قیمت کابل و سیم

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
داکت لگراند مدل۳۰۷۴۲
کابل و سیم
داکت لگراند مدل۳۰۷۴۲ لگرند 5,750,000 13 مرداد 5,750,000 5,750,000
داکت لگراند مدل۳۰۷۴۲ جنس مغزی: آلومینیوم جنس شیلد: پلاستیک
راد توسعه دهنده مدل YK-004 بسته 5 عددی
کابل و سیم
راد توسعه دهنده مدل YK-004 بسته 5 عددی متفرقه 6,950,000 21 خرداد 6,950,000 6,950,000
راد توسعه دهنده مدل YK-004 بسته 5 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد
روکش حرارتی  مدل WY30
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل WY30 متفرقه 450,000 21 مهر 450,000 450,000
روکش حرارتی مدل WY30 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی DM 3.0
کابل و سیم
روکش حرارتی DM 3.0 متفرقه 30,000 22:08:26 31,000 31,000
روکش حرارتی DM 3.0 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
روکش حرارتی مدل 2.0-MX
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 2.0-MX متفرقه 69,000 22:08:32 70,000 70,000
روکش حرارتی مدل 2.0-MX جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 4.0 DM بسته 40 عددی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 4.0 DM بسته 40 عددی متفرقه 140,000 22:08:22 136,000 136,000
روکش حرارتی مدل 4.0 DM بسته 40 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 4.0-MX
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 4.0-MX متفرقه 69,000 22:08:30 70,000 70,000
روکش حرارتی مدل 4.0-MX جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 5.0 DM بسته 40 عددی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 5.0 DM بسته 40 عددی متفرقه 125,000 22:08:19 111,900 113,800
روکش حرارتی مدل 5.0 DM بسته 40 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 5.0-MX
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 5.0-MX متفرقه 75,000 21 مهر 75,000 75,000
روکش حرارتی مدل 5.0-MX جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 6.0-MX
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 6.0-MX متفرقه 75,000 22:08:24 75,000 75,000
روکش حرارتی مدل 6.0-MX جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 6.0-MX
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 6.0-MX متفرقه 74,000 22:08:27 75,000 75,000
روکش حرارتی مدل 6.0-MX جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 6.0-MX
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 6.0-MX متفرقه 75,000 22:08:27 75,000 75,000
روکش حرارتی مدل 6.0-MX جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل 6.0-MX
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل 6.0-MX متفرقه 74,000 22:08:27 75,000 75,000
روکش حرارتی مدل 6.0-MX جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل A115 مجموعه 150 عددی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل A115 مجموعه 150 عددی متفرقه 854,100 22:08:24 510,000 580,000
روکش حرارتی مدل A115 مجموعه 150 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل A118 مجموعه 127 عددی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل A118 مجموعه 127 عددی متفرقه 854,100 22:08:23 550,000 580,000
روکش حرارتی مدل A118 مجموعه 127 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM1
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM1 متفرقه 23,000 22:08:18 18,800 25,000
روکش حرارتی مدل BLK-DM1 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM1.5
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM1.5 متفرقه 35,000 22:08:24 22,200 30,000
روکش حرارتی مدل BLK-DM1.5 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM12
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM12 متفرقه 79,000 22:08:18 26,000 26,000
روکش حرارتی مدل BLK-DM12 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM20
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM20 متفرقه 140,000 22:08:25 40,000 53,900
روکش حرارتی مدل BLK-DM20 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM3
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM3 متفرقه 40,000 22:08:19 18,800 30,000
روکش حرارتی مدل BLK-DM3 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM30
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM30 متفرقه 250,000 22:08:20 66,600 99,900
روکش حرارتی مدل BLK-DM30 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM4
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM4 متفرقه 40,000 22:08:26 34,400 50,000
روکش حرارتی مدل BLK-DM4 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM5
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM5 متفرقه 40,000 22:08:21 27,000 27,000
روکش حرارتی مدل BLK-DM5 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM6
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM6 متفرقه 50,000 22:08:23 35,500 40,000
روکش حرارتی مدل BLK-DM6 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل BLK-DM8
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل BLK-DM8 متفرقه 48,300 22:08:21 37,700 37,700
روکش حرارتی مدل BLK-DM8 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 متفرقه 31,000 22:08:23 34,500 35,000
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 متفرقه 35,000 22:08:24 40,000 40,000
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 متفرقه 32,000 22:08:24 35,000 36,000
روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 2.0
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 2.0 متفرقه 27,400 22:08:20 27,400 34,500
روکش حرارتی مدل Diameter 2.0 نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 3.0
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 3.0 متفرقه 38,000 22:08:17 40,000 40,000
روکش حرارتی مدل Diameter 3.0 نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 4.0 طول 5 متر
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 4.0 طول 5 متر متفرقه 42,000 22:08:21 60,000 70,000
روکش حرارتی مدل Diameter 4.0 طول 5 متر نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر متفرقه 39,800 22:08:20 40,000 75,000
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر متفرقه 39,000 22:08:20 44,000 149,000
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر متفرقه 41,000 22:08:21 39,000 41,000
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 طول 5 متر نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Dimeter 1-2-2.5 بسته 5 عددی به همراه سرسیم حلقوی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Dimeter 1-2-2.5 بسته 5 عددی به همراه سرسیم حلقوی متفرقه 73,700 22:08:27 80,000 80,000
روکش حرارتی مدل Dimeter 1-2-2.5 بسته 5 عددی به همراه سرسیم حلقوی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل Dimeter 3-4-5 بسته 5 عددی به همراه سرسیم مادگی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل Dimeter 3-4-5 بسته 5 عددی به همراه سرسیم مادگی متفرقه 89,900 22:08:20 77,900 78,000
روکش حرارتی مدل Dimeter 3-4-5 بسته 5 عددی به همراه سرسیم مادگی نوع: عایق جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل DM01 بسته 40 عددی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل DM01 بسته 40 عددی متفرقه 43,800 22:08:21 45,000 47,000
روکش حرارتی مدل DM01 بسته 40 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل DM02 بسته 40 عددی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل DM02 بسته 40 عددی متفرقه 78,000 22:08:22 55,000 65,000
روکش حرارتی مدل DM02 بسته 40 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل DM03 بسته 40 عددی
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل DM03 بسته 40 عددی متفرقه 110,000 22:08:20 59,000 59,700
روکش حرارتی مدل DM03 بسته 40 عددی جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل DM1-1.0
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل DM1-1.0 متفرقه 30,000 22:08:24 34,000 34,000
روکش حرارتی مدل DM1-1.0 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی مدل DM2.0
کابل و سیم
روکش حرارتی مدل DM2.0 متفرقه 33,000 22:08:21 26,500 51,000
روکش حرارتی مدل DM2.0 جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی وو ار مدل 3.0-SGP003BK
کابل و سیم
روکش حرارتی وو ار مدل 3.0-SGP003BK وو ار 35,000 22:08:21 30,000 45,000
روکش حرارتی وو ار مدل 3.0-SGP003BK جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی وو ار مدل 5.0-SGP005BK
کابل و سیم
روکش حرارتی وو ار مدل 5.0-SGP005BK وو ار 35,000 22:08:22 30,000 70,000
روکش حرارتی وو ار مدل 5.0-SGP005BK جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی وو ار مدل 6.0-SGP006BK
کابل و سیم
روکش حرارتی وو ار مدل 6.0-SGP006BK وو ار 45,000 22:08:20 40,000 250,000
روکش حرارتی وو ار مدل 6.0-SGP006BK جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
روکش حرارتی وو ار مدل SGP005Bk
کابل و سیم
روکش حرارتی وو ار مدل SGP005Bk وو ار 35,000 22:08:20 29,000 29,700
روکش حرارتی وو ار مدل SGP005Bk جنس مغزی: مغزی ندارد جنس شیلد: پلی الفین انعطاف پذیر
سر سیم سوزنی مدل E0-5-008 بسته 100 عددی
کابل و سیم
سر سیم سوزنی مدل E0-5-008 بسته 100 عددی متفرقه 70,000 22:08:21 69,000 69,000
سر سیم سوزنی مدل E0-5-008 بسته 100 عددی نوع: سیم افشان جنس مغزی: مس جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
سر سیم سوزنی مدل E0-75-08 بسته 100 عددی
کابل و سیم
سر سیم سوزنی مدل E0-75-08 بسته 100 عددی متفرقه 71,000 22:08:22 78,500 78,500
سر سیم سوزنی مدل E0-75-08 بسته 100 عددی نوع: سیم افشان جنس مغزی: مس جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
سر سیم سوزنی مدل E1-008  بسته 100 عددی
کابل و سیم
سر سیم سوزنی مدل E1-008 بسته 100 عددی متفرقه 75,000 22:08:22 64,000 64,000
سر سیم سوزنی مدل E1-008 بسته 100 عددی نوع: سیم افشان جنس مغزی: مس جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
سر سیم سوزنی مدل E6012 بسته 100 عددی
کابل و سیم
سر سیم سوزنی مدل E6012 بسته 100 عددی متفرقه 185,000 22:08:21 164,000 164,000
سر سیم سوزنی مدل E6012 بسته 100 عددی نوع: سیم افشان جنس مغزی: مس جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
سر سیم سوزنی کالی مدل E2508 بسته 100 عددی
کابل و سیم
سر سیم سوزنی کالی مدل E2508 بسته 100 عددی متفرقه 98,000 22:08:19 98,900 98,900
سر سیم سوزنی کالی مدل E2508 بسته 100 عددی نوع: سیم افشان جنس مغزی: مس جنس شیلد: مسوار آلومینیوم
مجموع موارد: 299 عدد در 6 صفحه
قیمت کابل و سیم
سیم برق افشان 1 در 6 مسینا کابل ایمن مدل SB
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل و سیم
سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل HA2.5
قیمت: 7,700,000 ریال
قیمت: 7,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل و سیم
سیم برق افشان 1 در 4 ری افشان مدل RA-1/4
قیمت: 500,000 ریال
قیمت: 500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل و سیم
سیم برق افشان 2 در 0.75 کسری مدل 004
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 3,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل و سیم
کابل برق 3 در 1.5 میرا مدل KB315
قیمت: 260,000 ریال
قیمت: 260,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل و سیم
سیم برق افشان 1 در 1.5 کسری کد 002
قیمت: 3,360,000 ریال
قیمت: 3,360,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل و سیم
سیم برق 2 در 2/5 راد افشان سحر مدل SNRAD225
قیمت: 170,000 ریال
قیمت: 170,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل و سیم
سیم برق 1 در 4 میرا مدل SAF14
قیمت: 220,000 ریال
قیمت: 220,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 225,000 ریال
مشاهده اطلاعات