قیمت ورق آلیاژی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 120,000 10 تیر 122,000 123,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 10
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 126,000 10 تیر 124,000 125,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 12
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 126,000 10 تیر 131,000 132,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 15
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 126,000 10 تیر 135,000 136,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 6
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 126,000 10 تیر 129,500 130,500
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 8
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 10 145,000 10 تیر 145,000 145,000
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 10 کارخانه: کره بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 10
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 12 145,000 10 تیر 145,000 145,000
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 12 کارخانه: کره بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 12
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 15 145,000 10 تیر 145,000 145,000
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 15 کارخانه: کره بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 15
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 6 145,000 10 تیر 145,000 145,000
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 6 کارخانه: کره نوع: شیت فابریک بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 6
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 8 145,000 10 تیر 145,000 145,000
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 8 کارخانه: کره بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 8
ورق 4130 آلمان ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 10 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 10 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 10
ورق 4130 آلمان ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 15 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 15 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 15
ورق 4130 آلمان ضخامت 20
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 20 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 20
ورق 4130 آلمان ضخامت 25
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 25 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 25 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 25
ورق 4130 آلمان ضخامت 30
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 30 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 30
ورق 4140 آلمان ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 10 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 10 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 10
ورق 4140 آلمان ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 15 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 15 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 10
ورق 4140 آلمان ضخامت 20
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 20 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 15
ورق 4140 آلمان ضخامت 25
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 25 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 25 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 25
ورق 4140 آلمان ضخامت 30
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 30 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 30
ورق 4140 آلمان ضخامت 40
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 40 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 40 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 40
ورق 4140 آلمان ضخامت 50
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 50 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 50 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 40
ورق 4140 آلمان ضخامت 60
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 60 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 40
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 114,000 10 تیر 114,000 114,000
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 10
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 114,000 10 تیر 114,000 114,000
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 12
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 114,000 10 تیر 114,000 114,000
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 15
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 106,000 10 تیر 106,000 106,000
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 6
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 106,000 10 تیر 106,000 106,000
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 8
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 114,500 6 تیر 114,500 114,500
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 10
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 114,500 6 تیر 114,500 114,500
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 12
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 114,500 10 تیر 114,500 114,500
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 15
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 107,000 10 تیر 107,000 107,000
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 6
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 107,000 10 تیر 107,000 107,000
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: A283 ضخامت: 8
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 176,000 27 مهر 108,000 123,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 10
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 109,000 20 اردیبهشت 109,000 110,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 12
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 176,000 27 مهر 109,000 114,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 15
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 184,000 27 مهر 118,000 136,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 6
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 176,000 27 مهر 118,000 130,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 8
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 125,000 17 اردیبهشت 124,000 125,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 10
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 176,000 27 مهر 132,000 133,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 12
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 133,000 17 اردیبهشت 132,000 133,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 15
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 185,000 27 مهر 136,000 137,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 6
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 176,000 27 مهر 132,000 133,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 8
ورق CK45 روس ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 10 310,000 18 شهریور 310,000 310,000
ورق CK45 روس ضخامت 10 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 10
ورق CK45 روس ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 12 310,000 18 شهریور 310,000 310,000
ورق CK45 روس ضخامت 12 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 12
ورق CK45 روس ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 15 310,000 18 شهریور 310,000 310,000
ورق CK45 روس ضخامت 15 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 15
ورق CK45 روس ضخامت 2
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 2 310,000 18 شهریور 310,000 310,000
ورق CK45 روس ضخامت 2 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 2
ورق CK45 روس ضخامت 20
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 20 310,000 18 شهریور 310,000 310,000
ورق CK45 روس ضخامت 20 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 20
ورق CK45 روس ضخامت 25
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 25 310,000 18 شهریور 310,000 310,000
ورق CK45 روس ضخامت 25 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 25
ورق CK45 روس ضخامت 3
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 3 310,000 18 شهریور 310,000 310,000
ورق CK45 روس ضخامت 3 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 3
مجموع موارد: 317 عدد در 7 صفحه