قیمت آسیاب

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آسیاب آیدیش کد  A.S 1000
آسیاب
آسیاب آیدیش کد A.S 1000 متفرقه 10,300,000 13 اردیبهشت 10,300,000 10,600,000
آسیاب آیدیش کد A.S 1000
آسیاب المپیا مدل oe-830
آسیاب
آسیاب المپیا مدل oe-830 متفرقه 2,550,000 17 دی 1,520,000 1,520,000
آسیاب المپیا مدل oe-830 تنظیم سرعت: ندارد
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002
آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002 بیشل 8,500,000 17 دی 7,870,000 7,870,000
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب بیشل مدل BL-GR-003
آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-003 بیشل 5,400,000 17 دی 3,500,000 3,500,000
آسیاب بیشل مدل BL-GR-003 تنظیم سرعت: ندارد
آسیاب جی پاس مدل GCG286N
آسیاب
آسیاب جی پاس مدل GCG286N جی پاس 9,300,000 29 شهریور 9,300,000 9,300,000
آسیاب جی پاس مدل GCG286N امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب دستی کد 2015
آسیاب
آسیاب دستی کد 2015 متفرقه 5,800,000 14 آبان 5,550,000 5,550,000
آسیاب دستی کد 2015 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب
آسیاب سانی مدل SC-80 سانی 4,600,000 30 فروردین 4,600,000 4,600,000
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب ساوان مدل NC-G 2015
آسیاب
آسیاب ساوان مدل NC-G 2015 متفرقه 3,990,000 17 دی 3,990,000 3,990,000
آسیاب ساوان مدل NC-G 2015 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب ساپر مدل SCG 420
آسیاب
آسیاب ساپر مدل SCG 420 ساپر 7,385,000 17 دی 3,600,000 3,600,000
آسیاب ساپر مدل SCG 420
آسیاب سونیفر مدلSf-3507
آسیاب
آسیاب سونیفر مدلSf-3507 متفرقه 5,320,000 17 دی 4,664,000 4,664,000
آسیاب سونیفر مدلSf-3507 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب فلر مدل EG-151
آسیاب
آسیاب فلر مدل EG-151 فلر 11,500,000 17 دی 11,500,000 11,500,000
آسیاب فلر مدل EG-151 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب فکر مدل Aromatic
آسیاب
آسیاب فکر مدل Aromatic فکر 13,500,000 17 دی 12,700,000 12,700,000
آسیاب فکر مدل Aromatic
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG5472
آسیاب
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG5472 جی پاس 6,000,000 17 دی 6,000,000 6,000,000
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG5472 تنظیم سرعت: ندارد
آسیاب قهوه دسینی مدل T-005
آسیاب
آسیاب قهوه دسینی مدل T-005 دسینی 2,980,000 17 دی 2,980,000 2,980,000
آسیاب قهوه دسینی مدل T-005 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 520.M
آسیاب
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 520.M دلونگی 83,000,000 17 دی 83,000,000 83,000,000
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 520.M امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 521.M
آسیاب
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 521.M دلونگی 89,800,000 1 آبان 84,880,000 84,880,000
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 521.M امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-144
آسیاب
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-144 متفرقه 3,000,000 9 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-144
آسیاب قهوه همیلتون مدل GH-108
آسیاب
آسیاب قهوه همیلتون مدل GH-108 متفرقه 3,690,000 28 خرداد 3,690,000 3,698,000
آسیاب قهوه همیلتون مدل GH-108
آسیاب قهوه ژانومه مدل JANOME JCG-7120
آسیاب
آسیاب قهوه ژانومه مدل JANOME JCG-7120 ژانومه 4,750,000 29 شهریور 4,750,000 4,750,000
آسیاب قهوه ژانومه مدل JANOME JCG-7120
آسیاب قهوه کد900A
آسیاب
آسیاب قهوه کد900A متفرقه 135,000,000 17 دی 133,860,000 133,860,000
آسیاب قهوه کد900A امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب قهوه کروپس مدل GVX231
آسیاب
آسیاب قهوه کروپس مدل GVX231 کروپس 26,800,000 14 آبان 25,800,000 25,800,000
آسیاب قهوه کروپس مدل GVX231 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب مکسی مدل 120
آسیاب
آسیاب مکسی مدل 120 متفرقه 3,399,000 14 آبان 2,999,000 2,999,000
آسیاب مکسی مدل 120 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب مکسی مدل GREN-SS
آسیاب
آسیاب مکسی مدل GREN-SS متفرقه 6,248,200 17 دی 5,990,000 5,990,000
آسیاب مکسی مدل GREN-SS امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب نیما مدل NM8300
آسیاب
آسیاب نیما مدل NM8300 متفرقه 1,300,000 12 خرداد 1,300,000 1,300,000
آسیاب نیما مدل NM8300
آسیاب هانوور مدل 1143
آسیاب
آسیاب هانوور مدل 1143 هانوور 3,990,000 14 آبان 3,990,000 3,990,000
آسیاب هانوور مدل 1143 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب همیلتون مدل107
آسیاب
آسیاب همیلتون مدل107 همیلتون 3,500,000 15 مرداد 3,140,000 3,140,000
آسیاب همیلتون مدل107
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P
آسیاب
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P پارس خزر 3,800,000 28 خرداد 3,800,000 3,800,000
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه
قیمت آسیاب
آسیاب ساوان مدل NC-G 2015
قیمت: 3,990,000 ریال
قیمت: 3,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 520.M
قیمت: 83,000,000 ریال
قیمت: 83,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب سانی مدل SC-80
قیمت: 4,600,000 ریال
قیمت: 4,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002
قیمت: 8,500,000 ریال
قیمت: 8,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 521.M
قیمت: 89,800,000 ریال
قیمت: 89,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب هانوور مدل 1143
قیمت: 3,990,000 ریال
قیمت: 3,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-003
قیمت: 5,400,000 ریال
قیمت: 5,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG5472
قیمت: 6,000,000 ریال
قیمت: 6,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب فکر مدل Aromatic
قیمت: 13,500,000 ریال
قیمت: 13,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آسیاب
آسیاب قهوه کروپس مدل GVX231
قیمت: 26,800,000 ریال
قیمت: 26,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات