قیمت پروفیل مقاطع باز

رسته عنوان کارخانه طول واحد سایز قیمت زمان کمترین بیشترین
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 216,500 14 مهر 143,900 161,000
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 210,500 14 مهر 140,000 157,500
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
آبرو یکطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
آبرو یکطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 216,500 14 مهر 143,900 161,000
آبرو یکطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 132,200 17 تیر 99,100 109,600
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 215,500 14 مهر 142,900 160,000
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 210,500 14 مهر 139,900 157,500
پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل زد Z-200 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-200 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 200 215,700 14 مهر 143,100 160,200
پروفیل زد Z-200 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 200 210,700 14 مهر 140,100 157,700
پروفیل زد Z-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل زد Z-220 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-220 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 220 155,200 24 تیر 97,700 107,300
پروفیل زد Z-220 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 220 155,200 24 تیر 97,700 107,300
پروفیل زد Z-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل زد پانچ شده Z-180 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد پانچ شده Z-180 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 180 106,200 25 مرداد 99,000 113,600
پروفیل زد پانچ شده Z-180 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل زد پانچ شده Z-200 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد پانچ شده Z-200 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 200 106,200 25 مرداد 98,100 103,000
پروفیل زد پانچ شده Z-200 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل زد پانچ شده Z-220 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد پانچ شده Z-220 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 220 106,200 25 مرداد 98,100 103,000
پروفیل زد پانچ شده Z-220 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 215,500 14 مهر 142,900 160,000
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 200 210,700 14 مهر 140,100 157,700
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل سی C-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل سی C-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 220 155,200 24 تیر 97,700 107,300
پروفیل سی C-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه