قیمت روفرشی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-206
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-206 متفرقه 1,340,000 21 تیر 1,250,000 1,250,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-206 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-235 متفرقه 3,650,000 24 مرداد 1,230,000 1,230,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-235 متفرقه 1,550,000 5 مرداد 2,080,000 2,080,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250 متفرقه 3,600,000 2 آبان 2,200,000 2,200,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد C-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد C-235 متفرقه 3,600,000 14 شهریور 3,600,000 3,600,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد C-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-235 متفرقه 6,500,000 2 آبان 4,070,000 4,070,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250 متفرقه 6,450,000 2 آبان 4,450,000 4,450,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
رو فرشی نیکزاد مدل ابریشم کد 01-92 زمینه کرم
روفرشی
رو فرشی نیکزاد مدل ابریشم کد 01-92 زمینه کرم متفرقه 2,400,000 8 اردیبهشت 2,400,000 2,400,000
رو فرشی نیکزاد مدل ابریشم کد 01-92 زمینه کرم نوع بافت: ابریشم گونه شکل: مستطیل
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 02-86 زمینه زرشکی
روفرشی
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 02-86 زمینه زرشکی متفرقه 4,300,000 27 خرداد 2,280,000 4,300,000
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 02-86 زمینه زرشکی نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 14-86 زمینه قهوه ای
روفرشی
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 14-86 زمینه قهوه ای متفرقه 2,600,000 5 مرداد 2,280,000 2,280,000
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 14-86 زمینه قهوه ای نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی کد 120
روفرشی
رو فرشی کد 120 متفرقه 650,000 14 شهریور 599,000 650,000
رو فرشی کد 120 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
رو فرشی کد 370
روفرشی
رو فرشی کد 370 متفرقه 590,000 2 مرداد 590,000 590,000
رو فرشی کد 370 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی  کد 116
روفرشی
روفرشی کد 116 متفرقه 490,000 14 شهریور 490,000 490,000
روفرشی کد 116 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی  کد 117
روفرشی
روفرشی کد 117 متفرقه 599,000 2 مهر 599,000 599,000
روفرشی کد 117 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
روفرشی  کد 118
روفرشی
روفرشی کد 118 متفرقه 699,000 2 اردیبهشت 699,000 699,000
روفرشی کد 118 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
روفرشی  کد 119
روفرشی
روفرشی کد 119 متفرقه 299,000 4 فروردین 299,000 299,000
روفرشی کد 119 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1566
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1566 متفرقه 5,514,300 17 مهر 5,570,000 5,570,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1566 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1567
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1567 متفرقه 5,850,000 14 مرداد 5,850,000 5,850,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1567 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 متفرقه 3,960,000 2 اردیبهشت 3,960,000 3,960,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 متفرقه 3,960,000 10 فروردین 3,960,000 3,960,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران مدل 1550
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران مدل 1550 متفرقه 4,550,000 4 فروردین 4,550,000 4,550,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران مدل 1550 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1536
روفرشی
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1536 متفرقه 5,980,000 24 مرداد 4,784,000 4,784,000
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1536 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1537
روفرشی
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1537 متفرقه 5,390,000 4 فروردین 5,390,000 5,390,000
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1537 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1570
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1570 متفرقه 1,633,500 2 آبان 1,160,000 1,256,000
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1570 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1572
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1572 متفرقه 1,435,500 2 آبان 1,450,000 1,450,000
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1572 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل 1557
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل 1557 متفرقه 1,534,500 2 آبان 1,550,000 1,550,000
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل 1557 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل باغ میوه  1510
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل باغ میوه 1510 متفرقه 1,100,000 2 آبان 880,000 880,000
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل باغ میوه 1510 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گوهران مدل 1526
روفرشی
روفرشی 3 متری گوهران مدل 1526 متفرقه 1,930,500 2 آبان 1,395,000 1,550,000
روفرشی 3 متری گوهران مدل 1526 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1583
روفرشی
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1583 متفرقه 2,346,000 5 فروردین 2,346,000 2,990,000
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1583 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1584
روفرشی
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1584 متفرقه 2,900,700 17 مهر 2,930,000 2,930,000
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1584 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 6 متری گوهران مدل 1531
روفرشی
روفرشی 6 متری گوهران مدل 1531 متفرقه 3,757,000 14 مرداد 2,567,600 2,567,600
روفرشی 6 متری گوهران مدل 1531 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 9 متری گالری گوهران 1565
روفرشی
روفرشی 9 متری گالری گوهران 1565 متفرقه 3,316,000 9 اردیبهشت 3,316,000 3,316,000
روفرشی 9 متری گالری گوهران 1565 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل holidayW01
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل holidayW01 متفرقه 3,190,000 24 مرداد 2,450,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل holidayW01 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل Royal
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل Royal متفرقه 1,799,000 2 آبان 1,249,000 1,600,000
روفرشی تابان یزد مدل Royal نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل ترکمن Z4
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل ترکمن Z4 متفرقه 4,500,000 2 تیر 4,500,000 4,500,000
روفرشی تابان یزد مدل ترکمن Z4 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل سالاری G
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل سالاری G متفرقه 2,800,000 19 فروردین 2,800,000 2,800,000
روفرشی تابان یزد مدل سالاری G نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل سالاری Z4
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل سالاری Z4 متفرقه 4,390,000 9 اردیبهشت 2,450,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل سالاری Z4 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل طاووسی 01
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل طاووسی 01 متفرقه 1,020,000 24 مرداد 890,000 890,000
روفرشی تابان یزد مدل طاووسی 01 نوع بافت: تابلویی شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل عشایری 11
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل عشایری 11 متفرقه 1,690,000 28 شهریور 1,690,000 1,690,000
روفرشی تابان یزد مدل عشایری 11 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل قشقایی 01
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل قشقایی 01 متفرقه 1,990,000 2 آبان 1,099,000 1,099,000
روفرشی تابان یزد مدل قشقایی 01 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل نارستان F1
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل نارستان F1 متفرقه 2,790,000 25 فروردین 1,980,000 2,790,000
روفرشی تابان یزد مدل نارستان F1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل نارستان G1
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل نارستان G1 متفرقه 2,990,000 21 تیر 2,990,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل نارستان G1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل نارستان NB1
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل نارستان NB1 متفرقه 2,990,000 21 تیر 2,990,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل نارستان NB1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی حریران کد YZ201
روفرشی
روفرشی حریران کد YZ201 متفرقه 3,400,000 28 خرداد 3,400,000 3,400,000
روفرشی حریران کد YZ201 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی حریران کد YZ203
روفرشی
روفرشی حریران کد YZ203 متفرقه 4,700,000 1 آبان 3,400,000 3,400,000
روفرشی حریران کد YZ203 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرنگار نگارین مدل حوض نقره کد z15
روفرشی
روفرشی زرنگار نگارین مدل حوض نقره کد z15 متفرقه 2,900,000 2 آبان 2,390,000 2,390,000
روفرشی زرنگار نگارین مدل حوض نقره کد z15 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرین 21 یزد زمانی کد ght12
روفرشی
روفرشی زرین 21 یزد زمانی کد ght12 متفرقه 4,300,000 2 آبان 3,870,000 3,870,000
روفرشی زرین 21 یزد زمانی کد ght12 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرین جامع یزد طرح ترنج کد S112
روفرشی
روفرشی زرین جامع یزد طرح ترنج کد S112 متفرقه 2,400,000 2 آبان 2,100,000 2,100,000
روفرشی زرین جامع یزد طرح ترنج کد S112 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرین جامع یزد طرح حوض نقره کد S113
روفرشی
روفرشی زرین جامع یزد طرح حوض نقره کد S113 متفرقه 3,450,000 2 آبان 2,570,000 2,570,000
روفرشی زرین جامع یزد طرح حوض نقره کد S113 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی زرین جامع یزد طرح حوض نقره کد T112
روفرشی
روفرشی زرین جامع یزد طرح حوض نقره کد T112 متفرقه 3,450,000 7 آبان 2,600,000 2,600,000
روفرشی زرین جامع یزد طرح حوض نقره کد T112 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
مجموع موارد: 298 عدد در 6 صفحه
قیمت روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل آلیس NB1
قیمت: 1,690,000 ریال
قیمت: 1,690,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی مدل Makhmal05
قیمت: 780,000 ریال
قیمت: 780,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل پازریک Z4
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی مدل پیچک کد 15
قیمت: 8,800,000 ریال
قیمت: 8,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی مدل گل کد 207
قیمت: 7,650,000 ریال
قیمت: 7,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی مدل ارکیده کد 88
قیمت: 3,290,000 ریال
قیمت: 3,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 2,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی میلاد زرین یزد مدل نقشینه 250
قیمت: 4,590,000 ریال
قیمت: 4,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی نادر باف یزد مدل 340
قیمت: 2,010,000 ریال
قیمت: 2,010,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت روفرشی
روفرشی مدل عشایری 05
قیمت: 2,290,000 ریال
قیمت: 2,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات