قیمت غذاساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
غذا ساز مدل 190 غیر اصل
غذاساز
غذا ساز مدل 190 غیر اصل متفرقه 28,500,000 18 مهر 28,500,000 28,500,000
غذا ساز مدل 190 غیر اصل تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذا ساز کنوود مدل FDM780BA
غذاساز
غذا ساز کنوود مدل FDM780BA کنوود 51,000,000 26 مهر 37,700,000 37,700,000
غذا ساز کنوود مدل FDM780BA تعداد تنظیمات سرعت: هشت سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز آرزوم مدل ماکسیما AR11361
غذاساز
غذاساز آرزوم مدل ماکسیما AR11361 آرزوم 43,000,000 10 اردیبهشت 43,000,000 43,000,000
غذاساز آرزوم مدل ماکسیما AR11361 تعداد تنظیمات سرعت: بیست و پنج سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز بیاند مدل BHB-20
غذاساز
غذاساز بیاند مدل BHB-20 بیاند 9,800,000 22:06:23 9,200,000 9,200,000
غذاساز بیاند مدل BHB-20 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد
غذاساز بیم مدل FP2001MST
غذاساز
غذاساز بیم مدل FP2001MST بیم 46,800,000 1 آبان 44,800,000 44,800,000
غذاساز بیم مدل FP2001MST عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری:دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد خردکن کوچک: دارد رنده ریز: دارد همزن: دارد
غذاساز سنکور مدل STM 3700WH
غذاساز
غذاساز سنکور مدل STM 3700WH سنکور 87,990,000 22:06:18 76,050,000 76,050,000
غذاساز سنکور مدل STM 3700WH تعداد تنظیمات سرعت: ده سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز فوما مدل FU _ 1356
غذاساز
غذاساز فوما مدل FU _ 1356 متفرقه 21,900,000 22:06:19 23,900,000 23,900,000
غذاساز فوما مدل FU _ 1356 تعداد تنظیمات سرعت: ده سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: ندارد
غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761
غذاساز
غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761 فیلیپس 43,000,000 14 شهریور 43,000,000 43,000,000
غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز فیلیپس مدل HR7510
غذاساز
غذاساز فیلیپس مدل HR7510 فیلیپس 34,710,000 26 مهر 36,270,000 36,270,000
غذاساز فیلیپس مدل HR7510 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد خردکن کوچک: ندارد
غذاساز فیلیپس مدل HR7628/00
غذاساز
غذاساز فیلیپس مدل HR7628/00 فیلیپس 26,900,000 23 خرداد 26,900,000 26,900,000
غذاساز فیلیپس مدل HR7628/00 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز مدل FDM-307SS غیر اصل
غذاساز
غذاساز مدل FDM-307SS غیر اصل متفرقه 48,490,000 22:06:21 48,490,000 48,490,000
غذاساز مدل FDM-307SS غیر اصل تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز میگل مدل GFP700
غذاساز
غذاساز میگل مدل GFP700 میگل 11,950,000 29 شهریور 11,950,000 11,950,000
غذاساز میگل مدل GFP700 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد خردکن کوچک: ندارد
غذاساز نوا مدل GC-808
غذاساز
غذاساز نوا مدل GC-808 نوا 24,200,000 4 آبان 24,200,000 24,200,000
غذاساز نوا مدل GC-808 تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز کنوود مدل FP190
غذاساز
غذاساز کنوود مدل FP190 کنوود 21,500,000 15 مرداد 18,490,000 18,490,000
غذاساز کنوود مدل FP190 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز کنوود مدل FP730
غذاساز
غذاساز کنوود مدل FP730 کنوود 44,792,000 13 مهر 46,659,100 46,659,100
غذاساز کنوود مدل FP730 تعداد تنظیمات سرعت: هشت سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد خردکن کوچک: ندارد
غذاساز کنوود مدل FPM810
غذاساز
غذاساز کنوود مدل FPM810 کنوود 70,923,600 2 تیر 70,923,600 70,923,600
غذاساز کنوود مدل FPM810 صفحه نمایشگر: دارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز کنوود مدل KM280
غذاساز
غذاساز کنوود مدل KM280 کنوود 128,390,000 22:06:16 108,180,800 108,180,800
غذاساز کنوود مدل KM280 تعداد تنظیمات سرعت: پنج سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد
غذاساز گوسونیک مدل GFP-890RW
غذاساز
غذاساز گوسونیک مدل GFP-890RW گوسونیک 22,500,000 22:06:18 22,970,000 22,970,000
غذاساز گوسونیک مدل GFP-890RW تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه
قیمت غذاساز
غذاساز آرزوم مدل ماکسیما AR11361
قیمت: 43,000,000 ریال
قیمت: 43,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذا ساز کنوود مدل FDM780BA
قیمت: 51,000,000 ریال
قیمت: 51,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز بیاند مدل BHB-20
قیمت: 9,800,000 ریال
قیمت: 9,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز فیلیپس مدل HR7628/00
قیمت: 26,900,000 ریال
قیمت: 26,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761
قیمت: 43,000,000 ریال
قیمت: 43,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز کنوود مدل KM280
قیمت: 128,390,000 ریال
قیمت: 128,390,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز کنوود مدل FP190
قیمت: 21,500,000 ریال
قیمت: 21,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز سنکور مدل STM 3700WH
قیمت: 87,990,000 ریال
قیمت: 87,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز فوما مدل FU _ 1356
قیمت: 21,900,000 ریال
قیمت: 21,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز گوسونیک مدل GFP-890RW
قیمت: 22,500,000 ریال
قیمت: 22,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات