قیمت بلیط قطار

رسته عنوان روزهای حرکت قیمت زمان کمترین بیشترین
ارومیه
بلیط قطار
ارومیه شنبه-چهارشنبه 571000-343500 20 فروردین 571000-343500 571000-343500
ارومیه
اصفهان
بلیط قطار
اصفهان یکروز در میان 437500-418500 20 فروردین 437500-418500 437500-418500
اصفهان
اصفهان / بندرعباس
بلیط قطار
اصفهان / بندرعباس یک روز در میان 1,375,000 04:09:37 1,375,000 1,725,000
اصفهان / بندرعباس
اصفهان / بندرعباس
بلیط قطار
اصفهان / بندرعباس 0 3,695,000 04:09:37 3,365,000 3,365,000
اصفهان / بندرعباس
اصفهان / مشهد
بلیط قطار
اصفهان / مشهد یک روز در میان 1,657,000 29 مهر 1,653,000 1,655,000
اصفهان / مشهد
اصفهان / مشهد 1
بلیط قطار
اصفهان / مشهد 1 یک روز در میان 2,150,000 3 شهریور 2,130,000 2,150,000
اصفهان / مشهد 1
اصفهان / مشهد 1
بلیط قطار
اصفهان / مشهد 1 یک روز در میان 2,424,000 18 دی 2,425,500 2,425,500
اصفهان / مشهد 1
اهواز
بلیط قطار
اهواز 0 4,225,000 04:09:37 4,224,500 4,300,000
اهواز
بندر عباس
بلیط قطار
بندر عباس 1,348,500 20 فروردین 1,348,500 1,348,500
بندر عباس
بندرعباس
بلیط قطار
بندرعباس یکروز در میان 831,000 20 فروردین 831,000 831,000
بندرعباس
بندرعباس
بلیط قطار
بندرعباس 0 6,695,000 04:09:37 6,650,000 6,694,000
بندرعباس
بندرعباس 2
بلیط قطار
بندرعباس 2 یکروز در میان 1,112,500 20 فروردین 1,112,500 1,112,500
بندرعباس 2
بندرعباس 3
بلیط قطار
بندرعباس 3 یکروز در میان 1,029,000 20 فروردین 1,029,000 1,029,000
بندرعباس 3
تبریز
بلیط قطار
تبریز 0 2,978,000 04:09:37 2,971,000 2,980,000
تبریز
تبریز / مشهد
بلیط قطار
تبریز / مشهد همه روزه 1,758,000 29 مهر 1,523,500 1,523,500
تبریز / مشهد
تبریز / مشهد
بلیط قطار
تبریز / مشهد همه روزه 2,170,000 3 شهریور 2,150,000 2,170,000
تبریز / مشهد
تبریز / مشهد
بلیط قطار
تبریز / مشهد همه روزه 1,864,000 18 دی 1,863,000 1,863,000
تبریز / مشهد
ترن ست یزد 1
بلیط قطار
ترن ست یزد 1 همه روزه 442,000 20 فروردین 442,000 442,000
ترن ست یزد 1
ترن ست یزد 2
بلیط قطار
ترن ست یزد 2 همه روزه 442,000 20 فروردین 442,000 442,000
ترن ست یزد 2
تهران - مراغه / ارومیه
بلیط قطار
تهران - مراغه / ارومیه یک روز در میان 1,180,000 22 دی 1,181,500 1,186,000
تهران - مراغه / ارومیه
تهران - مراغه / ارومیه
بلیط قطار
تهران - مراغه / ارومیه یک روز در میان 719,300 22 دی 719,000 954,000
تهران - مراغه / ارومیه
تهران - کرمان / زاهدان
بلیط قطار
تهران - کرمان / زاهدان یک روز در میان 2,187,000 12:07:44 2,185,000 2,187,000
تهران - کرمان / زاهدان
تهران - کرمان / زاهدان
بلیط قطار
تهران - کرمان / زاهدان 0 3,710,000 30 اسفند 3,710,000 4,902,000
تهران - کرمان / زاهدان
تهران / ارومیه
بلیط قطار
تهران / ارومیه یک روز در میان 798,800 29 مهر 798,400 798,500
تهران / ارومیه
تهران / ارومیه
بلیط قطار
تهران / ارومیه یک روز در میان 488,800 29 مهر 488,400 488,500
تهران / ارومیه
تهران / اهواز
بلیط قطار
تهران / اهواز همه روزه 1,296,000 04:09:37 1,280,000 1,290,000
تهران / اهواز
تهران / اهوز
بلیط قطار
تهران / اهوز یک روز در میان 1,584,000 22 دی 1,570,000 1,580,000
تهران / اهوز
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 2,275,000 04:09:37 2,250,000 2,264,000
تهران / بندرعباس
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 2,550,000 18 مرداد 2,530,000 2,550,000
تهران / بندرعباس
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 2,150,000 18 مرداد 2,140,000 2,150,000
تهران / بندرعباس
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز همه روزه 1,150,000 18 مرداد 1,150,000 1,155,000
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز همه روزه 940,000 18 مرداد 930,000 940,000
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز یک روز در میان 735,600 29 مهر 734,400 734,500
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز همه روزه 136,700 22 دی 136,900 136,900
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز همه روزه 1,194,000 22 دی 1,194,000 1,194,000
تهران / تبریز
تهران / خواف
بلیط قطار
تهران / خواف چهار روز در میان 1,174,400 12 فروردین 1,174,400 1,720,500
تهران / خواف
تهران / خواف
بلیط قطار
تهران / خواف چهار روز در میان 1,120,000 18 دی 1,120,500 1,150,000
تهران / خواف
تهران / خواف
بلیط قطار
تهران / خواف چهار روز در میان 1,454,000 18 دی 1,450,500 1,460,000
تهران / خواف
تهران / زنجان
بلیط قطار
تهران / زنجان همه روزه 299,100 29 مهر 298,500 298,600
تهران / زنجان
تهران / زنجان
بلیط قطار
تهران / زنجان همه روزه 368,000 21 اسفند 368,000 368,000
تهران / زنجان
تهران / ساری
بلیط قطار
تهران / ساری همه روزه 299,000 12:05:59 299,000 299,500
تهران / ساری
تهران / ساری
بلیط قطار
تهران / ساری همه روزه 586,000 04:09:37 585,000 586,000
تهران / ساری
تهران / سمنان
بلیط قطار
تهران / سمنان همه روزه 145,000 04:09:37 144,000 145,000
تهران / سمنان
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,900,000 12:05:59 1,900,000 1,905,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 2,250,000 18 مرداد 2,250,000 2,255,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,820,000 18 خرداد 1,820,000 1,822,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,757,000 04:09:37 1,189,000 1,189,000
تهران / شیراز
تهران / طبس
بلیط قطار
تهران / طبس چهار روز در میان 1,390,700 12 فروردین 1,390,700 1,720,500
تهران / طبس
تهران / طبس
بلیط قطار
تهران / طبس چهار روز در میان 1,233,000 18 دی 1,250,000 1,260,000
تهران / طبس
تهران / طبس
بلیط قطار
تهران / طبس چهار روز در میان 1,737,000 18 دی 1,720,500 1,770,000
تهران / طبس
مجموع موارد: 162 عدد در 4 صفحه