قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استابلایز کد 01 ظرفیت 600000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایز کد 01 ظرفیت 600000 ولت آمپر متفرقه 2,500,000 21 فروردین 2,500,000 2,500,000
استابلایز کد 01 ظرفیت 600000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر  سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA تی ان ای 14,000,000 20 تیر 14,000,000 14,000,000
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-10KVA ظرفیت 10000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-10KVA ظرفیت 10000VA امگا 137,000,000 12:19:07 72,500,000 72,500,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-10KVA ظرفیت 10000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-3KVA ظرفیت 3000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-3KVA ظرفیت 3000VA امگا 55,900,000 12:19:06 29,500,000 29,500,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-3KVA ظرفیت 3000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-5KVA ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-5KVA ظرفیت 5000VA امگا 80,800,000 12:19:07 42,500,000 42,500,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-5KVA ظرفیت 5000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-8KVA ظرفیت 8000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-8KVA ظرفیت 8000VA امگا 127,900,000 12:19:07 67,500,000 67,500,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-8KVA ظرفیت 8000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-V11-15KVA ظرفیت 15KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-V11-15KVA ظرفیت 15KVA امگا 267,700,000 12:19:07 142,000,000 142,000,000
استابلایزر امگا مدل OMG-V11-15KVA ظرفیت 15KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل T-HDO2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل T-HDO2000VA بی یو تی 13,730,000 22 اردیبهشت 13,730,000 13,730,000
استابلایزر بی یو تی مدل T-HDO2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل T-RDO2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل T-RDO2000VA بی یو تی 12,800,000 22 اردیبهشت 12,800,000 12,800,000
استابلایزر بی یو تی مدل T-RDO2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN10000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN10000VA بی یو تی 65,100,000 22 اردیبهشت 65,100,000 65,100,000
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN10000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN6000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN6000VA بی یو تی 38,800,000 22 اردیبهشت 38,800,000 38,800,000
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN6000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-1K ظرفیت 1KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-1K ظرفیت 1KVA امگا 9,500,000 20 تیر 9,500,000 9,500,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-1K ظرفیت 1KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-2K ظرفیت 2KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-2K ظرفیت 2KVA امگا 26,700,000 12:19:00 15,600,000 15,600,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-2K ظرفیت 2KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-5K ظرفیت 5KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-5K ظرفیت 5KVA امگا 48,600,000 12:19:06 23,000,000 23,000,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-5K ظرفیت 5KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-8K ظرفیت 8KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-8K ظرفیت 8KVA امگا 73,300,000 12:19:06 37,800,000 42,000,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-8K ظرفیت 8KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR1 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR1 با ظرفیت 1000 ولت آمپر متفرقه 4,360,000 20 تیر 4,360,000 4,360,000
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR1 با ظرفیت 1000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR2 با ظرفیت 2000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR2 با ظرفیت 2000 ولت آمپر متفرقه 8,720,000 4 شهریور 7,450,000 7,450,000
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR2 با ظرفیت 2000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR5 با ظرفیت 5000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR5 با ظرفیت 5000 ولت آمپر متفرقه 19,620,000 24 اردیبهشت 19,620,000 19,620,000
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR5 با ظرفیت 5000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر تی بی ام مدل Ranger 12k ظرفیت 12000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر تی بی ام مدل Ranger 12k ظرفیت 12000 ولت آمپر متفرقه 124,190,000 12:19:06 124,190,000 124,190,000
استابلایزر تی بی ام مدل Ranger 12k ظرفیت 12000 ولت آمپر تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز مناسب برای: کامپیوتر صوتی و تصویری یخچال صنعتی یخچال و فریزر ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی کولر گازی کولر پکیج
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER 3k با ظرفیت 3000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER 3k با ظرفیت 3000 ولت آمپر متفرقه 19,890,000 12:19:04 19,890,000 19,890,000
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER 3k با ظرفیت 3000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز مناسب برای: کامپیوتر صوتی و تصویری یخچال و فریزر ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی کولر گازی کولر
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER10k ظرفیت 10000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER10k ظرفیت 10000 ولت آمپر متفرقه 63,590,000 12:19:06 63,590,000 63,590,000
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER10k ظرفیت 10000 ولت آمپر تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز مناسب برای: کامپیوتر صوتی و تصویری یخچال صنعتی یخچال و فریزر ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی کولر گازی کولر
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER15 ظرفیت 15000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER15 ظرفیت 15000 ولت آمپر متفرقه 124,190,000 26 مهر 124,190,000 124,190,000
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER15 ظرفیت 15000 ولت آمپر تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز مناسب برای: کامپیوتر یخچال صنعتی پکیج
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER20C20k با ظرفیت 20000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER20C20k با ظرفیت 20000 ولت آمپر متفرقه 194,890,000 12:19:06 194,890,000 194,890,000
استابلایزر تی بی ام مدل RANGER20C20k با ظرفیت 20000 ولت آمپر تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز مناسب برای: کامپیوتر صوتی و تصویری یخچال صنعتی یخچال و فریزر ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی کولر گازی
استابلایزر تی بی ام مدل اس ظرفیت 15000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر تی بی ام مدل اس ظرفیت 15000 ولت آمپر متفرقه 151,290,000 12:19:06 151,290,000 151,290,000
استابلایزر تی بی ام مدل اس ظرفیت 15000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز مناسب برای: کامپیوتر صوتی و تصویری یخچال صنعتی یخچال و فریزر ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی کولر گازی کولر پکیج
استابلایزر سرووموتوری  تی ان ای مدل SVC 5KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA تی ان ای 40,000,000 24 مرداد 38,000,000 38,000,000
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA امگا 55,900,000 12:19:07 29,500,000 29,500,000
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA امگا 80,800,000 12:19:07 42,500,000 42,500,000
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-0.5K ظرفیت 500VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-0.5K ظرفیت 500VA امگا 26,300,000 12:19:06 13,000,000 13,000,000
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-0.5K ظرفیت 500VA تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-1.5K ظرفیت 1500VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-1.5K ظرفیت 1500VA امگا 32,300,000 12:19:07 17,000,000 17,000,000
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-1.5K ظرفیت 1500VA تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA امگا 147,800,000 12:19:07 78,000,000 78,000,000
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA تی ان ای 63,000,000 24 مرداد 53,000,000 53,000,000
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر فاراتل مدل AVR40 ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاراتل مدل AVR40 ظرفیت 2000VA فاراتل 13,500,000 12:19:00 9,000,000 9,000,000
استابلایزر فاراتل مدل AVR40 ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر فاراتل مدل DigiPower6 ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاراتل مدل DigiPower6 ظرفیت 2000VA فاراتل 14,900,000 12:19:00 9,700,000 9,700,000
استابلایزر فاراتل مدل DigiPower6 ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر فاراتل مدل STB2000 ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاراتل مدل STB2000 ظرفیت 2000VA فاراتل 14,620,000 12:18:42 9,600,000 9,600,000
استابلایزر فاراتل مدل STB2000 ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 1000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 1000VA فاران 4,300,000 20 خرداد 3,870,000 3,870,000
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 1000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:دارد تعداد پورت USB: یک عدد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 2000VA فاران 7,200,000 22 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:دارد تعداد پورت USB: یک عدد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 5000VA فاران 17,900,000 24 مرداد 16,110,000 16,110,000
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 5000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر فوق پیشرفته و هوشمند پُرنیک مدل XI-7
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فوق پیشرفته و هوشمند پُرنیک مدل XI-7 پرنیک 37,605,000 9 فروردین 37,605,000 37,605,000
استابلایزر فوق پیشرفته و هوشمند پُرنیک مدل XI-7 دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد
استابلایزر پرنیک مدل ECO-3000 ظرفیت 3000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل ECO-3000 ظرفیت 3000 ولت آمپر پرنیک 15,250,000 12:19:01 15,250,000 15,250,000
استابلایزر پرنیک مدل ECO-3000 ظرفیت 3000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
استابلایزر پرنیک مدل ECO-3000-Full ظرفیت 3000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل ECO-3000-Full ظرفیت 3000 ولت آمپر پرنیک 17,100,000 12:18:42 17,100,000 17,100,000
استابلایزر پرنیک مدل ECO-3000-Full ظرفیت 3000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000 ظرفیت 6000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000 ظرفیت 6000 ولت آمپر پرنیک 20,000,000 22 اردیبهشت 20,000,000 21,000,000
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000 ظرفیت 6000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000-Full ظرفیت 6000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000-Full ظرفیت 6000 ولت آمپر پرنیک 39,900,000 12:19:00 39,890,000 39,890,000
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000-Full ظرفیت 6000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
استابلایزر پرنیک مدل ECO-8000-Full ظرفیت 8000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل ECO-8000-Full ظرفیت 8000 ولت آمپر پرنیک 57,200,000 12:19:06 57,200,000 57,200,000
استابلایزر پرنیک مدل ECO-8000-Full ظرفیت 8000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
استابلایزر پرنیک مدل XI-10 ظرفیت 10000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل XI-10 ظرفیت 10000 ولت آمپر پرنیک 90,420,000 12:19:00 74,150,000 74,150,000
استابلایزر پرنیک مدل XI-10 ظرفیت 10000 ولت آمپر تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
استابلایزر پرنیک مدل XI-14 ظرفیت 14000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل XI-14 ظرفیت 14000 ولت آمپر پرنیک 123,750,000 12:18:38 102,300,000 102,300,000
استابلایزر پرنیک مدل XI-14 ظرفیت 14000 ولت آمپر تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA پویا توسعه افزار 31,000,000 27 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA پویا توسعه افزار 28,000,000 24 خرداد 28,000,000 28,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA پویا توسعه افزار 28,000,000 20 تیر 28,000,000 28,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 10000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 10000VA پرنیک 71,100,000 28 مرداد 71,100,000 71,100,000
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 10000VA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 15000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 15000VA پرنیک 69,000,000 12 خرداد 69,000,000 69,000,000
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 15000VA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد
مجموع موارد: 874 عدد در 18 صفحه
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چند راهی برق تهران اطلس مدل NV-110
قیمت: 29,000 ریال
قیمت: 29,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چندراهی برق و محافظ ونوس مدل 10PORT
قیمت: 1,700,000 ریال
قیمت: 1,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ باخ الکترونیک مدل E2-SA
قیمت: 1,000,000 ریال
قیمت: 1,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چند راهی برق پارت الکتریک مدل PE649
قیمت: 719,000 ریال
قیمت: 719,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ امگا مدل P3000
قیمت: 695,000 ریال
قیمت: 695,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
کابل سیار فردان الکتریک مدل ks7-31.5
قیمت: 1,360,000 ریال
قیمت: 1,360,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S9009 مناسب برای کولر گازی
قیمت: 1,533,000 ریال
قیمت: 1,533,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ آی تی آر مدل DK2_VP6
قیمت: 2,490,000 ریال
قیمت: 2,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ فاتح مدل KGSH7000
قیمت: 780,000 ریال
قیمت: 780,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ مالینکس کد 3500
قیمت: 610,000 ریال
قیمت: 610,000 ریال
مشاهده اطلاعات