قیمت اعلان حریق

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آژیر ZI-S100
اعلان حریق
آژیر ZI-S100 0 3 فروردین 0 0
آژیر ZI-S100 برند: زیتکس شرح: ---
آژیر تسلا
اعلان حریق
آژیر تسلا --- 3 فروردین --- ---
آژیر تسلا برند: تسلا شرح: ---
آژیر فلاشر 24 ولت  سنس || sens
اعلان حریق
آژیر فلاشر 24 ولت  سنس || sens 610,000 3 فروردین 610,000 610,000
آژیر فلاشر 24 ولت  سنس || sens برند: سنس || sens شرح: RSF-91
آژیر فلاشر تسلا
اعلان حریق
آژیر فلاشر تسلا 490,000 3 فروردین 490,000 490,000
آژیر فلاشر تسلا برند: تسلا شرح: ---
آژیر پیزو 24 ولت قرمز APS-24
اعلان حریق
آژیر پیزو 24 ولت قرمز APS-24 420,000 3 فروردین 420,000 420,000
آژیر پیزو 24 ولت قرمز APS-24 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
آژیر24 ولت  سنس || sens
اعلان حریق
آژیر24 ولت  سنس || sens 550,000 3 فروردین 550,000 550,000
آژیر24 ولت  سنس || sens برند: سنس || sens شرح: RSF-90
آژیرفلاشر ZI-SS81
اعلان حریق
آژیرفلاشر ZI-SS81 550,000 3 فروردین 550,000 550,000
آژیرفلاشر ZI-SS81 برند: زیتکس شرح: ---
آژیرفلاشر ZI-SS85
اعلان حریق
آژیرفلاشر ZI-SS85 --- 3 فروردین --- ---
آژیرفلاشر ZI-SS85 برند: زیتکس شرح: ---
آژیرفلاشر با 30 تون صدا و 3 سطحیZI-SS 88
اعلان حریق
آژیرفلاشر با 30 تون صدا و 3 سطحیZI-SS 88 1,650,000 3 فروردین 1,650,000 1,650,000
آژیرفلاشر با 30 تون صدا و 3 سطحیZI-SS 88 برند: زیتکس شرح: ---
آژیرفلاشر با LED 24 ولت قرمزAVL-24
اعلان حریق
آژیرفلاشر با LED 24 ولت قرمزAVL-24 490,000 3 فروردین 490,000 490,000
آژیرفلاشر با LED 24 ولت قرمزAVL-24 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
تلفن کننده
اعلان حریق
تلفن کننده 1,800,000 3 فروردین 1,800,000 1,800,000
تلفن کننده برند: تسلا شرح: ---
دتکتور ترکیبی دود و حرارتZI-HSD1020
اعلان حریق
دتکتور ترکیبی دود و حرارتZI-HSD1020 1,100,000 3 فروردین 1,100,000 1,100,000
دتکتور ترکیبی دود و حرارتZI-HSD1020 برند: زیتکس شرح: ---
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت
اعلان حریق
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت 1,850,000 3 فروردین 1,850,000 1,850,000
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت برند: زیتکس شرح: ---
دتکتور حرارت تسلا
اعلان حریق
دتکتور حرارت تسلا 560,000 3 فروردین 560,000 560,000
دتکتور حرارت تسلا برند: تسلا شرح: ---
دتکتور حرارت ثابت 24 ولت با پایه AFH-24
اعلان حریق
دتکتور حرارت ثابت 24 ولت با پایه AFH-24 560,000 3 فروردین 560,000 560,000
دتکتور حرارت ثابت 24 ولت با پایه AFH-24 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
دتکتور حرارتی RORZI-H715ROR
اعلان حریق
دتکتور حرارتی RORZI-H715ROR 750,000 3 فروردین 750,000 750,000
دتکتور حرارتی RORZI-H715ROR برند: آریاک ایرانی شرح: ---
دتکتور حرارتی RORZI-H717ROR
اعلان حریق
دتکتور حرارتی RORZI-H717ROR 860,000 3 فروردین 860,000 860,000
دتکتور حرارتی RORZI-H717ROR برند: آریاک ایرانی شرح: ---
دتکتور حرارتی ZI-H715
اعلان حریق
دتکتور حرارتی ZI-H715 760,000 3 فروردین 760,000 760,000
دتکتور حرارتی ZI-H715 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
دتکتور حرارتی ZI-H717
اعلان حریق
دتکتور حرارتی ZI-H717 860,000 3 فروردین 860,000 860,000
دتکتور حرارتی ZI-H717 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
دتکتور حرارتی افزایشی
اعلان حریق
دتکتور حرارتی افزایشی 570,000 3 فروردین 570,000 570,000
دتکتور حرارتی افزایشی برند: تسلا شرح: ---
دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی ZI-H720
اعلان حریق
دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی ZI-H720 860,000 3 فروردین 860,000 860,000
دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی ZI-H720 برند: زیتکس شرح: ---
دتکتور حرارتی سنس || sens
اعلان حریق
دتکتور حرارتی سنس || sens 700,000 3 فروردین 700,000 700,000
دتکتور حرارتی سنس || sens برند: سنس || sens شرح: HD-100
دتکتور دود تسلا
اعلان حریق
دتکتور دود تسلا 600,000 3 فروردین 600,000 600,000
دتکتور دود تسلا برند: تسلا شرح: ---
دتکتور دود یونیزه 24 ولت با پایه ASD-24
اعلان حریق
دتکتور دود یونیزه 24 ولت با پایه ASD-24 --- 3 فروردین --- ---
دتکتور دود یونیزه 24 ولت با پایه ASD-24 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S820
اعلان حریق
دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S820 880,000 3 فروردین 880,000 880,000
دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S820 برند: زیتکس شرح: ---
دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S817
اعلان حریق
دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S817 880,000 3 فروردین 880,000 880,000
دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S817 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
دتکتور دودی سنس || sens
اعلان حریق
دتکتور دودی سنس || sens 750,000 3 فروردین 750,000 750,000
دتکتور دودی سنس || sens برند: سنس || sens شرح: SD-101
دتکتور مولتی سنس || sens
اعلان حریق
دتکتور مولتی سنس || sens 900,000 3 فروردین 900,000 900,000
دتکتور مولتی سنس || sens برند: سنس || sens شرح: MD-100
دتکتور گاز ZI-G915 ZI-HGD918
اعلان حریق
دتکتور گاز ZI-G915 ZI-HGD918 1,850,000 3 فروردین 1,850,000 1,850,000
دتکتور گاز ZI-G915 ZI-HGD918 برند: زیتکس شرح: ---
دتکتور گاز تسلا
اعلان حریق
دتکتور گاز تسلا 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
دتکتور گاز تسلا برند: تسلا شرح: ---
دتکتور گاز و حرارت تسلا
اعلان حریق
دتکتور گاز و حرارت تسلا 1,300,000 3 فروردین 1,300,000 1,300,000
دتکتور گاز و حرارت تسلا برند: تسلا شرح: ---
دتکتوردودی فتو الکتریک ZI-S815
اعلان حریق
دتکتوردودی فتو الکتریک ZI-S815 770,000 3 فروردین 770,000 770,000
دتکتوردودی فتو الکتریک ZI-S815 برند: آریاک ایرانی شرح: ---
ریموت  سنس || sens
اعلان حریق
ریموت  سنس || sens 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
ریموت  سنس || sens برند: سنس || sens شرح: RX-88
ریموت اندیکاتورZI-R 80
اعلان حریق
ریموت اندیکاتورZI-R 80 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
ریموت اندیکاتورZI-R 80 برند: زیتکس شرح: ---
شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP86
اعلان حریق
شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP86 0 3 فروردین 0 0
شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP86 برند: زیتکس شرح: ---
شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP95
اعلان حریق
شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP95 550,000 3 فروردین 550,000 550,000
شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP95 برند: زیتکس شرح: ---
شستی اعلام حریق دارای کلید ریستZI-CP85
اعلان حریق
شستی اعلام حریق دارای کلید ریستZI-CP85 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
شستی اعلام حریق دارای کلید ریستZI-CP85 برند: زیتکس شرح: ---
شستی اعلان حریق قابل ریست سنس || sens
اعلان حریق
شستی اعلان حریق قابل ریست سنس || sens 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
شستی اعلان حریق قابل ریست سنس || sens برند: سنس || sens شرح: RC-100
شستی بسته قرمزACP NC-NC
اعلان حریق
شستی بسته قرمزACP NC-NC --- 3 فروردین --- ---
شستی بسته قرمزACP NC-NC برند: آریاک ایرانی شرح: ---
شستی تسلا
اعلان حریق
شستی تسلا 310,000 3 فروردین 310,000 310,000
شستی تسلا برند: تسلا شرح: ---
شستی معمولی قرمز ACP-NO
اعلان حریق
شستی معمولی قرمز ACP-NO 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
شستی معمولی قرمز ACP-NO برند: آریاک ایرانی شرح: ---
شستی چراغ دار پالسی قرمزACP-P
اعلان حریق
شستی چراغ دار پالسی قرمزACP-P --- 3 فروردین --- ---
شستی چراغ دار پالسی قرمزACP-P برند: آریاک ایرانی شرح: ---
فلاشر LED کم مصرف 12یا 24 ولت (قرمزو نارنجی و سبز)ALL
اعلان حریق
فلاشر LED کم مصرف 12یا 24 ولت (قرمزو نارنجی و سبز)ALL --- 3 فروردین --- ---
فلاشر LED کم مصرف 12یا 24 ولت (قرمزو نارنجی و سبز)ALL برند: آریاک ایرانی شرح: ---
مرکز کنترل 10 زون  ACT
اعلان حریق
مرکز کنترل 10 زون  ACT 10,350,000 3 فروردین 10,350,000 10,350,000
مرکز کنترل 10 زون  ACT برند: آریاک ایرانی شرح: ---
مرکز کنترل 10 زون  سنس || sens
اعلان حریق
مرکز کنترل 10 زون  سنس || sens 12,500,000 3 فروردین 12,500,000 12,500,000
مرکز کنترل 10 زون  سنس || sens برند: سنس || sens شرح: PC5
مرکز کنترل 12 زون  ACT
اعلان حریق
مرکز کنترل 12 زون  ACT 10,850,000 3 فروردین 10,850,000 10,850,000
مرکز کنترل 12 زون  ACT برند: آریاک ایرانی شرح: ---
مرکز کنترل 12 زون سنس || sens
اعلان حریق
مرکز کنترل 12 زون سنس || sens 13,250,000 3 فروردین 13,250,000 13,250,000
مرکز کنترل 12 زون سنس || sens برند: سنس || sens شرح: PC5
مرکز کنترل 14 زون  ACT
اعلان حریق
مرکز کنترل 14 زون  ACT 11,350,000 3 فروردین 11,350,000 11,350,000
مرکز کنترل 14 زون  ACT برند: آریاک ایرانی شرح: ---
مرکز کنترل 16 زون AFC
اعلان حریق
مرکز کنترل 16 زون AFC 12,500,000 3 فروردین 12,500,000 12,500,000
مرکز کنترل 16 زون AFC برند: آریاک ایرانی شرح: ---
مرکز کنترل 2 زون  ACT
اعلان حریق
مرکز کنترل 2 زون  ACT 8,200,000 3 فروردین 8,200,000 8,200,000
مرکز کنترل 2 زون  ACT برند: آریاک ایرانی شرح: ---
مجموع موارد: 80 عدد در 2 صفحه