قیمت ورق گالوانیزه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق گالوانیزه 0.2 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.2 عرض 1000 چین 259,000 6 مهر 145,100 145,200
ورق گالوانیزه 0.2 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.2
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین 16,010 18 فروردین 15,060 16,010
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین 294,100 1 آبان 214,000 215,100
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.3
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان 370,000 18:06:52 299,000 301,100
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.3
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان 307,000 4 مرداد 168,000 168,100
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.35
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز شهرکرد 347,000 28 مهر 246,000 268,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز شهرکرد کارخانه: صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد 349,000 8 مهر 246,000 271,500
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد کارخانه: کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق 15,200 18 فروردین 15,150 15,200
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق 161,400 26 خرداد 161,300 161,400
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 230,000 31 تیر 230,000 230,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 نورد و لوله سمنان کارخانه: گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس 267,000 6 آبان 246,000 269,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 چین 289,000 18:06:52 211,000 253,100
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان 15,350 16 اردیبهشت 15,300 15,350
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان 359,000 18:06:52 222,100 273,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 نورد و لوله سمنان 230,000 31 تیر 230,000 230,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 نورد و لوله سمنان کارخانه: گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 هفت الماس 267,000 6 آبان 246,000 269,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان 15,370 16 اردیبهشت 15,320 15,370
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان 359,000 18:06:52 222,100 273,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق 15,200 18 فروردین 15,150 15,200
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق 156,500 14 خرداد 156,300 156,500
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.45
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 چین 229,100 14 شهریور 229,000 229,100
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.45
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان 345,100 28 مهر 223,100 255,000
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.45
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان 345,100 28 مهر 247,000 254,000
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.45
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد 335,000 18:06:52 210,000 229,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد کارخانه: صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد 336,000 18:06:52 206,500 263,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد کارخانه: کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه 209,100 15 شهریور 209,000 221,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه کارخانه: مجتمع فولادی روی اندود کاوه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 13,320 18 فروردین 13,270 13,320
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 209,100 14 شهریور 208,000 221,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق 153,400 26 خرداد 153,300 153,400
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 13,320 18 فروردین 13,270 13,320
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 339,000 6 آبان 212,000 267,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان کارخانه: گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس 12,260 18 فروردین 12,160 12,260
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس 336,000 18:06:52 209,000 236,500
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 چین 294,000 18:06:52 211,000 252,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان 13,570 16 اردیبهشت 13,520 13,570
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان 387,000 18:06:52 215,000 238,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد 335,000 18:06:52 201,500 266,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد کارخانه: صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد 336,000 18:06:52 206,000 263,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد کارخانه: کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه 209,100 15 شهریور 209,000 221,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه کارخانه: مجتمع فولادی روی اندود کاوه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 13,320 18 فروردین 13,270 13,320
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 329,000 18:06:52 208,000 221,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق 153,400 26 خرداد 153,300 153,400
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
مجموع موارد: 256 عدد در 6 صفحه