قیمت تصفیه آب و آبسردکن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب سرد کن ایستکول مدل TM-SW 438
تصفیه آب و آبسردکن
آب سرد کن ایستکول مدل TM-SW 438 ایستکول 33,400,000 1 آبان 16,799,000 16,799,000
آب سرد کن ایستکول مدل TM-SW 438 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله کابین: ندارد
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356
تصفیه آب و آبسردکن
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356 جی پاس 38,900,000 00:08:35 14,500,000 14,500,000
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آب سرد کن واتر تک مدل FY2015
تصفیه آب و آبسردکن
آب سرد کن واتر تک مدل FY2015 واتر تک 29,000,000 13 فروردین 29,000,000 29,000,000
آب سرد کن واتر تک مدل FY2015 ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسرد کن آوکس مدل Tron
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن آوکس مدل Tron آوکس 27,750,000 00:08:36 26,250,000 26,500,000
آبسرد کن آوکس مدل Tron ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسرد کن بکو مدل BSS4600TT
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن بکو مدل BSS4600TT بکو 28,900,000 28 خرداد 28,900,000 28,900,000
آبسرد کن بکو مدل BSS4600TT ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسرد کن توشیران کد T001
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن توشیران کد T001 متفرقه 11,690,000 9 اردیبهشت 11,690,000 11,690,000
آبسرد کن توشیران کد T001 ورود آب: منبع بالا و اتصال به آب شهری خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسرد کن تکنوهاوس مدل TWD3101
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن تکنوهاوس مدل TWD3101 تکنوهاوس 22,990,000 20 خرداد 22,990,000 22,990,000
آبسرد کن تکنوهاوس مدل TWD3101 ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسرد کن مجیک مدل WPU9900F
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن مجیک مدل WPU9900F مجیک 51,500,000 8 مهر 39,790,000 40,680,000
آبسرد کن مجیک مدل WPU9900F ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد
آبسرد کن پاناسونیک مدل SDM-WD3238
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن پاناسونیک مدل SDM-WD3238 پاناسونیک 54,500,000 00:08:36 50,900,000 50,900,000
آبسرد کن پاناسونیک مدل SDM-WD3238 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-537
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-537 گوسونیک 23,500,000 28 خرداد 23,500,000 23,500,000
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-537 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-573
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-573 گوسونیک 25,000,000 20 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-573 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد
آبسردکن  لارس مدل HC20LA-BC
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن لارس مدل HC20LA-BC متفرقه 37,990,000 1 آبان 37,990,000 37,990,000
آبسردکن لارس مدل HC20LA-BC ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد کابین:ندارد
آبسردکن آداس مدل 02
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن آداس مدل 02 متفرقه 56,000,000 00:08:38 56,000,000 56,000,000
آبسردکن آداس مدل 02 ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: خیر
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409 ایستکول 32,000,000 14 شهریور 32,000,000 32,000,000
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410 ایستکول 36,650,000 1 آبان 34,600,000 34,600,000
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد کابین: ندارد
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF ایستکول 63,900,000 1 آبان 42,600,000 42,600,000
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن بوش مدل RDW1571
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن بوش مدل RDW1571 بوش 32,850,000 00:08:35 29,250,000 29,250,000
آبسردکن بوش مدل RDW1571 ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن تهران سرد مدل TGA-0002
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن تهران سرد مدل TGA-0002 متفرقه 59,700,000 00:08:38 41,000,000 43,000,000
آبسردکن تهران سرد مدل TGA-0002 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: خیر یخچال: ندارد کابین: ندارد
آبسردکن سام مدل WD-SP760 ST
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن سام مدل WD-SP760 ST سام 20,300,000 9 اردیبهشت 20,300,000 20,300,000
آبسردکن سام مدل WD-SP760 ST خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن سام مدل WD-SR757 W
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن سام مدل WD-SR757 W سام 19,500,000 9 اردیبهشت 19,500,000 19,500,000
آبسردکن سام مدل WD-SR757 W خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن لارنزا مدل TH-1030
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن لارنزا مدل TH-1030 متفرقه 26,200,000 18 خرداد 26,200,000 26,200,000
آبسردکن لارنزا مدل TH-1030 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535S-W
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535S-W مایدیا 28,300,000 28 خرداد 28,300,000 28,300,000
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535S-W خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله کابین: دارد
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535T
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535T مایدیا 34,590,000 20 مرداد 29,500,000 29,500,000
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535T خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله کابین: ندارد
آبسردکن مایدیا مدل YL1669S
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مایدیا مدل YL1669S مایدیا 38,300,000 00:08:37 37,900,000 37,900,000
آبسردکن مایدیا مدل YL1669S ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسردکن مجیک مدل WDU305
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مجیک مدل WDU305 مجیک 35,500,000 18 خرداد 33,550,000 35,500,000
آبسردکن مجیک مدل WDU305 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن نیکای مدل NWD-1209
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن نیکای مدل NWD-1209 متفرقه 28,300,000 3 مهر 30,000,000 30,000,000
آبسردکن نیکای مدل NWD-1209 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد
آبسردکن هاردستون مدل WDS8900W
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هاردستون مدل WDS8900W هاردستون 39,500,000 13 مهر 39,500,000 39,500,000
آبسردکن هاردستون مدل WDS8900W ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 300U
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 300U هیوندای 65,300,000 15 مرداد 59,300,000 59,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 300U ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 310P
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 310P هیوندای 75,300,000 15 مرداد 69,300,000 69,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 310P ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 310U
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 310U هیوندای 65,300,000 15 مرداد 57,300,000 57,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 310U ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 340E
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 340E هیوندای 85,300,000 15 مرداد 79,300,000 79,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 340E ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 360E
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 360E هیوندای 85,300,000 15 مرداد 79,300,000 79,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 360E ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل5420
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل5420 هیوندای 72,000,000 00:08:36 63,650,000 63,650,000
آبسردکن هیوندای مدل5420 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن یخچال دار سرجیو مدل SWD-7500R
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن یخچال دار سرجیو مدل SWD-7500R سرجیو 38,000,000 5 مرداد 28,690,000 28,690,000
آبسردکن یخچال دار سرجیو مدل SWD-7500R ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد
آبگرم کن الکتا مدل EWD-323HN
تصفیه آب و آبسردکن
آبگرم کن الکتا مدل EWD-323HN متفرقه 18,000,000 00:08:36 18,000,000 18,000,000
آبگرم کن الکتا مدل EWD-323HN ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: بله
اب سردکن گوسونیک مدل GWD 574
تصفیه آب و آبسردکن
اب سردکن گوسونیک مدل GWD 574 گوسونیک 33,500,000 15 مرداد 24,200,000 24,600,000
اب سردکن گوسونیک مدل GWD 574 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد کابین:ندارد
تصفیه آب خانگی اس اس وی مدل Hercules S6
تصفیه آب و آبسردکن
تصفیه آب خانگی اس اس وی مدل Hercules S6 اس اس وی 48,890,000 13 مهر 24,990,000 24,990,000
تصفیه آب خانگی اس اس وی مدل Hercules S6 ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: خیر
جالیوانی آبسردکن کارو مدل Flip
تصفیه آب و آبسردکن
جالیوانی آبسردکن کارو مدل Flip متفرقه 1,300,000 20 مرداد 1,222,000 1,300,000
جالیوانی آبسردکن کارو مدل Flip خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
جالیوانی استیل مدل Paniz 89
تصفیه آب و آبسردکن
جالیوانی استیل مدل Paniz 89 متفرقه 1,150,000 00:08:39 1,050,000 1,050,000
جالیوانی استیل مدل Paniz 89 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
شیر آبسردکن مدل DN-H&C01 بسته 2 عددی
تصفیه آب و آبسردکن
شیر آبسردکن مدل DN-H&C01 بسته 2 عددی متفرقه 756,000 14 شهریور 756,000 756,000
شیر آبسردکن مدل DN-H&C01 بسته 2 عددی خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
شیر آبسردکن مدل DN-H&C02 بسته 2 عددی
تصفیه آب و آبسردکن
شیر آبسردکن مدل DN-H&C02 بسته 2 عددی متفرقه 1,245,000 3 فروردین 1,245,000 1,245,000
شیر آبسردکن مدل DN-H&C02 بسته 2 عددی خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P22
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P22 ایستکول 3,600,000 20 مرداد 3,000,000 3,040,000
منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P22 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
منبع آبسردکن بیمر مدل BM-S22F
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن بیمر مدل BM-S22F متفرقه 3,870,300 14 شهریور 3,870,300 3,870,300
منبع آبسردکن بیمر مدل BM-S22F ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: خیر
منبع آبسردکن و تصفیه کن بیمر مدل BM-S15F3
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن بیمر مدل BM-S15F3 متفرقه 3,977,000 14 شهریور 3,977,000 3,977,000
منبع آبسردکن و تصفیه کن بیمر مدل BM-S15F3 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: خیر
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-22
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-22 گوسونیک 4,200,000 00:08:36 3,250,000 3,250,000
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-22 خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: خیر
مجموع موارد: 45 عدد در 1 صفحه
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 310U
قیمت: 65,300,000 ریال
قیمت: 65,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن بکو مدل BSS4600TT
قیمت: 28,900,000 ریال
قیمت: 28,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن بیمر مدل BM-S15F3
قیمت: 3,977,000 ریال
قیمت: 3,977,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-22
قیمت: 4,200,000 ریال
قیمت: 4,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن پاناسونیک مدل SDM-WD3238
قیمت: 54,500,000 ریال
قیمت: 54,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
تصفیه آب خانگی اس اس وی مدل Hercules S6
قیمت: 48,890,000 ریال
قیمت: 48,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن توشیران کد T001
قیمت: 11,690,000 ریال
قیمت: 11,690,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن یخچال دار سرجیو مدل SWD-7500R
قیمت: 38,000,000 ریال
قیمت: 38,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
اب سردکن گوسونیک مدل GWD 574
قیمت: 33,500,000 ریال
قیمت: 33,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-537
قیمت: 23,500,000 ریال
قیمت: 23,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات