قیمت گلدان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آویز دیواری گلدان مدل 6000
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل 6000 متفرقه 3,499,000 12 اردیبهشت 3,499,000 3,499,000
آویز دیواری گلدان مدل 6000 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز دیواری گلدان مدل 7000
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل 7000 متفرقه 3,499,000 12 اردیبهشت 3,499,000 3,499,000
آویز دیواری گلدان مدل 7000 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز دیواری گلدان مدل bp1
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل bp1 متفرقه 1,560,000 21 تیر 1,560,000 1,560,000
آویز دیواری گلدان مدل bp1 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز دیواری گلدان مدل DG140
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل DG140 راد سیستم 1,200,000 21 تیر 1,200,000 1,229,900
آویز دیواری گلدان مدل DG140
آویز دیواری گلدان مدل سلین 8
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل سلین 8 متفرقه 550,000 3 آبان 510,000 550,000
آویز دیواری گلدان مدل سلین 8 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: دارد
آویز دیواری گلدان کد  8000
گلدان
آویز دیواری گلدان کد 8000 متفرقه 3,499,000 12 اردیبهشت 3,499,000 3,499,000
آویز دیواری گلدان کد 8000 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز گلدان ایکیا مدل SOMMAR کد 00384593
گلدان
آویز گلدان ایکیا مدل SOMMAR کد 00384593 ایکیا 2,690,000 2 آبان 2,690,000 2,690,000
آویز گلدان ایکیا مدل SOMMAR کد 00384593 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
ترموستات دیجیتال کد 24V XH-W3001
گلدان
ترموستات دیجیتال کد 24V XH-W3001 متفرقه 1,020,000 2 آبان 850,000 1,020,000
ترموستات دیجیتال کد 24V XH-W3001 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدان کد Z0020 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدان کد Z0020 بسته 6 عددی متفرقه 223,600 2 آبان 223 223,600
زیر گلدان کد Z0020 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدان کد Z0025 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدان کد Z0025 بسته 6 عددی متفرقه 319,900 3 آبان 220,000 319,900
زیر گلدان کد Z0025 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدان کد Z0030 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدان کد Z0030 بسته 6 عددی متفرقه 450,000 2 آبان 427,500 450,000
زیر گلدان کد Z0030 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی ایکیا مدل 10155666 - SOCKER
گلدان
زیر گلدانی ایکیا مدل 10155666 - SOCKER ایکیا 2,745,000 3 اردیبهشت 2,745,000 2,745,000
زیر گلدانی ایکیا مدل 10155666 - SOCKER قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی ایکیا مدل VILDAPEL
گلدان
زیر گلدانی ایکیا مدل VILDAPEL ایکیا 2,600,000 5 مرداد 2,600,000 2,600,000
زیر گلدانی ایکیا مدل VILDAPEL قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 شهرآذین 35,000 2 آبان 35,000 35,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته دوازده عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته دوازده عددی شهرآذین 185,000 2 آبان 187,000 187,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته دوازده عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته شش عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته شش عددی شهرآذین 110,000 2 آبان 152,000 152,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته شش عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2014
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2014 شهرآذین 45,000 2 آبان 45,000 45,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2014 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 شهرآذین 60,000 14 مرداد 58,000 58,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته دوازده عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته دوازده عددی شهرآذین 285,000 7 مهر 265,000 265,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته دوازده عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته شش عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته شش عددی شهرآذین 200,000 24 مرداد 200,000 200,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته شش عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2018
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2018 شهرآذین 73,000 24 مرداد 73,000 73,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2018 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 شهرآذین 78,000 22 اردیبهشت 75,000 75,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 بسته 12 عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 بسته 12 عددی شهرآذین 1,005,000 18 فروردین 1,005,000 1,005,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 بسته 12 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1000
گلدان
زیر گلدانی مدل 1000 متفرقه 90,000 2 آبان 90,000 90,000
زیر گلدانی مدل 1000 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1000
گلدان
زیر گلدانی مدل 1000 متفرقه 93,000 2 آبان 93,000 93,000
زیر گلدانی مدل 1000 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1001
گلدان
زیر گلدانی مدل 1001 متفرقه 113,000 22 مهر 100,000 100,000
زیر گلدانی مدل 1001 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1002
گلدان
زیر گلدانی مدل 1002 متفرقه 115,000 2 آبان 105,000 105,000
زیر گلدانی مدل 1002 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1003
گلدان
زیر گلدانی مدل 1003 متفرقه 125,000 28 شهریور 103,000 110,000
زیر گلدانی مدل 1003 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1003
گلدان
