قیمت کلاف ساده

رسته عنوان سایز بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1) 10 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 10 فولاد یزد (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده 10 فولاد یزد (RST34) 10 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 65,500 70,000
کلاف ساده 10 فولاد یزد (RST34) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1) 11 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 11 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1) 12 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1) 12.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 12.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 12.5 فولاد یزد (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 12.5 فولاد یزد (1006) 12.5 کارخانه کیلوگرم 67,000 16 اردیبهشت 65,500 67,000
کلاف ساده 12.5 فولاد یزد (1006) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 12.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1) 13 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 13 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) 14 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1) 16.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 16.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006) 5.5 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 69,000 70,000
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006) کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1) 5.5 کارخانه کیلوگرم 71,000 16 اردیبهشت 69,500 71,000
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1) 6 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 68,500 69,500
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,500 69,000
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006) کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1006) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1006) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1008) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (S2)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (S2) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (S2) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: S2
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (USD7)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (USD7) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (USD7) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: USD7
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 68,500 69,500
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 6.5 فولاد یزد (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد یزد (RST34) 6.5 کارخانه کیلوگرم 71,000 16 اردیبهشت 68,000 71,000
کلاف ساده 6.5 فولاد یزد (RST34) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006) 8 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 66,000 70,000
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006) کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1) 8 کارخانه کیلوگرم 71,000 16 اردیبهشت 66,000 71,000
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 8 فولاد یزد (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده 8 فولاد یزد (RST34) 8 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 65,500 70,000
کلاف ساده 8 فولاد یزد (RST34) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده ساختمانی 10 فولاد سازان امیرآباد (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 10 فولاد سازان امیرآباد (1008) 10 کارخانه کیلوگرم 68,500 16 اردیبهشت 68,000 68,500
کلاف ساده ساختمانی 10 فولاد سازان امیرآباد (1008) کارخانه: صنایع فولاد سازان امیرآباد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده ساختمانی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 65,500 16 اردیبهشت 63,500 65,500
کلاف ساده ساختمانی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) کارخانه: صنایع فولاد سازان امیرآباد بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد فولاد گلستان (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد فولاد گلستان (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 65,500 16 اردیبهشت 63,000 65,500
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد فولاد گلستان (1008) کارخانه: نورد فولاد گلستان بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد کوثر اهواز (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد کوثر اهواز (1006) 6.5 کارخانه کیلوگرم 66,000 16 اردیبهشت 63,500 66,000
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد کوثر اهواز (1006) کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (1006) 5.5 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 69,000 69,500
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (1006) کارخانه: شرکت نورد فولاد کاران افق بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) 5.5 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 69,000 69,500
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) کارخانه: شرکت نورد فولاد کاران افق بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 68,500 16 اردیبهشت 68,000 68,500
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) کارخانه: صنایع فولاد سازان امیرآباد بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده کششی 6.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 6.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,500 69,000
کلاف ساده کششی 6.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) کارخانه: شرکت نورد فولاد کاران افق بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه