قیمت لامپ کم مصرف

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
کم مصرف (105) لاله (لوتوس)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (105) لاله (لوتوس) 482,300 3 فروردین 482,300 482,300
کم مصرف (105) لاله (لوتوس) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 8
کم مصرف (105) گلسا (flower)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (105) گلسا (flower) 644,000 3 فروردین 644,000 644,000
کم مصرف (105) گلسا (flower) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 4
کم مصرف (11) (لوتوس)شمعی
لامپ کم مصرف
کم مصرف (11) (لوتوس)شمعی 94,100 3 فروردین 94,100 94,100
کم مصرف (11) (لوتوس)شمعی برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E14 تعداد در کارتن: 50
کم مصرف (11) تمام پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (11) تمام پیچ 93,300 3 فروردین 93,300 93,300
کم مصرف (11) تمام پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 50
کم مصرف (11) تمام پیچ شمعی
لامپ کم مصرف
کم مصرف (11) تمام پیچ شمعی 90,100 3 فروردین 90,100 90,100
کم مصرف (11) تمام پیچ شمعی برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E14 تعداد در کارتن: 100
کم مصرف (125) لاله (لوتوس)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (125) لاله (لوتوس) 628,500 3 فروردین 628,500 628,500
کم مصرف (125) لاله (لوتوس) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 8
کم مصرف (13) لاله (لوتوس)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (13) لاله (لوتوس) 92,100 3 فروردین 92,100 92,100
کم مصرف (13) لاله (لوتوس) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 50
کم مصرف (15) تمام پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (15) تمام پیچ 102,100 3 فروردین 102,100 102,100
کم مصرف (15) تمام پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 50
کم مصرف (15) نیم پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (15) نیم پیچ 95,100 3 فروردین 95,100 95,100
کم مصرف (15) نیم پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 50
کم مصرف (150) لاله (لوتوس)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (150) لاله (لوتوس) 821,500 3 فروردین 821,500 821,500
کم مصرف (150) لاله (لوتوس) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 6
کم مصرف (18) تمام پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (18) تمام پیچ 104,200 3 فروردین 104,200 104,200
کم مصرف (18) تمام پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 50
کم مصرف (200) لاله (لوتوس)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (200) لاله (لوتوس) 1,027,000 3 فروردین 1,027,000 1,027,000
کم مصرف (200) لاله (لوتوس) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 6
کم مصرف (26) تمام پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (26) تمام پیچ 114,800 3 فروردین 114,800 114,800
کم مصرف (26) تمام پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 25
کم مصرف (26) نیم پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (26) نیم پیچ 108,000 3 فروردین 108,000 108,000
کم مصرف (26) نیم پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 25
کم مصرف (32) تمام پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (32) تمام پیچ 134,500 3 فروردین 134,500 134,500
کم مصرف (32) تمام پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 30
کم مصرف (38) نیم پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (38) نیم پیچ 165,800 3 فروردین 165,800 165,800
کم مصرف (38) نیم پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 30
کم مصرف (40) تمام پیچ بزرگ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (40) تمام پیچ بزرگ 179,500 3 فروردین 179,500 179,500
کم مصرف (40) تمام پیچ بزرگ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 25
کم مصرف (50) تمام پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (50) تمام پیچ 212,700 3 فروردین 212,700 212,700
کم مصرف (50) تمام پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 25
کم مصرف (60) تمام پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (60) تمام پیچ 249,700 3 فروردین 249,700 249,700
کم مصرف (60) تمام پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 25
کم مصرف (75) لاله(لوتوس)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (75) لاله(لوتوس) 379,800 3 فروردین 379,800 379,800
کم مصرف (75) لاله(لوتوس) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 8
کم مصرف (80) نیم پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (80) نیم پیچ 363,900 3 فروردین 363,900 363,900
کم مصرف (80) نیم پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 15
کم مصرف (85) لاله (لوتوس)
لامپ کم مصرف
کم مصرف (85) لاله (لوتوس) 404,900 3 فروردین 404,900 404,900
کم مصرف (85) لاله (لوتوس) برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 8
کم مصرف (9) نیم پیچ شمعی
لامپ کم مصرف
کم مصرف (9) نیم پیچ شمعی 84,400 3 فروردین 84,400 84,400
کم مصرف (9) نیم پیچ شمعی برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E14 تعداد در کارتن: 100
کم مصرف (90) نیم پیچ
لامپ کم مصرف
کم مصرف (90) نیم پیچ 397,100 3 فروردین 397,100 397,100
کم مصرف (90) نیم پیچ برند: پارس شهاب نوع سرپیچ: E27 تعداد در کارتن: 15
مجموع موارد: 24 عدد در 1 صفحه