قیمت لوله های برق

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3) 20,000 3 فروردین 20,000 20,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3) 20,000 8 شهریور 20,000 20,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3) 10,000 8 شهریور 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3) واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی 270,000 8 شهریور 270,000 270,000
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی 820,000 3 فروردین 820,000 820,000
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی 820,000 8 شهریور 820,000 820,000
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی 130,000 8 شهریور 130,000 130,000
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی 190,000 8 شهریور 190,000 190,000
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10 40,000 8 شهریور 40,000 40,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15 60,000 3 فروردین 60,000 60,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15 60,000 8 شهریور 60,000 60,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20 80,000 8 شهریور 80,000 80,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24 180,000 8 شهریور 180,000 180,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24 واحد: عدد
خرطومی سایز 11
لوله های برق
خرطومی سایز 11 30,000 3 فروردین 30,000 30,000
خرطومی سایز 11 واحد: 16 متری
خرطومی سایز 11
لوله های برق
خرطومی سایز 11 30,000 8 شهریور 30,000 30,000
خرطومی سایز 11 واحد: 16 متری
خرطومی سایز 13
لوله های برق
خرطومی سایز 13 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
خرطومی سایز 13 واحد: 16 متری
خرطومی سایز 13
لوله های برق
خرطومی سایز 13 40,000 8 شهریور 40,000 40,000
خرطومی سایز 13 واحد: 16 متری
خرطومی سایز 16
لوله های برق
خرطومی سایز 16 50,000 3 فروردین 50,000 50,000
خرطومی سایز 16 واحد: 16 متری
خرطومی سایز 16
لوله های برق
خرطومی سایز 16 50,000 8 شهریور 50,000 50,000
خرطومی سایز 16 واحد: 16 متری
خرطومی نسوز سایز 11
لوله های برق
خرطومی نسوز سایز 11 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
خرطومی نسوز سایز 11 واحد: 16 متری
خرطومی نسوز سایز 11
لوله های برق
خرطومی نسوز سایز 11 200,000 8 شهریور 200,000 200,000
خرطومی نسوز سایز 11 واحد: 16 متری
خرطومی نسوز سایز 13
لوله های برق
خرطومی نسوز سایز 13 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
خرطومی نسوز سایز 13 واحد: 16 متری
خرطومی نسوز سایز 13
لوله های برق
خرطومی نسوز سایز 13 210,000 8 شهریور 210,000 210,000
خرطومی نسوز سایز 13 واحد: 16 متری
مجموع موارد: 112 عدد در 3 صفحه