قیمت فرآورده‌های نفتی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 653 8 آبان 673 695
بنزین (Gasoline)
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 1.05 9 آبان 1 1
بنزین (Gasoline)
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 1.11 6 آبان 1 1
بنزین (Gasoline)
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 671 5 مهر 551 611
بنزین (Gasoline)
قیر (Bitumen)
فرآورده‌های نفتی
قیر (Bitumen) 298 6 آبان 313 316
قیر (Bitumen)
قیر (Bitumen)
فرآورده‌های نفتی
قیر (Bitumen) 301 7 آبان 261 271
قیر (Bitumen)
لوب کات (Lube-Cut)
فرآورده‌های نفتی
لوب کات (Lube-Cut) 59,652 21 مهر 47,558 53,258
لوب کات (Lube-Cut)
لوب کات (Lube-Cut)
فرآورده‌های نفتی
لوب کات (Lube-Cut) 69,687 7 آبان 48,798 54,648
لوب کات (Lube-Cut)
لوب کات (Lube-Cut)
فرآورده‌های نفتی
لوب کات (Lube-Cut) 71,081 6 آبان 25,121 25,121
لوب کات (Lube-Cut)
لوب کات (Lube-Cut)
فرآورده‌های نفتی
لوب کات (Lube-Cut) 45,941 5 مرداد 45,941 45,941
لوب کات (Lube-Cut)
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
فرآورده‌های نفتی
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil) 452 8 آبان 423 522
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
فرآورده‌های نفتی
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil) 451 8 مهر 431 441
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
فرآورده‌های نفتی
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom) 45,146 8 آبان 31,669 39,023
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
فرآورده‌های نفتی
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom) 38,031 7 مهر 33,211 35,331
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
گازوئیل (Gas Oil)
فرآورده‌های نفتی
گازوئیل (Gas Oil) 579 8 آبان 598 605
گازوئیل (Gas Oil)
گازوئیل (Gas Oil)
فرآورده‌های نفتی
گازوئیل (Gas Oil) 591 3 مهر 591 761
گازوئیل (Gas Oil)
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه