قیمت ورق رنگی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق رنگی آبی 0.35 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.35 عرض 1250 هفت الماس 260,000 24 تیر 201,100 201,300
ورق رنگی آبی 0.35 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.35
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1000 هفت الماس 291,000 14 شهریور 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.4
ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس 310,000 20 شهریور 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.45
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1000 چین 279,000 14 شهریور 269,000 288,100
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: آبی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.47
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1250 چین 366,100 5 آبان 269,000 288,100
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: آبی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.47
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس 312,100 1 مهر 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.5
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 373,000 5 آبان 257,000 307,000
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.5
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1000 هفت الماس 318,100 1 مهر 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.6
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 299,800 30 تیر 299,800 299,800
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.6
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس 311,100 1 مهر 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.7
ورق رنگی آبی 0.8 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.8 عرض 1000 هفت الماس 311,100 1 مهر 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 0.8 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.8
ورق رنگی آبی 0.9 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.9 عرض 1000 هفت الماس 312,100 1 مهر 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 0.9 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.9
ورق رنگی آبی 1 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 1 عرض 1000 هفت الماس 312,100 1 مهر 270,100 291,000
ورق رنگی آبی 1 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 1
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن 275,100 14 شهریور 275,000 300,100
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: آبی نیسانی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5015 ضخامت: 0.7
ورق رنگی بنفش 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی بنفش 0.18 عرض 1000 چین 384,100 5 آبان 218,000 258,100
ورق رنگی بنفش 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: بنفش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4004 ضخامت: 0.18
ورق رنگی بنفش 0.25 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی بنفش 0.25 عرض 1000 چین 374,100 5 آبان 213,000 254,100
ورق رنگی بنفش 0.25 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: بنفش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4004 ضخامت: 0.25
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1000 چین 320,000 24 شهریور 282,000 300,000
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سبز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 6024 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1250 چین 320,000 24 شهریور 282,000 300,000
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سبز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 6024 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن 270,100 14 شهریور 270,000 300,100
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سبز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 6024 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سبز روشن 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سبز روشن 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن 270,100 14 شهریور 270,000 300,100
ورق رنگی سبز روشن 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سبز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 6029 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سفال 0.16 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفال 0.16 عرض 1000 چین 261,000 8 تیر 221,000 261,100
ورق رنگی سفال 0.16 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفال بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.18
ورق رنگی سفال 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفال 0.18 عرض 1000 چین 258,000 8 تیر 218,000 258,100
ورق رنگی سفال 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفال بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.18
ورق رنگی سفال 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفال 0.47 عرض 1250 چین 320,000 24 شهریور 270,000 300,000
ورق رنگی سفال 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفال بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سفید یخچالی 0.16 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.16 عرض 1000 چین 384,100 5 آبان 384,100 384,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.16 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.18
ورق رنگی سفید یخچالی 0.35 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.35 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 251,100 18 تیر 251,100 251,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.35 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.35
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 365,000 19 مهر 365,000 365,000
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 چین 235,100 19 تیر 168,000 200,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 377,000 5 آبان 377,000 377,000
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 چین 235,100 19 تیر 168,000 200,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چین 328,000 3 مهر 282,000 318,000
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چین 328,000 3 مهر 282,000 318,000
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 377,000 5 آبان 285,000 309,000
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس 311,100 1 مهر 269,100 295,600
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1250 فولاد بهمن 275,100 14 شهریور 275,000 300,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.6
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن 275,100 14 شهریور 275,000 300,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.7
ورق رنگی صورتی 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی صورتی 0.18 عرض 1000 چین 384,100 5 آبان 218,000 258,100
ورق رنگی صورتی 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: صورتی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4003 ضخامت: 0.18
ورق رنگی قرمز 0.16 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.16 عرض 1000 چین 384,100 5 آبان 221,000 261,100
ورق رنگی قرمز 0.16 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.18
ورق رنگی قرمز 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.18 عرض 1000 چین 334,000 14 مهر 334,000 334,000
ورق رنگی قرمز 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.18
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 251,100 18 تیر 251,100 251,100
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 چین 235,100 19 تیر 168,000 200,100
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 362,000 5 آبان 362,000 362,000
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چین 230,100 19 تیر 168,000 2,011,100
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1000 چین 326,000 3 مهر 282,000 316,000
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1250 چین 368,100 5 آبان 282,000 316,000
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 369,000 5 آبان 285,100 315,000
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.5
ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس 285,600 14 شهریور 285,500 285,600
ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.55
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1000 چین 325,000 3 مهر 282,000 315,000
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قهوه ای روشن بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1250 چین 325,000 1 مهر 282,000 315,000
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قهوه ای روشن بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 374,000 19 مهر 177,500 189,100
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قهوه ای روشن بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.5
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.16 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.16 عرض 1000 چین 261,000 8 تیر 221,000 261,100
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.16 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قهوه ای سوخته بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8017 ضخامت: 0.18
مجموع موارد: 61 عدد در 2 صفحه