قیمت فرش دستبافت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 10
فرش دستبافت
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 10 متفرقه 3,500,000 14 شهریور 3,500,000 3,500,000
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 10 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز تراکم بافت: 50 رج
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 12
فرش دستبافت
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 12 متفرقه 3,500,000 5 مرداد 3,500,000 3,500,000
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 12 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز تراکم بافت: 50 رج
تابلو فرش دستبافت قدیمی طرح دختر دهقان کد 110221
فرش دستبافت
تابلو فرش دستبافت قدیمی طرح دختر دهقان کد 110221 متفرقه 46,000,000 24 مرداد 46,000,000 46,000,000
تابلو فرش دستبافت قدیمی طرح دختر دهقان کد 110221 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز نام طرح: زندگی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت دو متری طرح اصفهان کد 1105701
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری طرح اصفهان کد 1105701 متفرقه 140,000,000 12:09:38 120,000,000 120,000,000
فرش دستبافت دو متری طرح اصفهان کد 1105701 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت دو متری مدل اصفهان کد 1101000
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری مدل اصفهان کد 1101000 متفرقه 94,000,000 17 مهر 74,100,000 78,000,000
فرش دستبافت دو متری مدل اصفهان کد 1101000 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105602
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105602 متفرقه 40,000,000 30 فروردین 40,000,000 40,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105602 شکل: مستطیل محل بافت: بیجار نام طرح: ماهی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105604
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105604 متفرقه 20,000,000 8 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105604 شکل: مستطیل نام طرح: هندسی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:40 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105605
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105605 متفرقه 21,000,000 24 مرداد 21,000,000 21,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105605 شکل: مستطیل نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:40 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105619
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105619 متفرقه 35,000,000 12:09:42 30,000,000 30,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105619 شکل: مستطیل نام طرح: لوزی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:36 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105625
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105625 متفرقه 35,000,000 12:09:41 30,000,000 30,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105625 شکل: مستطیل نام طرح: هندسی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:36 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105722
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105722 متفرقه 31,500,000 12:09:40 31,500,000 31,500,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105722 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: قفقازی رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 35 رج
فرش دستبافت دو و نیم متری طرح اصفهان کد 1105692
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو و نیم متری طرح اصفهان کد 1105692 متفرقه 270,000,000 12:09:37 200,000,000 200,000,000
فرش دستبافت دو و نیم متری طرح اصفهان کد 1105692 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105636
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105636 متفرقه 80,000,000 12:09:41 80,000,000 80,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105636 شکل: مستطیل محل بافت: بیرجند نام طرح: سراسر رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105675
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105675 متفرقه 54,000,000 12:09:43 54,000,000 54,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105675 شکل: مستطیل محل بافت: بیرجند رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:40 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105676
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105676 متفرقه 72,000,000 12:09:40 60,000,000 60,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105676 شکل: مستطیل محل بافت: بیرجند نام طرح: ترمه رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج
فرش دستبافت سه متری اصفهان آبتین کد 1105682
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری اصفهان آبتین کد 1105682 متفرقه 427,500,000 5 مرداد 385,000,000 385,000,000
فرش دستبافت سه متری اصفهان آبتین کد 1105682 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان رنگ زمینه: بژ نحوه رنگرزی: شیمیایی تراکم بافت:60 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105709
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105709 متفرقه 68,500,000 17 مهر 61,500,000 61,500,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105709 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105710
