قیمت فرش قدیمی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تابلو فرش دستبافت قدیمی کد 110365
فرش قدیمی
تابلو فرش دستبافت قدیمی کد 110365 متفرقه 65,000,000 16 دی 65,000,000 65,000,000
تابلو فرش دستبافت قدیمی کد 110365 رنگ زمینه: قهوه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
تابلو فرش دستبافت قدیمی کد 110366
فرش قدیمی
تابلو فرش دستبافت قدیمی کد 110366 متفرقه 29,500,000 22 آذر 29,500,000 29,500,000
تابلو فرش دستبافت قدیمی کد 110366 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102277
فرش قدیمی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102277 سی پرشیا 15,900,000 22 آذر 12,290,000 12,290,000
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102277 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102280
فرش قدیمی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102280 سی پرشیا 10,500,000 22 آذر 8,890,000 8,890,000
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102280 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102281
فرش قدیمی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102281 سی پرشیا 8,590,000 22 آذر 7,390,000 7,390,000
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102281 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102282
فرش قدیمی
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102282 سی پرشیا 8,590,000 22 آذر 7,390,000 7,390,000
توبره قدیمی سی پرشیا کد 102282 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
توبره قدیمی هریس کد 100122
فرش قدیمی
توبره قدیمی هریس کد 100122 فرش هریس 7,256,000 22 آذر 6,120,000 6,120,000
توبره قدیمی هریس کد 100122
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169001
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169001 سی پرشیا 13,900,000 24 مرداد 12,690,000 12,690,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169001 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169002
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169002 سی پرشیا 12,900,000 27 خرداد 12,900,000 12,900,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169002 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169003
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169003 سی پرشیا 12,490,000 27 خرداد 12,490,000 12,490,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169003 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169004
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169004 سی پرشیا 9,900,000 27 خرداد 9,900,000 9,900,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169004 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169005
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169005 سی پرشیا 14,700,000 27 خرداد 14,700,000 14,700,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169005 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169007
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169007 سی پرشیا 13,900,000 27 خرداد 13,900,000 13,900,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169007 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169008
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169008 سی پرشیا 15,700,000 27 خرداد 15,700,000 15,700,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169008 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169009
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169009 سی پرشیا 13,590,000 27 خرداد 13,590,000 13,590,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169009 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169011
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169011 سی پرشیا 11,790,000 27 خرداد 11,790,000 11,790,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169011 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169012
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169012 سی پرشیا 9,990,000 27 خرداد 9,990,000 9,990,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169012 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169014
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169014 سی پرشیا 15,300,000 27 خرداد 15,300,000 15,300,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169014 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169016
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169016 سی پرشیا 11,800,000 27 خرداد 11,800,000 11,800,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169016 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169017
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169017 سی پرشیا 13,500,000 27 خرداد 13,500,000 13,500,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169017 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169018
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169018 سی پرشیا 14,190,000 27 خرداد 14,190,000 14,190,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169018 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169020
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169020 سی پرشیا 23,500,000 27 خرداد 23,500,000 23,500,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169020 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169021
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169021 سی پرشیا 14,500,000 27 خرداد 14,500,000 14,500,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169021 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169022
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169022 سی پرشیا 9,900,000 27 خرداد 9,900,000 9,900,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169022 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169024
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169024 سی پرشیا 12,500,000 27 خرداد 12,500,000 12,500,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169024 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169025
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169025 سی پرشیا 9,900,000 27 خرداد 9,900,000 9,900,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169025 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169026
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169026 سی پرشیا 12,290,000 27 خرداد 12,290,000 12,290,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169026 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169027
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169027 سی پرشیا 12,400,000 27 خرداد 12,400,000 12,400,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169027 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169028
