قیمت بلیط قطار

رسته عنوان روزهای حرکت قیمت زمان کمترین بیشترین
ارومیه
بلیط قطار
ارومیه شنبه-چهارشنبه 571000-343500 20 فروردین 571000-343500 571000-343500
ارومیه
اصفهان
بلیط قطار
اصفهان یکروز در میان 437500-418500 20 فروردین 437500-418500 437500-418500
اصفهان
اصفهان / بندرعباس
بلیط قطار
اصفهان / بندرعباس یک روز در میان 1,372,000 04:04:35 1,370,500 1,370,500
اصفهان / بندرعباس
اصفهان / مشهد
بلیط قطار
اصفهان / مشهد یک روز در میان 1,657,000 29 مهر 1,653,000 1,655,000
اصفهان / مشهد
اصفهان / مشهد 1
بلیط قطار
اصفهان / مشهد 1 یک روز در میان 1,655,000 20 دی 1,656,000 1,656,000
اصفهان / مشهد 1
اهواز
بلیط قطار
اهواز 0 2,898,000 20 دی 1,530,500 1,530,500
اهواز
بندر عباس
بلیط قطار
بندر عباس 1,348,500 20 فروردین 1,348,500 1,348,500
بندر عباس
بندرعباس
بلیط قطار
بندرعباس یکروز در میان 831,000 20 فروردین 831,000 831,000
بندرعباس
بندرعباس
بلیط قطار
بندرعباس 0 4,594,600 20 دی 4,594,700 4,594,700
بندرعباس
بندرعباس 2
بلیط قطار
بندرعباس 2 یکروز در میان 1,112,500 20 فروردین 1,112,500 1,112,500
بندرعباس 2
بندرعباس 3
بلیط قطار
بندرعباس 3 یکروز در میان 1,029,000 20 فروردین 1,029,000 1,029,000
بندرعباس 3
تبریز
بلیط قطار
تبریز 0 2,044,000 20 دی 1,080,500 1,080,500
تبریز
تبریز / مشهد
بلیط قطار
تبریز / مشهد همه روزه 1,758,000 29 مهر 1,523,500 1,523,500
تبریز / مشهد
تبریز / مشهد
بلیط قطار
تبریز / مشهد همه روزه 1,729,000 20 دی 1,727,000 1,728,000
تبریز / مشهد
ترن ست یزد 1
بلیط قطار
ترن ست یزد 1 همه روزه 442,000 20 فروردین 442,000 442,000
ترن ست یزد 1
ترن ست یزد 2
بلیط قطار
ترن ست یزد 2 همه روزه 442,000 20 فروردین 442,000 442,000
ترن ست یزد 2
تهران - مراغه / ارومیه
بلیط قطار
تهران - مراغه / ارومیه یک روز در میان 955,000 20 دی 954,000 954,000
تهران - مراغه / ارومیه
تهران - مراغه / ارومیه
بلیط قطار
تهران - مراغه / ارومیه یک روز در میان 572,600 20 دی 572,500 572,500
تهران - مراغه / ارومیه
تهران - کرمان / زاهدان
بلیط قطار
تهران - کرمان / زاهدان یک روز در میان 1,769,000 20 دی 1,768,000 1,768,000
تهران - کرمان / زاهدان
تهران - کرمان / زاهدان
بلیط قطار
تهران - کرمان / زاهدان 0 3,720,000 20 دی 3,705,000 3,705,000
تهران - کرمان / زاهدان
تهران / ارومیه
بلیط قطار
تهران / ارومیه یک روز در میان 798,800 29 مهر 798,400 798,500
تهران / ارومیه
تهران / ارومیه
بلیط قطار
تهران / ارومیه یک روز در میان 488,800 29 مهر 488,400 488,500
تهران / ارومیه
تهران / اهواز
بلیط قطار
تهران / اهواز همه روزه 1,279,700 20 دی 1,279,000 1,279,000
تهران / اهواز
تهران / اهوز
بلیط قطار
تهران / اهوز همه روزه 1,278,000 20 دی 1,279,000 1,279,000
تهران / اهوز
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 1,820,000 20 دی 1,459,000 1,459,000
تهران / بندرعباس
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 2,067,000 20 دی 1,750,000 1,750,000
تهران / بندرعباس
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 1,670,000 20 دی 1,359,000 1,359,000
تهران / بندرعباس
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز همه روزه 895,000 20 دی 894,300 894,500
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز همه روزه 722,600 20 دی 734,300 734,500
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز یک روز در میان 735,600 29 مهر 734,400 734,500
تهران / تبریز
تهران / خواف
بلیط قطار
تهران / خواف چهار روز در میان 1,174,600 20 دی 979,000 979,000
تهران / خواف
تهران / خواف
بلیط قطار
تهران / خواف چهار روز در میان 898,000 20 دی 795,000 795,000
تهران / خواف
تهران / زنجان
بلیط قطار
تهران / زنجان همه روزه 299,100 29 مهر 298,500 298,600
تهران / زنجان
تهران / ساری
بلیط قطار
تهران / ساری همه روزه 192,000 20 دی 193,400 193,500
تهران / ساری
تهران / ساری
بلیط قطار
تهران / ساری همه روزه 452,000 20 دی 464,400 464,500
تهران / ساری
تهران / سمنان
بلیط قطار
تهران / سمنان همه روزه 143,700 20 دی 140,000 140,000
تهران / سمنان
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,540,000 20 دی 1,422,000 1,422,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,885,000 20 دی 1,569,000 1,569,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,470,600 20 دی 1,189,000 1,189,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,189,000 12 تیر 1,189,000 1,189,000
تهران / شیراز
تهران / طبس
بلیط قطار
تهران / طبس چهار روز در میان 1,390,000 20 دی 1,159,000 1,159,000
تهران / طبس
تهران / طبس
بلیط قطار
تهران / طبس چهار روز در میان 988,000 20 دی 839,000 839,000
تهران / طبس
تهران / مراغه
بلیط قطار
تهران / مراغه یک روز در میان 654,500 11 تیر 654,500 654,500
تهران / مراغه
تهران / مراغه
بلیط قطار
تهران / مراغه همه روزه 479,000 20 دی 584,400 584,500
تهران / مراغه
تهران / مراغه
بلیط قطار
تهران / مراغه همه روزه 782,000 20 دی 954,400 954,500
تهران / مراغه
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 2,454,600 20 دی 2,016,000 2,017,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 3,137,800 04:04:35 3,137,500 3,137,600
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 2,814,600 04:04:35 2,476,000 2,804,500
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد یک روز در میان 788,000 6 آذر 677,000 678,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد یک روز در میان 1,921,800 20 دی 1,920,600 1,920,700
تهران / مشهد
مجموع موارد: 140 عدد در 3 صفحه