قیمت رنگ و مرکب

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
2EH
رنگ و مرکب
2EH 952 7 آبان 874 874
2EH
2EH
رنگ و مرکب
2EH 941 23 مهر 781 841
2EH
D.O.P
رنگ و مرکب
D.O.P 943 7 آبان 860 876
D.O.P
D.O.P
رنگ و مرکب
D.O.P 911 30 شهریور 701 701
D.O.P
DAP
رنگ و مرکب
DAP 299 7 آبان 273 282
DAP
آدیپیک اسید (Adipic acid)
رنگ و مرکب
آدیپیک اسید (Adipic acid) 870 7 آبان 790 808
آدیپیک اسید (Adipic acid)
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
رنگ و مرکب
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics) 76,661 26 تیر 53,651 53,651
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
رنگ و مرکب
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics) 91,736 24 مهر 55,993 64,915
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
آنیلین (Aniline)
رنگ و مرکب
آنیلین (Aniline) 850 7 آبان 535 535
آنیلین (Aniline)
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
رنگ و مرکب
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide) 911 23 مهر 721 721
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
رنگ و مرکب
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 486 7 آبان 463 485
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
استون (Acetone)
رنگ و مرکب
استون (Acetone) 860 7 آبان 768 840
استون (Acetone)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 334 7 آبان 302 302
استیک اسید (Acetic Acid)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 78,689 8 آبان 56,883 60,163
استیک اسید (Acetic Acid)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 321 25 تیر 261 311
استیک اسید (Acetic Acid)
اسید کلریدریک (Chloridric Acid)
رنگ و مرکب
اسید کلریدریک (Chloridric Acid) 856 14 شهریور 856 856
اسید کلریدریک (Chloridric Acid)
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid)
رنگ و مرکب
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid) 518,229 22 تیر 412,000 412,000
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid)
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
رنگ و مرکب
اکریلیک اسید (Acrylic Acid) 1,341 7 آبان 981 1,041
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
برم (Bromine)
رنگ و مرکب
برم (Bromine) 4,046 7 آبان 3,507 3,597
برم (Bromine)
برم (Bromine)
رنگ و مرکب
برم (Bromine) 3,471 21 خرداد 3,471 3,571
برم (Bromine)
بنزن (Benzene)
رنگ و مرکب
بنزن (Benzene) 460 7 آبان 417 424
بنزن (Benzene)
بنزن (Benzene)
رنگ و مرکب
بنزن (Benzene) 80,906 14 شهریور 80,906 80,906
بنزن (Benzene)
تولوئن (Toluene)
رنگ و مرکب
تولوئن (Toluene) 428 7 آبان 419 419
تولوئن (Toluene)
تولوئن (Toluene)
رنگ و مرکب
تولوئن (Toluene) 431 6 مهر 421 421
تولوئن (Toluene)
دی اتانول آمین (DEA)
رنگ و مرکب
دی اتانول آمین (DEA) 126,454 7 تیر 126,454 126,454
دی اتانول آمین (DEA)
دی اتانول آمین (DEA)
رنگ و مرکب
دی اتانول آمین (DEA) 98,951 18 اردیبهشت 98,951 98,951
دی اتانول آمین (DEA)
دی متیل اتر (DME)
رنگ و مرکب
دی متیل اتر (DME) 340 7 آبان 277 277
دی متیل اتر (DME)
دی متیل اتر (DME)
رنگ و مرکب
دی متیل اتر (DME) 331 20 مهر 301 311
دی متیل اتر (DME)
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
رنگ و مرکب
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers) 438 7 آبان 433 460
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
رنگ و مرکب
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers) 441 30 مهر 411 451
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
فنول (Phenol)
رنگ و مرکب
فنول (Phenol) 742 7 آبان 679 680
فنول (Phenol)
فنول (Phenol)
رنگ و مرکب
فنول (Phenol) 751 25 تیر 591 721
فنول (Phenol)
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
رنگ و مرکب
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride) 781 20 اردیبهشت 821 821
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
منومر وینیل استات (VAM)
رنگ و مرکب
منومر وینیل استات (VAM) 165,000 3 مهر 115,000 115,168
منومر وینیل استات (VAM)
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
رنگ و مرکب
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide) 2,335 7 آبان 1,622 1,740
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
رنگ و مرکب
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide) 2,401 23 مهر 991 991
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
پلی سیلیکون (Polysilicon)
رنگ و مرکب
پلی سیلیکون (Polysilicon) 8,818 7 آبان 8,235 8,865
پلی سیلیکون (Polysilicon)
پلی سیلیکون (Polysilicon)
رنگ و مرکب
پلی سیلیکون (Polysilicon) 9,011 6 مهر 5,681 5,681
پلی سیلیکون (Polysilicon)
کلروفرم (Chloroform)
رنگ و مرکب
کلروفرم (Chloroform) 235 7 آبان 234 235
کلروفرم (Chloroform)
کلروفرم (Chloroform)
رنگ و مرکب
کلروفرم (Chloroform) 251 30 اردیبهشت 251 251
کلروفرم (Chloroform)
مجموع موارد: 40 عدد در 1 صفحه