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169028 سی پرشیا 10,890,000 27 خرداد 10,890,000 10,890,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169028 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169029
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169029 سی پرشیا 19,900,000 27 خرداد 19,900,000 19,900,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169029 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169030
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169030 سی پرشیا 11,500,000 27 خرداد 11,500,000 11,500,000
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169030 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستباف قدیمی کد K100
فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی کد K100 متفرقه 875,000 16 دی 795,800 795,800
خورجین دستباف قدیمی کد K100 رنگ زمینه: کرم
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101303
فرش قدیمی
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101303 فرش هریس 4,656,000 22 آذر 3,920,000 3,920,000
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101303 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101304
فرش قدیمی
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101304 فرش هریس 4,656,000 22 آذر 3,920,000 3,920,000
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101304 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101305
فرش قدیمی
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101305 فرش هریس 2,800,000 17 خرداد 2,800,000 2,800,000
خورجین دستبافت قدیمی فرش هریس کد 101305 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین دستبافت قدیمی کد 100988
فرش قدیمی
خورجین دستبافت قدیمی کد 100988 متفرقه 16,080,000 22 آذر 13,600,000 13,600,000
خورجین دستبافت قدیمی کد 100988 رنگ زمینه: نارنجی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102255
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102255 سی پرشیا 27,500,000 22 آذر 22,700,000 22,700,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102255 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102256
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102256 سی پرشیا 18,500,000 8 اردیبهشت 18,500,000 18,500,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102256 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102258
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102258 سی پرشیا 19,900,000 22 آذر 15,290,000 15,290,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102258 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102260
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102260 سی پرشیا 19,900,000 22 آذر 16,700,000 16,700,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102260 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102261
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102261 سی پرشیا 27,500,000 22 آذر 20,790,000 20,790,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102261 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102262
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102262 سی پرشیا 12,300,000 22 آذر 10,500,000 10,500,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102262 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102263
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102263 سی پرشیا 12,300,000 22 آذر 9,590,000 9,590,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102263 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102264
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102264 سی پرشیا 27,500,000 22 آذر 20,790,000 20,790,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102264 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102265
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102265 سی پرشیا 23,300,000 22 آذر 19,700,000 19,700,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102265 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102268
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102268 سی پرشیا 30,900,000 22 آذر 23,490,000 23,490,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102268 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102269
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102269 سی پرشیا 30,900,000 22 آذر 25,700,000 25,700,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102269 رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102270
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102270 سی پرشیا 27,500,000 22 آذر 22,700,000 22,700,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102270 رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102272
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102272 سی پرشیا 27,500,000 2 آبان 22,700 22,700,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102272 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102273
فرش قدیمی
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102273 سی پرشیا 27,500,000 22 آذر 22,700,000 22,700,000
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102273 رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
مجموع موارد: 449 عدد در 9 صفحه
قیمت فرش قدیمی
فرش دستباف قدیمی پنج متری سی پرشیا کد 174635
قیمت: 157,000,000 ریال
قیمت: 157,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
فرش قدیمی دستباف هفت متری سی پرشیا کد 174515
قیمت: 197,000,000 ریال
قیمت: 197,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
فرش دستباف قدیمی شش متری سی پرشیا کد 174195
قیمت: 169,900,000 ریال
قیمت: 169,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
فرش دستبافت قدیمی سه متری سی پرشیا کد 102189
قیمت: 60,900,000 ریال
قیمت: 60,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
فرش دستباف قدیمی دو و نیم متری سی پرشیا کد 131861
قیمت: 205,900,000 ریال
قیمت: 205,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
گبه دستباف قدیمی دو متری سی پرشیا کد 177068
قیمت: 28,900,000 ریال
قیمت: 28,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
فرش دستباف قدیمی سه متری سی پرشیا کد 177044
قیمت: 38,900,000 ریال
قیمت: 38,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
فرش دستبافت قدیمی پنج متری سی پرشیا کد 102226
قیمت: 104,500,000 ریال
قیمت: 104,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
فرش دستباف قدیمی شش متری سی پرشیا کد 174308
قیمت: 92,900,000 ریال
قیمت: 92,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش قدیمی
خورجین دستباف قدیمی سی پرشیا کد 169012
قیمت: 9,990,000 ریال
قیمت: 9,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات