قیمت توستر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تستر استار مدل HJT-016
توستر
تستر استار مدل HJT-016 متفرقه 6,990,000 18 مهر 6,990,000 6,990,000
تستر استار مدل HJT-016 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
تستر جی پاس مدل GBT36506UK
توستر
تستر جی پاس مدل GBT36506UK جی پاس 6,250,000 22 تیر 5,250,000 5,450,000
تستر جی پاس مدل GBT36506UK تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:خیر قابلیت یخ زدایی: بله
توستر  آریته کد 124
توستر
توستر آریته کد 124 آریته 7,850,000 28 خرداد 7,850,000 7,850,000
توستر آریته کد 124 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر آریته کد 127
توستر
توستر آریته کد 127 آریته 6,695,000 13 فروردین 6,695,000 6,695,000
توستر آریته کد 127 تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر استار مدل HJT-018
توستر
توستر استار مدل HJT-018 متفرقه 7,990,000 18 مهر 7,990,000 7,990,000
توستر استار مدل HJT-018 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر بایترون مدل TO-90S
توستر
توستر بایترون مدل TO-90S بیترون 12,390,000 14 شهریور 12,390,000 12,390,000
توستر بایترون مدل TO-90S تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر براون مدل HT400
توستر
توستر براون مدل HT400 براون 16,530,000 3 مهر 16,530,000 16,530,000
توستر براون مدل HT400 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر براون مدل HT550
توستر
توستر براون مدل HT550 براون 20,000,000 08:08:25 14,650,000 14,650,000
توستر براون مدل HT550 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر برویل مدل BTA825
توستر
توستر برویل مدل BTA825 برویل 29,900,000 27 فروردین 29,900,000 29,900,000
توستر برویل مدل BTA825 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر برویل مدل VTT686
توستر
توستر برویل مدل VTT686 برویل 16,250,000 18 مهر 10,980,000 10,980,000
توستر برویل مدل VTT686 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT3A014
توستر
توستر بوش مدل TAT3A014 بوش 23,990,000 14 شهریور 23,990,000 23,990,000
توستر بوش مدل TAT3A014 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر بوش مدل TAT6901
توستر
توستر بوش مدل TAT6901 بوش 27,790,000 28 خرداد 27,790,000 27,790,000
توستر بوش مدل TAT6901 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT6A003
توستر
توستر بوش مدل TAT6A003 بوش 25,450,000 28 خرداد 25,450,000 26,500,000
توستر بوش مدل TAT6A003 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT6A913
توستر
توستر بوش مدل TAT6A913 بوش 21,990,000 08:08:24 23,150,000 23,150,000
توستر بوش مدل TAT6A913 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT6A913GB
توستر
توستر بوش مدل TAT6A913GB بوش 22,650,000 13 مهر 22,650,000 22,650,000
توستر بوش مدل TAT6A913GB تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT6L132
توستر
توستر بوش مدل TAT6L132 بوش 18,990,000 29 شهریور 16,750,000 17,000,000
توستر بوش مدل TAT6L132 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر بوش مدل TAT8613
توستر
توستر بوش مدل TAT8613 بوش 28,700,000 08:08:23 18,800,000 19,750,000
توستر بوش مدل TAT8613 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر جی پاس مدل GBT36507UK
توستر
توستر جی پاس مدل GBT36507UK جی پاس 16,140,000 08:08:25 14,950,000 14,950,000
توستر جی پاس مدل GBT36507UK تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر جی پاس مدل GBT36513UK
توستر
توستر جی پاس مدل GBT36513UK جی پاس 8,910,000 08:08:23 8,910,000 8,910,000
توستر جی پاس مدل GBT36513UK تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر روتل مدل U161ch1
توستر
توستر روتل مدل U161ch1 روتل 11,000,000 08:08:25 8,300,000 8,300,000
توستر روتل مدل U161ch1 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: خیر
توستر روتل مدل U161ch3
توستر
توستر روتل مدل U161ch3 روتل 11,000,000 08:08:26 8,300,000 8,300,000
توستر روتل مدل U161ch3 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: خیر
توستر سام مدل T-819 W
توستر
توستر سام مدل T-819 W سام 6,770,000 24 اردیبهشت 6,770,000 6,770,000
توستر سام مدل T-819 W تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر سینبو مدل ST-2423
توستر
توستر سینبو مدل ST-2423 سینبو 6,570,000 14 اردیبهشت 6,570,000 6,570,000
توستر سینبو مدل ST-2423 تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر عرشیا مدل TO786-2114
توستر
توستر عرشیا مدل TO786-2114 عرشیا 12,900,000 08:08:27 7,500,000 7,500,000
توستر عرشیا مدل TO786-2114 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر فلر مدل TO 021
توستر
توستر فلر مدل TO 021 فلر 11,450,000 15 مرداد 8,950,000 9,620,000
توستر فلر مدل TO 021 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر فلر مدل TO 041
توستر
توستر فلر مدل TO 041 فلر 13,990,000 2 تیر 12,990,000 13,990,000
توستر فلر مدل TO 041 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فلر مدل TO 220
توستر
توستر فلر مدل TO 220 فلر 6,000,000 15 مرداد 5,450,000 5,450,000
توستر فلر مدل TO 220 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فلر مدل TO 80
توستر
توستر فلر مدل TO 80 فلر 14,300,000 13 مهر 7,200,000 7,970,000
توستر فلر مدل TO 80 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فکر مدل RUBRA
توستر
توستر فکر مدل RUBRA فکر 11,200,000 20 مرداد 10,735,000 10,735,000
توستر فکر مدل RUBRA تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فیلیپس سری Viva Collection مدل HD2630
توستر
توستر فیلیپس سری Viva Collection مدل HD2630 فیلیپس 17,190,000 28 خرداد 17,190,000 17,190,000
توستر فیلیپس سری Viva Collection مدل HD2630 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فیلیپس مدل HD2581 830W
توستر
توستر فیلیپس مدل HD2581 830W فیلیپس 14,759,700 08:08:23 13,500,000 14,280,000
توستر فیلیپس مدل HD2581 830W تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر مولینکس مدل LT160111
توستر
توستر مولینکس مدل LT160111 مولینکس 14,500,000 29 شهریور 8,390,000 8,390,000
توستر مولینکس مدل LT160111 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر مولینکس مدل LT340811
توستر
توستر مولینکس مدل LT340811 مولینکس 9,900,000 22 تیر 9,000,000 9,100,000
توستر مولینکس مدل LT340811 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر ناسا الکتریک مدل NS-2037
توستر
توستر ناسا الکتریک مدل NS-2037 متفرقه 8,950,000 3 مهر 4,880,000 4,880,000
توستر ناسا الکتریک مدل NS-2037 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر نان روتل مدل U1663ch
توستر
توستر نان روتل مدل U1663ch روتل 14,300,000 08:08:25 10,700,000 10,700,000
توستر نان روتل مدل U1663ch تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر نان هایسونگ مدل 395
توستر
توستر نان هایسونگ مدل 395 هایسونگ 8,920,000 08:08:22 7,650,000 8,100,000
توستر نان هایسونگ مدل 395 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: خیر قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر هانس مدل HT35196
توستر
توستر هانس مدل HT35196 هانس 8,000,000 28 خرداد 8,000,000 8,000,000
توستر هانس مدل HT35196 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر همیلتون مدل HT-2432
توستر
توستر همیلتون مدل HT-2432 متفرقه 11,810,000 08:08:22 5,090,000 5,250,000
توستر همیلتون مدل HT-2432 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر کاراجا مدل rosa
توستر
توستر کاراجا مدل rosa کاراجا 11,900,000 28 خرداد 11,900,000 11,900,000
توستر کاراجا مدل rosa تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: خیر
توستر کروپس مدل FEM2
توستر
توستر کروپس مدل FEM2 کروپس 22,500,000 3 مرداد 19,500,000 19,500,000
توستر کروپس مدل FEM2 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر کنوود مدل TTP480
توستر
توستر کنوود مدل TTP480 کنوود 21,000,000 08:08:24 16,900,000 16,900,000
توستر کنوود مدل TTP480 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2115
توستر
توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2115 کیچن اید 17,900,000 28 خرداد 17,900,000 17,900,000
توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2115 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر یرون مدل  EU2SBT
توستر
توستر یرون مدل EU2SBT متفرقه 5,750,000 14 شهریور 5,750,000 5,750,000
توستر یرون مدل EU2SBT تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه
قیمت توستر
توستر روتل مدل U161ch1
قیمت: 11,000,000 ریال
قیمت: 11,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر فکر مدل RUBRA
قیمت: 11,200,000 ریال
قیمت: 11,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر برویل مدل BTA825
قیمت: 29,900,000 ریال
قیمت: 29,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر بوش مدل TAT6A913
قیمت: 21,990,000 ریال
قیمت: 21,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر بوش مدل TAT8613
قیمت: 28,700,000 ریال
قیمت: 28,700,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر مولینکس مدل LT160111
قیمت: 14,500,000 ریال
قیمت: 14,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر سینبو مدل ST-2423
قیمت: 6,570,000 ریال
قیمت: 6,570,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر بوش مدل TAT6L132
قیمت: 18,990,000 ریال
قیمت: 18,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر آریته کد 124
قیمت: 7,850,000 ریال
قیمت: 7,850,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر بوش مدل TAT6901
قیمت: 27,790,000 ریال
قیمت: 27,790,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات