قیمت ناودانی ساختمانی

رسته عنوان بارگیری سایز واحد طول قیمت زمان کمترین بیشترین
ناودانی 10 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 265,000 18:04:39 179,900 185,000
ناودانی 10 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 99,000 14 شهریور 99,000 109,800
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 139,000 18:04:39 100,400 120,500
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 145,000 18:04:39 110,000 126,000
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 145,000 18:04:39 110,000 126,000
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 144,400 1 آبان 99,000 120,000
ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک دهشیر یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 143,900 1 آبان 97,000 119,500
ناودانی 10 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه: مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری) کارخانه 10 متر 6 107,000 22 تیر 76,000 90,100
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری) کارخانه: شرکت نورد سجاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: متر استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 137,000 18:04:39 103,000 120,000
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک فراد (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک فراد (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 105,900 14 شهریور 105,900 106,000
ناودانی 10 سبک فراد (12 متری) کارخانه: شرکت فولاد فراد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک فراد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک فراد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 105,900 14 شهریور 105,900 106,000
ناودانی 10 سبک فراد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد فراد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 126,300 27 شهریور 76,000 90,100
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (12 متری) کارخانه: فولاد نصر آذربایجان طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 126,300 27 شهریور 76,000 90,100
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه: فولاد نصر آذربایجان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 125,000 29 تیر 74,500 89,100
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 118,100 26 تیر 74,500 89,100
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 99,000 14 شهریور 99,000 109,800
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل ایوانکی طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 265,000 18:04:39 179,900 185,000
ناودانی 12 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 99,000 14 شهریور 99,000 109,800
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 165,000 22 شهریور 128,000 155,100
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 165,000 22 شهریور 128,000 155,100
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 144,400 1 آبان 99,000 120,000
ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (12 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 143,900 1 آبان 97,000 119,500
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (12 متری) کارخانه: مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 143,900 1 آبان 97,000 119,500
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه: مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 137,000 18:04:39 103,000 120,000
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 139,000 14:04:09 99,900 121,000
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 139,000 14:04:09 99,900 121,000
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 99,000 14 شهریور 99,000 109,800
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل ایوانکی طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 265,000 18:04:39 179,900 185,000
ناودانی 14 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 12 145,000 18:04:39 110,000 128,000
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 145,000 18:04:39 110,000 128,000
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 144,400 1 آبان 99,000 120,000
ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 137,000 18:04:39 103,000 120,000
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سبک فایکو (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک فایکو (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 96,500 16 تیر 84,500 88,100
ناودانی 14 سبک فایکو (6 متری) کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سنگین فایکو (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سنگین فایکو (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 103,500 16 تیر 88,000 96,500
ناودانی 14 سنگین فایکو (6 متری) کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 12 139,000 14:04:09 99,900 121,000
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 139,000 14:04:09 99,900 121,000
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 16 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 265,000 18:04:39 179,900 185,000
ناودانی 16 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 12 161,000 18:04:39 110,000 126,000
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 6 161,000 18:04:39 110,000 126,000
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 6 144,400 1 آبان 99,000 120,000
ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری )
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری ) کارخانه 16 کیلوگرم 6 137,000 18:04:39 103,000 120,000
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری ) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 12 139,000 14:04:09 99,900 121,000
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 6 139,000 14:04:09 99,900 121,000
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 18 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 18 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 265,000 18:04:39 179,900 185,000
ناودانی 18 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 18 سبک فایکو (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 18 سبک فایکو (12 متری) کارخانه 18 کیلوگرم 12 111,500 16 تیر 99,000 106,000
ناودانی 18 سبک فایکو (12 متری) کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 18 سنگین فایکو (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 18 سنگین فایکو (12 متری) کارخانه 18 کیلوگرم 12 104,500 16 تیر 97,000 99,100
ناودانی 18 سنگین فایکو (12 متری) کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 20 سبک فایکو (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 20 سبک فایکو (12 متری) کارخانه 20 کیلوگرم 12 109,500 16 تیر 99,000 104,100
ناودانی 20 سبک فایکو (12 متری) کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 20 سنگین فایکو (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 20 سنگین فایکو (12 متری) کارخانه 20 کیلوگرم 12 104,500 16 تیر 97,000 99,100
ناودانی 20 سنگین فایکو (12 متری) کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 22 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 22 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 265,000 18:04:39 179,900 185,000
ناودانی 22 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) کارخانه 5 کیلوگرم 6 138,900 8 مهر 100,400 120,400
ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 5 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
مجموع موارد: 70 عدد در 2 صفحه