 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت 834,000 3 فروردین 834,000 834,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 20 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت 965,000 3 فروردین 965,000 965,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 25 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت 1,104,000 3 فروردین 1,104,000 1,104,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 30 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت 1,663,000 3 فروردین 1,663,000 1,663,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 40 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت 414,000 3 فروردین 414,000 414,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 5 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت 1,991,000 3 فروردین 1,991,000 1,991,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 50 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت 2,318,000 3 فروردین 2,318,000 2,318,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه گرم 60 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 10 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 10 سانت 368,000 3 اردیبهشت 368,000 368,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 10 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 15 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 15 سانت 463,000 3 اردیبهشت 463,000 463,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 15 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 20 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 20 سانت 555,000 3 اردیبهشت 555,000 555,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 20 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 25 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 25 سانت 642,000 3 اردیبهشت 642,000 642,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 25 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 30 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 30 سانت 736,000 3 اردیبهشت 736,000 736,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 30 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 40 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 40 سانت 1,108,000 3 اردیبهشت 1,108,000 1,108,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 40 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 5 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 5 سانت 275,000 3 اردیبهشت 275,000 275,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 5 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 50 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 50 سانت 1,327,000 3 اردیبهشت 1,327,000 1,327,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 50 سانت طول (سانتی متر): ---
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 60 سانت
سینی های فولادی
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 60 سانت 1,545,000 3 اردیبهشت 1,545,000 1,545,000
سه راهی سینی کابل گالوانیزه سرد 60 سانت طول (سانتی متر): ---
مجموع موارد: 122 عدد در 3 صفحه