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105710 متفرقه 58,500,000 24 مرداد 58,500,000 58,500,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105710 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت شش متری طرح نایین کد 1105681
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش متری طرح نایین کد 1105681 متفرقه 145,000,000 24 مرداد 145,000,000 145,000,000
فرش دستبافت شش متری طرح نایین کد 1105681 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت شش و نیم متری حبیبیان نایین کد 1105839
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش و نیم متری حبیبیان نایین کد 1105839 متفرقه 330,000,000 14 شهریور 330,000,000 330,000,000
فرش دستبافت شش و نیم متری حبیبیان نایین کد 1105839 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت شش و نیم متری مدل بختیاری کد 238
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش و نیم متری مدل بختیاری کد 238 متفرقه 285,000,000 12:09:44 285,000,000 285,000,000
فرش دستبافت شش و نیم متری مدل بختیاری کد 238 شکل: مستطیل محل بافت: بختیاری نام طرح: خشتی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 36 رج
فرش دستبافت شش و نیم متری مدل نایین  کد 1105679
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش و نیم متری مدل نایین کد 1105679 متفرقه 189,000,000 12:09:38 175,000,000 175,000,000
فرش دستبافت شش و نیم متری مدل نایین کد 1105679 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت هفت متری مدل بختیاری کد 239
فرش دستبافت
فرش دستبافت هفت متری مدل بختیاری کد 239 متفرقه 285,000,000 12:09:43 285,000,000 285,000,000
فرش دستبافت هفت متری مدل بختیاری کد 239 شکل: مستطیل محل بافت: بختیاری نام طرح: خشتی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 36 رج
فرش دستبافت هفت متری کد 1104153
فرش دستبافت
فرش دستبافت هفت متری کد 1104153 متفرقه 195,000,000 12:09:44 195,000,000 195,000,000
فرش دستبافت هفت متری کد 1104153 شکل: مستطیل محل بافت: بختیاری رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستبافت هفت متری کد 5214
فرش دستبافت
فرش دستبافت هفت متری کد 5214 متفرقه 285,000,000 12:09:39 285,000,000 285,000,000
فرش دستبافت هفت متری کد 5214 شکل: مستطیل محل بافت: بختیاری رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستبافت هفت متری مدل بختیاری کد 248
فرش دستبافت
فرش دستبافت هفت متری مدل بختیاری کد 248 متفرقه 285,000,000 12:09:43 285,000,000 285,000,000
فرش دستبافت هفت متری مدل بختیاری کد 248 شکل: مستطیل محل بافت: بختیاری نام طرح: خشتی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 36 رج
فرش دستبافت چهار متری طرح اصفهان کد 1105698
فرش دستبافت
فرش دستبافت چهار متری طرح اصفهان کد 1105698 متفرقه 75,000,000 30 فروردین 75,000,000 75,000,000
فرش دستبافت چهار متری طرح اصفهان کد 1105698 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت چهار متری مدل اصفهان کد 1034
فرش دستبافت
فرش دستبافت چهار متری مدل اصفهان کد 1034 متفرقه 260,000,000 12:09:37 230,000,000 230,000,000
فرش دستبافت چهار متری مدل اصفهان کد 1034 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت یک و نیم متری مدل اصفهان کد 1105879
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک و نیم متری مدل اصفهان کد 1105879 متفرقه 94,500,000 12:09:38 82,500,000 82,500,000
فرش دستبافت یک و نیم متری مدل اصفهان کد 1105879 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت دو متری مدل بیجار کد 268
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری مدل بیجار کد 268 متفرقه 115,000,000 12:09:36 95,000,000 95,000,000
فرش دستبافت دو متری مدل بیجار کد 268 شکل: مستطیل محل بافت: بیجار نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت دو متری گالری نور کد H1537
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری گالری نور کد H1537 گالری نور 29,986,000 20 خرداد 29,986,000 29,986,000
فرش دستبافت دو متری گالری نور کد H1537 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت سه متری اصفهان ضیایی کد 282
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری اصفهان ضیایی کد 282 متفرقه 315,000,000 12:09:44 315,000,000 315,000,000
فرش دستبافت سه متری اصفهان ضیایی کد 282 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: گنبدی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت سه متری مدل بیجار کد 269
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری مدل بیجار کد 269 متفرقه 220,000,000 12:09:38 220,000,000 220,000,000
فرش دستبافت سه متری مدل بیجار کد 269 شکل: مستطیل محل بافت: بیجار نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105622
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105622 متفرقه 35,000,000 12:09:39 22,000,000 22,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105622 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: ترمه رنگ زمینه: خاکستری نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 28 رج
فرش دستبافت سه و نیم متری محمد جواد نصر کد 1007
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه و نیم متری محمد جواد نصر کد 1007 متفرقه 270,000,000 24 مرداد 270,000,000 270,000,000
فرش دستبافت سه و نیم متری محمد جواد نصر کد 1007 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: درختی رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت سه و نیم متری مدل اصفهان کد 1035