زیر گلدانی مدل 1003 متفرقه 118,000 2 مهر 110,000 110,000
زیر گلدانی مدل 1003 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1004
گلدان
زیر گلدانی مدل 1004 متفرقه 125,000 7 مهر 115,000 118,000
زیر گلدانی مدل 1004 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی کد TR3
گلدان
زیر گلدانی کد TR3 متفرقه 850,000 3 مهر 800,000 850,000
زیر گلدانی کد TR3 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی کد Z0035 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدانی کد Z0035 بسته 6 عددی متفرقه 629,900 2 آبان 629,900 630,000
زیر گلدانی کد Z0035 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی اسپوتا مدل A292903V1
گلدان
زیرگلدانی اسپوتا مدل A292903V1 اسپوتا 2,630,000 2 آبان 2,080,000 2,289,000
زیرگلدانی اسپوتا مدل A292903V1 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی اسپوتا مدل A393903V1
گلدان
زیرگلدانی اسپوتا مدل A393903V1 اسپوتا 3,460,000 2 آبان 2,490,000 2,490,000
زیرگلدانی اسپوتا مدل A393903V1 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی اسپوتا مدل P30304V1
گلدان
زیرگلدانی اسپوتا مدل P30304V1 اسپوتا 1,390,000 2 آبان 1,310,000 1,344,000
زیرگلدانی اسپوتا مدل P30304V1 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی ایکیا مدل SOMMAR 2019 کد 74-184-304
گلدان
زیرگلدانی ایکیا مدل SOMMAR 2019 کد 74-184-304 ایکیا 480,000 24 مرداد 480,000 480,000
زیرگلدانی ایکیا مدل SOMMAR 2019 کد 74-184-304 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل L8 مجموعه 5 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل L8 مجموعه 5 عددی متفرقه 80,000 2 آبان 78,000 79,000
زیرگلدانی مدل L8 مجموعه 5 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل N6 مجموعه 5 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل N6 مجموعه 5 عددی متفرقه 80,000 2 آبان 80,000 80,000
زیرگلدانی مدل N6 مجموعه 5 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل Z10 بسته 10 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل Z10 بسته 10 عددی متفرقه 190,000 2 شهریور 190,000 190,000
زیرگلدانی مدل Z10 بسته 10 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل Z10 مجموعه 5 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل Z10 مجموعه 5 عددی متفرقه 106,000 2 آبان 106,000 106,000
زیرگلدانی مدل Z10 مجموعه 5 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کد Z0013 مجموعه 12 عددی
گلدان
زیرگلدانی کد Z0013 مجموعه 12 عددی متفرقه 238,100 2 آبان 238,100 238,100
زیرگلدانی کد Z0013 مجموعه 12 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3010 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3010 مجموعه 16 عددی متفرقه 120,000 29 مرداد 120,000 130,000
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3010 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3015 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3015 مجموعه 16 عددی متفرقه 204,900 21 تیر 204,900 204,900
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3015 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3020 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3020 مجموعه 16 عددی متفرقه 300,000 31 تیر 300,000 300,000
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3020 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3025 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3025 مجموعه 16 عددی متفرقه 600,000 7 مهر 588,000 588,000
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3025 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
ست گلدان جی تی تی  مجموعه 24 عددی
گلدان
ست گلدان جی تی تی مجموعه 24 عددی جی تی تی 2,000,000 18 فروردین 2,000,000 2,000,000
ست گلدان جی تی تی مجموعه 24 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
سینی سبزی گل سرخ مدل 464
گلدان
سینی سبزی گل سرخ مدل 464 متفرقه 370,500 31 تیر 370,500 370,500
سینی سبزی گل سرخ مدل 464 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
سینی سبزی گل سرخ مدل 466
گلدان
سینی سبزی گل سرخ مدل 466 متفرقه 442,000 31 تیر 442,000 442,000
سینی سبزی گل سرخ مدل 466 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا مدل 128 بسته ۵ عددی
گلدان
سینی نشا مدل 128 بسته ۵ عددی متفرقه 580,000 2 آبان 580,000 580,000
سینی نشا مدل 128 بسته ۵ عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا مدل GS-390
گلدان
سینی نشا مدل GS-390 متفرقه 121,200 9 شهریور 92,400 121,200
سینی نشا مدل GS-390 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
مجموع موارد: 1203 عدد در 25 صفحه
قیمت گلدان
گلدان کلاسیک مدل G3025 بسته 2 عددی
قیمت: 325,000 ریال
قیمت: 325,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان طرح خانه روستایی کد HP8
قیمت: 280,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان طرح کتاب کد ck106
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان گلپونه مدل Benjamin 313 مجموعه 2 عددی
قیمت: 400,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان طرح تنه درخت مدل Z3
قیمت: 520,000 ریال
قیمت: 520,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان کد01
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان سرامیکی مدل DF7011 مجموعه 3 عددی
قیمت: 2,200,000 ریال
قیمت: 2,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان کلاسیک مدل G3020 مجموعه 16 عددی
قیمت: 1,550,000 ریال
قیمت: 1,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان نارون مدل 312 بسته 10 عددی
قیمت: 520,000 ریال
قیمت: 520,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلدان
گلدان دکوگل طرح بره صورتی کد DG070
قیمت: 105,000 ریال
قیمت: 105,000 ریال
مشاهده اطلاعات