قیمت ورق سیاه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 164,000 1 آبان 133,500 138,000
ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 10
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 165,000 1 آبان 98,100 99,100
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 10
ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 180,100 1 آبان 166,000 174,100
ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 10
ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 162,000 1 آبان 133,500 138,000
ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 12
ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 165,000 1 آبان 138,000 140,600
ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 12
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 180,100 1 آبان 165,000 169,000
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 12
ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 151,000 1 آبان 125,500 138,000
ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 15
ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 153,000 1 آبان 128,000 131,600
ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 15
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 167,100 1 آبان 153,000 160,000
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 15
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده آریا افق پاسارگاد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده آریا افق پاسارگاد 231,100 1 آبان 16,000 163,000
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده آریا افق پاسارگاد کارخانه: شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده امید البرز
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده امید البرز 230,100 1 آبان 156,000 163,000
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده امید البرز کارخانه: شرکت لوله و پروفیل امید البرز نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد پروفیل مشهد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد پروفیل مشهد 231,600 1 آبان 155,500 170,200
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا 230,100 1 آبان 150,000 170,200
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان پروفیل 208,100 1 آبان 151,000 164,500
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد سبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد سبا 153,500 14 شهریور 150,000 166,000
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد سبا کارخانه: مجتمع فولاد سبا نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول قزاق 115,400 26 خرداد 115,300 115,400
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول چین
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول چین 103,100 26 خرداد 103,000 103,100
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول چین کارخانه: فولاد چین نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 فابریک نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 فابریک نیکان پروفیل 208,100 1 آبان 151,000 164,500
ورق سیاه 2 عرض 1000 فابریک نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده آریا افق پاسارگاد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده آریا افق پاسارگاد 231,100 1 آبان 146,000 163,000
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده آریا افق پاسارگاد کارخانه: شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده امید البرز
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده امید البرز 230,100 1 آبان 156,000 163,000
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده امید البرز کارخانه: شرکت لوله و پروفیل امید البرز نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد پروفیل مشهد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد پروفیل مشهد 231,600 1 آبان 153,000 170,200
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا 230,100 1 آبان 146,000 170,200
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان پروفیل 208,100 1 آبان 151,000 164,500
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد سبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد سبا 224,000 20 مهر 149,000 169,000
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد سبا کارخانه: مجتمع فولاد سبا نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول قزاق 106,300 24 خرداد 106,200 106,300
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان پروفیل 208,100 1 آبان 151,000 164,500
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک چین
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک چین 106,900 26 خرداد 106,800 106,900
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک چین کارخانه: فولاد چین نوع: فابریک بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 147,000 1 آبان 117,500 119,100
ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 20
ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 149,000 1 آبان 121,000 127,100
ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 20
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 157,100 1 آبان 132,000 134,000
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 20
ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 147,000 1 آبان 117,500 119,100
ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 25
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 149,000 1 آبان 121,000 127,100
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 25
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 155,100 1 آبان 130,300 133,100
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 25
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول قزاق 115,800 24 اردیبهشت 115,700 115,800
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 3
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول قزاق 97,900 25 خرداد 97,800 97,900
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 3
ورق سیاه 30 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 30 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 131,000 29 شهریور 119,000 119,100
ورق سیاه 30 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 30
ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 149,000 1 آبان 121,000 127,100
ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 30
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 157,100 1 آبان 135,000 137,000
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 30
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 170,100 1 آبان 132,000 134,500
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 35
ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 149,000 1 آبان 121,000 127,100
ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 40
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 167,100 1 آبان 131,000 133,100
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 40
ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 138,000 17 شهریور 135,500 138,000
ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 8
ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 127,000 7 تیر 124,000 127,100
ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 8
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه