قیمت ورق شیروانی

رسته عنوان بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,300 20 اردیبهشت 145,900 146,300
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,200 20 اردیبهشت 145,800 146,200
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,400 20 اردیبهشت 146,000 146,400
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 280,800 14 شهریور 280,700 280,800
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 280,700 14 شهریور 280,600 280,700
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 280,900 14 شهریور 280,800 280,900
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 265,800 5 شهریور 133,300 146,100
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 265,800 14 شهریور 265,700 265,800
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 265,800 5 شهریور 133,400 146,200
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 270,200 5 شهریور 135,300 135,400
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 244,000 19 شهریور 215,000 270,100
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 270,400 14 شهریور 270,300 270,400
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 269,700 14 شهریور 269,600 269,700
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 210,500 16 شهریور 210,500 269,600
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 269,800 14 شهریور 269,700 269,800
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 267,600 6 آبان 249,600 269,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 267,500 6 آبان 249,600 269,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 267,700 6 آبان 249,700 269,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 267,600 6 آبان 249,600 269,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 267,500 6 آبان 249,600 269,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 267,700 6 آبان 249,700 269,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 340,700 14:06:34 209,600 236,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 340,600 14:06:34 209,500 236,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 340,800 14:06:34 209,700 236,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 340,700 14:06:34 205,600 236,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 340,600 14:06:34 205,500 236,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 340,800 14:06:34 205,700 236,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 308,700 14:06:34 199,600 225,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 308,600 14:06:34 199,500 225,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 308,800 14:06:34 199,700 225,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 308,700 14:06:34 199,600 225,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 308,600 14:06:34 199,500 225,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 308,800 14:06:34 199,700 225,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 208,100 6 آبان 200,500 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 208,000 6 آبان 200,500 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 208,200 6 آبان 200,500 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 207,100 6 آبان 200,000 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 207,000 6 آبان 200,000 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 207,200 6 آبان 200,000 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 296,700 14:06:34 199,500 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 296,600 14:06:34 199,600 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 296,800 14:06:34 199,500 222,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 296,700 14:06:34 198,600 221,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 296,600 14:06:34 198,500 221,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 296,800 14:06:34 198,700 221,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 208,100 6 آبان 198,600 215,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 208,000 6 آبان 198,500 215,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 208,200 6 آبان 198,700 215,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 206,100 6 آبان 198,100 215,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 206,000 6 آبان 198,000 215,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
مجموع موارد: 57 عدد در 2 صفحه