قیمت گبه ماشینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گبه  ماشینی دنیای فرش  کد 310
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 310 دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 310 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه  ماشینی دنیای فرش  کد 311
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 311 دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 311 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه  ماشینی کد 312
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 312 دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی کد 312 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی  مدل خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 متفرقه 750,000 2 آبان 480,000 1,780,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی  کد 1712
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 1712 متفرقه 3,880,000 2 مهر 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی کد 1712 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی الماس سلیمان کد 760
گبه ماشینی
گبه ماشینی الماس سلیمان کد 760 متفرقه 7,730,000 21 فروردین 7,730,000 7,730,000
گبه ماشینی الماس سلیمان کد 760 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش  کد 309
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 309 دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 309 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آدینه
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آدینه دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آدینه شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آذرخش
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آذرخش دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 5,300,000 5,300,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آذرخش شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح النا
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح النا دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 4,490,000 4,490,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح النا شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 5,290,000 5,290,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 3,790,000 3,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح فردیس
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح فردیس دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 5,290,000 5,290,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح فردیس شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح هریس کد 805 زمینه سرمه ای
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح هریس کد 805 زمینه سرمه ای دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 7,390,000 7,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح هریس کد 805 زمینه سرمه ای شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش مدل آدینه
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش مدل آدینه دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 4,972,600 4,972,600
گبه ماشینی دنیای فرش مدل آدینه شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1006
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1006 دنیای فرش 3,390,000 2 آبان 2,390,000 2,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1006 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1007
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1007 دنیای فرش 6,500,000 8 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1007 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1015
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1015 دنیای فرش 3,390,000 2 آبان 3,390,000 3,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1015 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1030
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1030 دنیای فرش 3,390,000 2 آبان 3,390,000 3,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1030 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1031
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1031 دنیای فرش 3,990,000 2 آبان 3,990,000 3,990,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1031 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1032
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1032 دنیای فرش 6,500,000 27 خرداد 6,500,000 6,500,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1032 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1034
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1034 دنیای فرش 7,500,000 2 آبان 6,500,000 6,500,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1034 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1036
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1036 دنیای فرش 2,990,000 2 آبان 2,990,000 2,990,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1036 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 38 آبی
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 38 آبی دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 38 آبی شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 801 زمینه سرمه ای
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 801 زمینه سرمه ای دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 7,390,000 7,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 801 زمینه سرمه ای شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 807 زمینه سرمه ای
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 807 زمینه سرمه ای دنیای فرش 4,490,000 2 آبان 5,390,000 5,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 807 زمینه سرمه ای شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: کرک و ابریشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی سهند کد FS65.BJ طرح هریس زمینه قرمز
گبه ماشینی
گبه ماشینی سهند کد FS65.BJ طرح هریس زمینه قرمز فرش سهند 630,000 2 آبان 256,000 405,000
گبه ماشینی سهند کد FS65.BJ طرح هریس زمینه قرمز شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی طرح افشان کد 905
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح افشان کد 905 متفرقه 750,000 2 آبان 480,000 1,880,000
گبه ماشینی طرح افشان کد 905 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی طرح خشتی کد 755
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح خشتی کد 755 متفرقه 5,980,000 2 آبان 3,880,000 3,880,000
گبه ماشینی طرح خشتی کد 755 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی طرح خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح خشتی کد 830 متفرقه 5,980,000 7 مهر 3,880,000 3,880,000
گبه ماشینی طرح خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی طرح خشتی کد 860
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح خشتی کد 860 متفرقه 5,980,000 1 آبان 3,880,000 3,880,000
گبه ماشینی طرح خشتی کد 860 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی عالیجناب کد 65309
گبه ماشینی
گبه ماشینی عالیجناب کد 65309 متفرقه 3,670,000 21 تیر 3,170,000 3,170,000
گبه ماشینی عالیجناب کد 65309 شکل: مستطیل محل بافت: قوچان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:کنف
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 متفرقه 4,480,000 2 آبان 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 متفرقه 4,480,000 2 آبان 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 متفرقه 4,480,000 2 آبان 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 متفرقه 750,000 2 آبان 1,480,000 1,480,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 متفرقه 4,280,000 2 آبان 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 متفرقه 750,000 2 آبان 480,000 480,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 متفرقه 750,000 2 آبان 480,000 480,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:کنف
گبه ماشینی مدل خشتی کد ۷۱۰
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد ۷۱۰ متفرقه 2,280,000 2 آبان 980,000 980,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد ۷۱۰ شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:کنف
گبه ماشینی مدل قشقایی کد 1707
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل قشقایی کد 1707 متفرقه 3,880,000 2 مهر 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل قشقایی کد 1707 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی مدل گل کد 17064
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل گل کد 17064 متفرقه 3,880,000 7 مهر 4,380,000 4,380,000
گبه ماشینی مدل گل کد 17064 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی کد  1704
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 1704 متفرقه 6,880,000 2 مهر 4,380,000 4,380,000
گبه ماشینی کد 1704 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد  17058
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 17058 متفرقه 4,480,000 2 آبان 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی کد 17058 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد 1000
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 1000 متفرقه 6,000,000 8 اردیبهشت 6,000,000 6,000,000
گبه ماشینی کد 1000 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی کد 17057
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 17057 متفرقه 5,680,000 24 مرداد 4,380,000 4,380,000
گبه ماشینی کد 17057 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد 700 زمینه سورمه ای
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 700 زمینه سورمه ای متفرقه 590,000 2 مهر 590,000 590,000
گبه ماشینی کد 700 زمینه سورمه ای شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد 825
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 825 متفرقه 750,000 2 آبان 480,000 480,000
گبه ماشینی کد 825 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد 825
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 825 متفرقه 750,000 2 آبان 480,000 480,000
گبه ماشینی کد 825 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
مجموع موارد: 49 عدد در 1 صفحه
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 1712
قیمت: 3,880,000 ریال
قیمت: 3,880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی عالیجناب کد 65309
قیمت: 3,670,000 ریال
قیمت: 3,670,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 4,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039
قیمت: 4,480,000 ریال
قیمت: 4,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 309
قیمت: 4,490,000 ریال
قیمت: 4,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 825
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 17057
قیمت: 5,680,000 ریال
قیمت: 5,680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات