قیمت استایرن‌ها

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
EPS
استایرن‌ها
EPS 1,100 30 شهریور 985 1,030
EPS
GPPS
استایرن‌ها
GPPS 1,005 1 آبان 860 955
GPPS
GPPS
استایرن‌ها
GPPS 1,075 7 آبان 955 985
GPPS
GPPS
استایرن‌ها
GPPS 1,075 7 آبان 965 985
GPPS
GPPS
استایرن‌ها
GPPS 111,037 12 خرداد 111,037 111,037
GPPS
HIPS
استایرن‌ها
HIPS 1,080 1 آبان 970 1,055
HIPS
HIPS
استایرن‌ها
HIPS 1,225 7 آبان 1,055 1,105
HIPS
HIPS
استایرن‌ها
HIPS 1,215 7 آبان 1,045 1,105
HIPS
مجموع موارد: 8 عدد در 1 صفحه