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه و نیم متری مدل اصفهان کد 1035 متفرقه 187,500,000 2 مهر 187,500,000 187,500,000
فرش دستبافت سه و نیم متری مدل اصفهان کد 1035 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت شش متری کد 5006
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش متری کد 5006 متفرقه 135,000,000 12:09:40 125,000,000 125,000,000
فرش دستبافت شش متری کد 5006 شکل: مستطیل محل بافت: مشهد نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت شش متری گالری نور کد H1369
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش متری گالری نور کد H1369 متفرقه 126,806,000 24 مرداد 126,806,000 126,806,000
فرش دستبافت شش متری گالری نور کد H1369 شکل: مستطیل محل بافت: نهاوند نام طرح: ترنج رنگ زمینه: مشکی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت پنج و نیم متری کد 1103578
فرش دستبافت
فرش دستبافت پنج و نیم متری کد 1103578 متفرقه 135,000,000 12:09:44 125,000,000 125,000,000
فرش دستبافت پنج و نیم متری کد 1103578 شکل: مستطیل محل بافت: مشهد رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:35 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1357
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1357 متفرقه 13,536,000 24 مرداد 13,536,000 13,536,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1357 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1358
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1358 متفرقه 13,536,000 24 مرداد 13,536,000 13,536,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1358 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1362
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1362 متفرقه 15,792,000 24 مرداد 15,792,000 15,792,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1362 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1363
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1363 متفرقه 17,766,000 24 مرداد 17,766,000 17,766,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1363 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1364
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1364 متفرقه 16,732,000 24 مرداد 16,732,000 16,732,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1364 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1365
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1365 متفرقه 15,886,000 24 مرداد 15,886,000 15,886,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1365 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستباف تمام ابریشم دوازده صدم متری کد YM.115
فرش دستبافت
فرش دستباف تمام ابریشم دوازده صدم متری کد YM.115 متفرقه 19,500,000 12:09:36 19,500,000 19,500,000
فرش دستباف تمام ابریشم دوازده صدم متری کد YM.115 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستباف دو متری حیدریان کد 7665
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری حیدریان کد 7665 حیدریان 98,000,000 24 مرداد 98,000,000 98,000,000
فرش دستباف دو متری حیدریان کد 7665 شکل: مستطیل رنگ زمینه: کرم - قهوه‌ای نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 35 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 131862
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 131862 سی پرشیا 77,500,000 12:09:39 62,900,000 62,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 131862 شکل: مستطیل محل بافت: ساروق نام طرح: بندی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 163145
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 163145 سی پرشیا 57,500,000 12:09:43 57,500,000 57,500,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 163145 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 163146
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 163146 سی پرشیا 57,500,000 12:09:41 57,500,000 57,500,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 163146 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
مجموع موارد: 2139 عدد در 43 صفحه
قیمت فرش دستبافت
فرش دستباف چهار متری سی پرشیا کد 171223
قیمت: 52,900,000 ریال
قیمت: 52,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستبافت قشقایی یلمه یک و نیم متری کد 456
قیمت: 18,308,000 ریال
قیمت: 18,308,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستبافت ذرع و نیم کد H1779
قیمت: 23,406,000 ریال
قیمت: 23,406,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستبافت شش متری کد 101966
قیمت: 225,000,000 ریال
قیمت: 225,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستباف ذرع و نیم کد 4391
قیمت: 43,200,000 ریال
قیمت: 43,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری طرح ترنج کد YM.103
قیمت: 155,000,000 ریال
قیمت: 155,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 163135
قیمت: 44,900,000 ریال
قیمت: 44,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری مدل کاشان کد 475701C
قیمت: 24,800,000 ریال
قیمت: 24,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 174083
قیمت: 71,900,000 ریال
قیمت: 71,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرش دستبافت
فرش دستبافت چهار متری سی پرشیا کد 161012
قیمت: 184,000,000 ریال
قیمت: 184,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات