قیمت سیم و کابل

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
سیم افشان
سیم
سیم افشان 723,000 3 فروردین 723,000 723,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 965,000 3 فروردین 965,000 965,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.75 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,250,000 3 فروردین 1,250,000 1,250,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,720,000 3 فروردین 1,720,000 1,720,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 4,300,000 3 فروردین 4,300,000 4,300,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 4 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 6,480,000 3 فروردین 6,480,000 6,480,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 6 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 10,970,000 3 فروردین 10,970,000 10,970,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 10 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 17,160,000 3 فروردین 17,160,000 17,160,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 16 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 273,000 3 فروردین 273,000 273,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 25 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 370,000 3 فروردین 370,000 370,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 35 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 515,000 3 فروردین 515,000 515,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 50 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 757,000 3 فروردین 757,000 757,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 70 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,037,500 3 فروردین 1,037,500 1,037,500
سیم افشان واحد: متر سایز: 95 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,339,000 3 فروردین 1,339,000 1,339,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 120 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 723,000 23 تیر 723,000 723,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 965,000 23 تیر 965,000 965,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.75 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,250,000 23 تیر 1,250,000 1,250,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,720,000 23 تیر 1,720,000 1,720,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 2,850,000 23 تیر 2,850,000 2,850,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 4,300,000 23 تیر 4,300,000 4,300,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 4 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 6,480,000 23 تیر 6,480,000 6,480,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 6 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 10,970,000 23 تیر 10,970,000 10,970,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 10 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 17,160,000 23 تیر 17,160,000 17,160,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 16 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 273,000 23 تیر 273,000 273,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 25 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 370,000 23 تیر 370,000 370,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 35 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 515,000 23 تیر 515,000 515,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 50 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 757,000 23 تیر 757,000 757,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 70 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,037,500 23 تیر 1,037,500 1,037,500
سیم افشان واحد: متر سایز: 95 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,339,000 23 تیر 1,339,000 1,339,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 120 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 723,000 8 شهریور 723,000 723,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 965,000 8 شهریور 965,000 965,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.75 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,250,000 8 شهریور 1,250,000 1,250,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,720,000 8 شهریور 1,720,000 1,720,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 2,850,000 8 شهریور 2,850,000 2,850,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 4,300,000 8 شهریور 4,300,000 4,300,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 4 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 6,480,000 8 شهریور 6,480,000 6,480,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 6 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 10,970,000 8 شهریور 10,970,000 10,970,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 10 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 17,160,000 8 شهریور 17,160,000 17,160,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 16 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 273,000 8 شهریور 273,000 273,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 25 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 370,000 8 شهریور 370,000 370,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 35 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 515,000 8 شهریور 515,000 515,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 50 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 757,000 8 شهریور 757,000 757,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 70 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,037,500 8 شهریور 1,037,500 1,037,500
سیم افشان واحد: متر سایز: 95 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,339,000 8 شهریور 1,339,000 1,339,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 120 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 0 3 فروردین 0 0
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 1,724,000 3 فروردین 1,724,000 1,724,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 2,586,000 3 فروردین 2,586,000 2,586,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 4,310,000 3 فروردین 4,310,000 4,310,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 4 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 6,490,000 3 فروردین 6,490,000 6,490,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 6 * 1 توضیحات: استاندارد
مجموع موارد: 239 عدد در 5 صفحه