قیمت مواد آلی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آدیپیک اسید (Adipic acid)
مواد آلی
آدیپیک اسید (Adipic acid) 841 20 مهر 931 931
آدیپیک اسید (Adipic acid)
آنیلین (Aniline)
مواد آلی
آنیلین (Aniline) 551 16 شهریور 551 551
آنیلین (Aniline)
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
مواد آلی
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide) 914 7 آبان 860 895
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
مواد آلی
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 451 21 خرداد 451 451
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
مواد آلی
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 86,130 24 مهر 64,759 64,759
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
مواد آلی
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 84,051 3 مهر 67,671 67,671
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
استون (Acetone)
مواد آلی
استون (Acetone) 921 23 مهر 531 531
استون (Acetone)
الکیل بنزن خطی (LAB)
مواد آلی
الکیل بنزن خطی (LAB) 266,448 8 آبان 196,475 211,494
الکیل بنزن خطی (LAB)
الکیل بنزن خطی (LAB)
مواد آلی
الکیل بنزن خطی (LAB) 173,721 26 تیر 135,111 142,281
الکیل بنزن خطی (LAB)
اورتوزایلین (Orthoxylene)
مواد آلی
اورتوزایلین (Orthoxylene) 86,917 16 مرداد 86,917 86,917
اورتوزایلین (Orthoxylene)
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
مواد آلی
اکریلیک اسید (Acrylic Acid) 1,345 4 آبان 895 936
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
بنزن (Benzene)
مواد آلی
بنزن (Benzene) 411 12 مرداد 371 381
بنزن (Benzene)
بنزن (Benzene)
مواد آلی
بنزن (Benzene) 77,801 28 خرداد 71,791 77,801
بنزن (Benzene)
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)
مواد آلی
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol) 73,207 24 مهر 64,509 64,509
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)
مواد آلی
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol) 63,541 13 شهریور 63,541 63,541
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
مواد آلی
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride) 1,057 7 آبان 840 920
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
وینیل استات (Vinyl Acetate)
مواد آلی
وینیل استات (Vinyl Acetate) 115,000 16 مرداد 115,000 115,000
وینیل استات (Vinyl Acetate)
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه