قیمت مجسمه و تندیس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار ایستاده با لباس سورمه ای
مجسمه و تندیس
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار ایستاده با لباس سورمه ای متفرقه 270,000 20 شهریور 250,000 250,000
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار ایستاده با لباس سورمه ای
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار ایستاده با لباس قرمز
مجسمه و تندیس
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار ایستاده با لباس قرمز متفرقه 290,000 17 فروردین 290,000 290,000
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار ایستاده با لباس قرمز
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار خوابیده با لباس قرمز
مجسمه و تندیس
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار خوابیده با لباس قرمز متفرقه 280,000 14 شهریور 265,000 280,000
آویز سرامیکی مدل فرشته ستاره دار خوابیده با لباس قرمز
آویز سرامیکی مدل فرشته مهربانی ایستاده
مجسمه و تندیس
آویز سرامیکی مدل فرشته مهربانی ایستاده متفرقه 180,000 21 مرداد 170,000 170,000
آویز سرامیکی مدل فرشته مهربانی ایستاده
آویز مدل تک فرشته ستاره دار ایستاده با لباس قرمز
مجسمه و تندیس
آویز مدل تک فرشته ستاره دار ایستاده با لباس قرمز متفرقه 380,000 16 مرداد 380,000 380,000
آویز مدل تک فرشته ستاره دار ایستاده با لباس قرمز
آویز مدل تک فرشته مهربانی خوابیده با لباس نارنجی
مجسمه و تندیس
آویز مدل تک فرشته مهربانی خوابیده با لباس نارنجی متفرقه 380,000 21 مرداد 380,000 380,000
آویز مدل تک فرشته مهربانی خوابیده با لباس نارنجی
تزیینی طرح خانه کعبه
مجسمه و تندیس
تزیینی طرح خانه کعبه متفرقه 2,850,000 10 مهر 2,850,000 2,850,000
تزیینی طرح خانه کعبه
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1
مجسمه و تندیس
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1
مجسمه و تندیس
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1
مجسمه و تندیس
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-1
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2
مجسمه و تندیس
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2 تندیس و پیکره شهریار 1,900,000 21 مرداد 1,615,000 1,900,000
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2
مجسمه و تندیس
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2 تندیس و پیکره شهریار 1,900,000 21 مرداد 1,615,000 1,900,000
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2
مجسمه و تندیس
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2 تندیس و پیکره شهریار 1,900,000 21 مرداد 1,615,000 1,900,000
تندیس آرش کمانگیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M280-2
تندیس آریو برزن کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M400
مجسمه و تندیس
تندیس آریو برزن کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M400 تندیس و پیکره شهریار 9,600,000 21 مرداد 8,160,000 9,600,000
تندیس آریو برزن کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M400
تندیس آریو برزن کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M400
مجسمه و تندیس
تندیس آریو برزن کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M400 تندیس و پیکره شهریار 9,600,000 21 مرداد 8,160,000 8,160,000
تندیس آریو برزن کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M400
تندیس آناهیتا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M470
مجسمه و تندیس
تندیس آناهیتا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M470 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس آناهیتا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M470
تندیس آناهیتا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M470
مجسمه و تندیس
تندیس آناهیتا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M470 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس آناهیتا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M470
تندیس استاد بنان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کدM430
مجسمه و تندیس
تندیس استاد بنان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کدM430 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس استاد بنان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کدM430
تندیس استاد بنان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کدM430
مجسمه و تندیس
تندیس استاد بنان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کدM430 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس استاد بنان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کدM430
تندیس استاد شجریان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M440
مجسمه و تندیس
تندیس استاد شجریان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M440 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس استاد شجریان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M440
تندیس استاد شجریان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M440
مجسمه و تندیس
تندیس استاد شجریان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M440 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس استاد شجریان کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M440
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M190
مجسمه و تندیس
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M190 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,465,000
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M190
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M190
مجسمه و تندیس
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M190 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,465,000
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M190
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200
مجسمه و تندیس
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,900,000 2,900,000
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200
مجسمه و تندیس
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 26 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200
مجسمه و تندیس
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,465,000
تندیس استاد شهریار کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M200
تندیس امیر کبیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M1001
مجسمه و تندیس
تندیس امیر کبیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M1001 2,200,000 3 فروردین 2,200,000 2,200,000
تندیس امیر کبیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M1001
تندیس امیر کبیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M1001
مجسمه و تندیس
تندیس امیر کبیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M1001 تندیس و پیکره شهریار 2,650,000 16 مرداد 2,252,500 2,650,000
تندیس امیر کبیر کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M1001
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-1
مجسمه و تندیس
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-1 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 16 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-1
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-1
مجسمه و تندیس
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-1 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-1
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-2
مجسمه و تندیس
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-2 1,400,000 3 فروردین 1,400,000 1,400,000
تندیس بابک خرمدین کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M240-2
تندیس باربد کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M370
مجسمه و تندیس
تندیس باربد کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M370 تندیس و پیکره شهریار 7,200,000 21 مرداد 6,120,000 7,200,000
تندیس باربد کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M370
تندیس باربد کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M370
مجسمه و تندیس
تندیس باربد کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M370 تندیس و پیکره شهریار 7,200,000 21 مرداد 6,120,000 7,200,000
تندیس باربد کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M370
تندیس برنزی درناهای عاشق مدل dc2 مجموعه 2 عددی
مجسمه و تندیس
تندیس برنزی درناهای عاشق مدل dc2 مجموعه 2 عددی متفرقه 2,790,000 25 شهریور 2,780,000 2,790,000
تندیس برنزی درناهای عاشق مدل dc2 مجموعه 2 عددی
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300
مجسمه و تندیس
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300 تندیس و پیکره شهریار 4,350,000 21 مرداد 3,697,500 4,350,000
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300
مجسمه و تندیس
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300 تندیس و پیکره شهریار 4,350,000 21 مرداد 3,697,500 4,350,000
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300
مجسمه و تندیس
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300 تندیس و پیکره شهریار 4,350,000 21 مرداد 3,697,500 4,350,000
تندیس بو علی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M300
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
مجسمه و تندیس
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ تندیس و پیکره شهریار 2,650,000 21 مرداد 2,252,500 2,650,000
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
مجسمه و تندیس
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ تندیس و پیکره شهریار 2,650,000 21 مرداد 2,252,500 2,650,000
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
مجسمه و تندیس
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ تندیس و پیکره شهریار 2,650,000 21 مرداد 2,252,500 2,650,000
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
مجسمه و تندیس
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ تندیس و پیکره شهریار 2,650,000 21 مرداد 2,252,500 2,650,000
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-1 سایز بزرگ
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک
مجسمه و تندیس
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک تندیس و پیکره شهریار 1,800,000 21 مرداد 1,530,000 1,800,000
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک
مجسمه و تندیس
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک تندیس و پیکره شهریار 1,800,000 21 مرداد 1,530,000 1,530,000
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک
مجسمه و تندیس
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک تندیس و پیکره شهریار 1,800,000 21 مرداد 1,530,000 1,800,000
تندیس بوعلی سینا کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M140-2 سایز کوچک
تندیس بیتا فانتزی طرح ملوان
مجسمه و تندیس
تندیس بیتا فانتزی طرح ملوان متفرقه 375,000 25 شهریور 350,000 350,000
تندیس بیتا فانتزی طرح ملوان
تندیس بیژن و منیژه کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M510
مجسمه و تندیس
تندیس بیژن و منیژه کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M510 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس بیژن و منیژه کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M510
تندیس بیژن و منیژه کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M510
مجسمه و تندیس
تندیس بیژن و منیژه کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M510 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس بیژن و منیژه کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M510
تندیس تزیینی طرح قایق بادبانی
مجسمه و تندیس
تندیس تزیینی طرح قایق بادبانی متفرقه 7,000,000 6 مرداد 7,000,000 7,000,000
تندیس تزیینی طرح قایق بادبانی
تندیس تندیس و پیکره شهریار طرح سر در دانشگاه تهران کد MO3000
مجسمه و تندیس
تندیس تندیس و پیکره شهریار طرح سر در دانشگاه تهران کد MO3000 تندیس و پیکره شهریار 800,000 20 شهریور 680,000 800,000
تندیس تندیس و پیکره شهریار طرح سر در دانشگاه تهران کد MO3000
تندیس جهان پهلوان تختی کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M520
مجسمه و تندیس
تندیس جهان پهلوان تختی کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M520 تندیس و پیکره شهریار 2,900,000 21 مرداد 2,465,000 2,900,000
تندیس جهان پهلوان تختی کارگاه تندیس و پیکره شهریار کد M520
مجموع موارد: 3641 عدد در 73 صفحه
قیمت مجسمه و تندیس
تندیس یادمان طرح شهید کلاهدوز کد S245-1
قیمت: 690,000 ریال
قیمت: 690,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه لیلپار طرح آرامش مدل DGN-0020
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه دکوری کد 010
قیمت: 390,000 ریال
قیمت: 390,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه طرح پسر اسکی باز کد m 455
قیمت: 230,000 ریال
قیمت: 230,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه طرح گوریل مدل RM-6979
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه طرح اژدها کد AL-20030059 مجموعه 2 عددی
قیمت: 1,750,000 ریال
قیمت: 1,750,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه رادین مدل DGO-1015R
قیمت: 300,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه دکوریما کد T082 مجموعه 2 عددی
قیمت: 4,600,000 ریال
قیمت: 4,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مجسمه و تندیس
مجسمه مدل فرشته کد AL-20020076
قیمت: 140,000 ریال
قیمت: 140,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات