قیمت میکرومتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میکرومتر اینسایز کد 25A-3203 گستره 25-0 میلیمتر
میکرومتر
میکرومتر اینسایز کد 25A-3203 گستره 25-0 میلیمتر اینسایز 11,500,000 13 دی 11,200,000 11,200,000
میکرومتر اینسایز کد 25A-3203 گستره 25-0 میلیمتر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر اینسایز کد 3203.125A سایز 125-100
میکرومتر
میکرومتر اینسایز کد 3203.125A سایز 125-100 اینسایز 8,980,000 17 اردیبهشت 8,980,000 9,980,000
میکرومتر اینسایز کد 3203.125A سایز 125-100 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر، اینچ
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 100A-3203
میکرومتر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 100A-3203 اینسایز 13,680,000 13 دی 13,680,000 13,680,000
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 100A-3203 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203
میکرومتر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203 اینسایز 6,900,000 3 مرداد 5,900,000 6,700,000
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203
میکرومتر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203 اینسایز 13,800,000 13 دی 13,800,000 13,800,000
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج  ورنیه میتوتویو مدل 137-103 گستره 25-0 میلیمتر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ورنیه میتوتویو مدل 137-103 گستره 25-0 میلیمتر میتوتویو 12,900,000 14 شهریور 12,900,000 12,900,000
میکرومتر خارج سنج ورنیه میتوتویو مدل 137-103 گستره 25-0 میلیمتر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP0100  گستره 100-75 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP0100 گستره 100-75 میلی متر متفرقه 8,970,000 13 دی 8,640,000 8,640,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP0100 گستره 100-75 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP025 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP025 گستره 25-0 میلی متر متفرقه 11,100,000 13 دی 5,000,000 9,000,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP025 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP050 گستره 50-25 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP050 گستره 50-25 میلی متر متفرقه 7,590,000 13 دی 8,190,000 8,190,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP050 گستره 50-25 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP075 گستره 75-50 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP075 گستره 75-50 میلی متر متفرقه 12,000,000 13 دی 5,980,000 9,300,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP075 گستره 75-50 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج میتوتویو مدل 140-103 گستره 100-75 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج میتوتویو مدل 140-103 گستره 100-75 میلی متر میتوتویو 27,000,000 13 دی 27,000,000 27,000,000
میکرومتر خارج سنج میتوتویو مدل 140-103 گستره 100-75 میلی متر
میکرومتر خارج سنج کد 001 گستره 50-25 میلیمتر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج کد 001 گستره 50-25 میلیمتر متفرقه 4,600,000 13 دی 4,600,000 4,600,000
میکرومتر خارج سنج کد 001 گستره 50-25 میلیمتر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج کد 200001 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج کد 200001 گستره 25-0 میلی متر متفرقه 2,590,000 13 دی 2,426,000 2,426,000
میکرومتر خارج سنج کد 200001 گستره 25-0 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 30-3220
میکرومتر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 30-3220 اینسایز 14,980,000 21 تیر 14,980,000 14,980,000
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 30-3220 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 50-3220
میکرومتر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 50-3220 اینسایز 17,740,000 21 تیر 17,740,000 17,740,000
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 50-3220 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر دیجیتال اینسایز کد 25A-3109 گستره 25-0 میلیمتر
میکرومتر
میکرومتر دیجیتال اینسایز کد 25A-3109 گستره 25-0 میلیمتر اینسایز 33,500,000 13 دی 32,500,000 32,500,000
میکرومتر دیجیتال اینسایز کد 25A-3109 گستره 25-0 میلیمتر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر دیجیتال مدل M1 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر دیجیتال مدل M1 گستره 25-0 میلی متر متفرقه 9,700,000 3 اردیبهشت 9,700,000 9,700,000
میکرومتر دیجیتال مدل M1 گستره 25-0 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر دیجیتالی ای ال ای مدل YP025 با گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر دیجیتالی ای ال ای مدل YP025 با گستره 25-0 میلی متر متفرقه 37,000,000 13 دی 18,000,000 18,000,000
میکرومتر دیجیتالی ای ال ای مدل YP025 با گستره 25-0 میلی متر
پایه میکرومتر اینسایز مدل 6301
میکرومتر
پایه میکرومتر اینسایز مدل 6301 اینسایز 7,400,000 13 دی 2,980,000 2,980,000
پایه میکرومتر اینسایز مدل 6301
مجموع موارد: 19 عدد در 1 صفحه
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 33,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت میکرومتر
میکرومتر دیجیتال مدل M1 گستره 25-0 میلی متر
قیمت: 9,700,000 ریال
قیمت: 9,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت میکرومتر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 100A-3203
قیمت: 13,680,000 ریال
قیمت: 13,680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت میکرومتر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 30-3220
قیمت: 14,980,000 ریال
قیمت: 14,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت میکرومتر
میکرومتر خارج سنج کد 200001 گستره 25-0 میلی متر
قیمت: 2,590,000 ریال
قیمت: 2,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت میکرومتر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203
قیمت: 6,900,000 ریال
قیمت: 6,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات