قیمت نبشی ساختمانی

رسته عنوان بارگیری سایز واحد ضخامت قیمت زمان کمترین بیشترین
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 112,400 14 شهریور 110,000 113,500
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (12 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 137,400 1 آبان 100,400 120,500
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 143,900 1 آبان 110,000 126,000
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 143,900 1 آبان 110,000 126,000
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 139,900 1 آبان 99,000 112,500
نبشی سایز 10×100×100 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه: کارخانه فولاد ظهوریان مشهد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 فولاد نصر آذربایجان (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 81,000 6 تیر 76,500 81,000
نبشی سایز 10×100×100 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه: فولاد نصر آذربایجان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 139,900 1 آبان 114,300 114,400
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (12 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 139,900 1 آبان 114,300 114,400
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 76,000 7 تیر 75,000 76,000
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 76,000 7 تیر 75,000 76,000
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (12 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 12 112,400 14 شهریور 110,000 113,500
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (12 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 12 137,400 1 آبان 100,400 121,500
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (12 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 12 165,000 22 شهریور 128,000 155,100
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 165,000 22 شهریور 128,000 155,100
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 2.5 124,000 6 مرداد 76,900 91,000
نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
نبشی سایز 2×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 25x25 کیلوگرم 2 139,500 14:04:09 94,000 94,100
نبشی سایز 2×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 25x25 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
نبشی سایز 2×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 2 145,500 14:04:09 103,900 120,100
نبشی سایز 2×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
نبشی سایز 2×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 2 144,500 14:04:09 105,600 117,700
نبشی سایز 2×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
نبشی سایز 3×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 25x25 کیلوگرم 3 68,750 11 خرداد 67,150 68,750
نبشی سایز 3×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 25x25 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 139,700 14:04:09 103,100 123,200
نبشی سایز 3×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 فولاد سپهر (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 140,200 14:04:09 101,000 121,000
نبشی سایز 3×30×30 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد سپهر ایرانیان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 139,900 1 آبان 99,000 112,500
نبشی سایز 3×30×30 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه: کارخانه فولاد ظهوریان مشهد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 74,000 26 خرداد 72,400 74,000
نبشی سایز 3×30×30 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 133,700 10 مهر 102,000 123,000
نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد نستا طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 109,500 14 شهریور 109,500 113,500
نبشی سایز 3×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 139,600 1 آبان 103,000 115,100
نبشی سایز 3×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 139,900 1 آبان 100,900 124,000
نبشی سایز 3×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 124,000 6 مرداد 76,900 90,000
نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 3×40×40 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 146,100 24 مهر 100,900 117,000
نبشی سایز 3×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×50×50 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 3 139,900 1 آبان 101,800 124,000
نبشی سایز 3×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×50×50 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 3 138,000 14:04:09 101,900 121,000
نبشی سایز 3×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×60×60 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 3 150,000 28 مهر 100,400 124,000
نبشی سایز 3×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×60×60 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 3 114,000 22 تیر 78,500 79,500
نبشی سایز 3×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 139,500 12 مهر 100,400 120,500
نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 139,400 14:04:09 102,900 122,900
نبشی سایز 4×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 137,700 1 آبان 100,800 120,800
نبشی سایز 4×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 فولاد سپهر (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 138,000 12 مهر 101,000 121,000
نبشی سایز 4×40×40 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد سپهر ایرانیان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 139,900 1 آبان 99,000 112,500
نبشی سایز 4×40×40 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه: کارخانه فولاد ظهوریان مشهد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 137,000 14:04:09 99,900 120,000
نبشی سایز 4×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 133,700 10 مهر 102,000 123,000
نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد نستا طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×50×50 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 4 85,000 3 تیر 83,500 85,000
نبشی سایز 4×50×50 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×50×50 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 5 136,800 1 آبان 101,800 121,800
نبشی سایز 4×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 5
نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 4 135,900 1 آبان 103,000 120,000
نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×50×50 منظومه (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 منظومه (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 4 136,900 1 آبان 98,000 120,000
نبشی سایز 4×50×50 منظومه (6 متری) کارخانه: صبا فولاد منظومه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×50×50 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 4 137,000 14:04:09 100,900 120,500
نبشی سایز 4×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×60×60 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 4 147,400 28 مهر 101,900 121,900
نبشی سایز 4×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×60×60 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 4 137,500 14:04:09 101,900 121,000
نبشی سایز 4×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×70×70 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×70×70 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 70x70 کیلوگرم 4 145,500 12 مهر 76,000 77,000
نبشی سایز 4×70×70 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 70x70 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 5 136,400 1 آبان 100,400 120,500
نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 5
نبشی سایز 5×50×50 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 5×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 5 136,700 1 آبان 99,800 120,800
نبشی سایز 5×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 5
مجموع موارد: 89 عدد در 2 صفحه