قیمت کائوچو طبیعی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ISNR-20
کائوچو طبیعی
ISNR-20 150 24 مهر 144 148
ISNR-20
ISNR-20
کائوچو طبیعی
ISNR-20 151 13 شهریور 141 141
ISNR-20
RSS-1
کائوچو طبیعی
RSS-1 201.7 21 مهر 177 187
RSS-1
RSS-1
کائوچو طبیعی
RSS-1 210.1 24 مهر 141 141
RSS-1
RSS-2
کائوچو طبیعی
RSS-2 199.8 21 مهر 175 204
RSS-2
RSS-2
کائوچو طبیعی
RSS-2 208.1 24 مهر 139 154
RSS-2
RSS-3
کائوچو طبیعی
RSS-3 206.4 24 مهر 173 202
RSS-3
RSS-3
کائوچو طبیعی
RSS-3 152.1 2 تیر 138.1 138.1
RSS-3
RSS-4
کائوچو طبیعی
RSS-4 205.4 24 مهر 172 201
RSS-4
RSS-4
کائوچو طبیعی
RSS-4 197.1 21 مهر 135.1 135.1
RSS-4
RSS-5
کائوچو طبیعی
RSS-5 203.95 24 مهر 170 200
RSS-5
RSS-5
کائوچو طبیعی
RSS-5 194.1 31 شهریور 136 151
RSS-5
SMR 10
کائوچو طبیعی
SMR 10 148.95 24 مهر 131 137
SMR 10
SMR 10
کائوچو طبیعی
SMR 10 133.1 24 شهریور 118.1 118.1
SMR 10
SMR 20
کائوچو طبیعی
SMR 20 148.45 24 مهر 128 136
SMR 20
SMR 20
کائوچو طبیعی
SMR 20 134.1 6 شهریور 116.1 116.1
SMR 20
SMR 5
کائوچو طبیعی
SMR 5 151.4 24 مهر 131 139
SMR 5
SMR 5
کائوچو طبیعی
SMR 5 120.1 2 تیر 120.1 120.1
SMR 5
SMR CV
کائوچو طبیعی
SMR CV 220.25 24 مهر 193 199
SMR CV
SMR CV
کائوچو طبیعی
SMR CV 207.1 14 مهر 207.1 207.1
SMR CV
SMR GP
کائوچو طبیعی
SMR GP 150.65 24 مهر 130 143
SMR GP
SMR L
کائوچو طبیعی
SMR L 217.8 24 مهر 190 197
SMR L
SMR L
کائوچو طبیعی
SMR L 164.1 9 اردیبهشت 164 166
SMR L
SVR 10
کائوچو طبیعی
SVR 10 109.37 31 خرداد 109 109
SVR 10
SVR 20
کائوچو طبیعی
SVR 20 108.88 31 خرداد 108 108
SVR 20
SVR 5
کائوچو طبیعی
SVR 5 111.31 6 اردیبهشت 111 125
SVR 5
SVR 5
کائوچو طبیعی
SVR 5 111.6 7 خرداد 112.57 112.57
SVR 5
SVR CV
کائوچو طبیعی
SVR CV 161.41 6 اردیبهشت 161 171
SVR CV
SVR CV
کائوچو طبیعی
SVR CV 172.03 7 خرداد 162.38 162.38
SVR CV
SVR GP
کائوچو طبیعی
SVR GP 110.92 31 خرداد 110 110
SVR GP
SVR L
کائوچو طبیعی
SVR L 169.75 7 خرداد 159 168
SVR L
SVR L
کائوچو طبیعی
SVR L 160.1 31 فروردین 160.1 160.1
SVR L
مجموع موارد: 32 عدد در 1 صفحه