قیمت میلگرد آجدار

رسته عنوان سایز بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 130,600 12:05:00 93,000 111,500
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 132,600 12:05:00 95,000 112,500
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 130,100 12:05:00 92,000 112,000
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 96,000 14 شهریور 95,500 98,000
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 130,100 12:05:00 90,500 110,600
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 130,600 12:05:00 91,000 111,100
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 137,100 12:05:00 94,100 116,000
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2) کارخانه: قیمت میلگرد آناهیتا بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 126,000 18 مهر 93,000 98,000
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3) کارخانه: مجتمع فولاد ارگ تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 132,100 12:05:00 132,100 132,100
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان (A3) کارخانه: مجتمع جهان فولاد سیرجان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 140,600 12:05:00 94,000 111,500
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2) کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 65,500 22 اردیبهشت 65,400 65,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2) کارخانه: ذوب آهن اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 66,500 22 اردیبهشت 66,400 66,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3) کارخانه: ذوب آهن اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 139,100 12:05:00 95,000 114,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) کارخانه: ذوب آهن سیرجان حدید جنوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 140,100 12:05:00 94,500 114,600
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3) کارخانه: مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 119,000 24 شهریور 93,500 111,300
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3) کارخانه: صبا فولاد میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 135,100 12:05:00 92,000 113,000
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3) کارخانه: مجتمع فولاد شاهرود بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد آذربایجان میانه (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد آذربایجان میانه (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 135,500 12 مهر 73,600 73,800
میلگرد آجدار 10 فولاد آذربایجان میانه (A3) کارخانه: فولاد آذربایجان میانه بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 132,500 27 مهر 91,000 95,000
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2) کارخانه: شرکت فولاد الماس باران تاک بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 129,500 29 مهر 93,000 96,500
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2) کارخانه: فولاد امیر کبیر خزر بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 135,600 12:05:00 96,800 115,500
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3) کارخانه: میلگرد بافق مجتمع فولاد بافق بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد بردسیر کرمان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد بردسیر کرمان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 58,000 1 اردیبهشت 58,000 58,000
میلگرد آجدار 10 فولاد بردسیر کرمان (A2) کارخانه: قیمت میلگرد کرمان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد حسن رود گیلان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد حسن رود گیلان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 133,100 12:05:00 92,000 113,100
میلگرد آجدار 10 فولاد حسن رود گیلان (A2) کارخانه: شرکت نورد فولاد گیلان ( حسن رود ) بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 127,100 12:05:00 88,800 102,500
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A2) کارخانه: فولاد خرمدشت تاکستان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 94,000 17 شهریور 92,000 94,000
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A3) کارخانه: فولاد خرمدشت تاکستان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد سرمد ابرکوه (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سرمد ابرکوه (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 123,100 4 مهر 96,500 100,500
میلگرد آجدار 10 فولاد سرمد ابرکوه (A3) کارخانه: شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 61,200 29 اردیبهشت 61,000 61,200
میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیان (A2) کارخانه: شرکت فولاد سپهر ایرانیان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 127,100 12:05:00 90,000 108,600
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A2) کارخانه: شرکت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس ) بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 122,300 30 شهریور 91,000 112,500
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A3) کارخانه: شرکت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس ) بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد شاهین بناب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد شاهین بناب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 131,800 12:05:00 95,000 111,500
میلگرد آجدار 10 فولاد شاهین بناب (A2) کارخانه: مجتمع فولاد شاهین بناب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 134,400 12:05:00 93,500 111,500
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب (A2) کارخانه: مجتمع فولاد ظفر بناب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد قزوین (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد قزوین (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 124,600 12:05:00 86,000 108,000
میلگرد آجدار 10 فولاد قزوین (A2) کارخانه: شرکت فولاد قزوین بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد نیک صدرای توس (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد نیک صدرای توس (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 96,000 29 مرداد 96,000 96,000
میلگرد آجدار 10 فولاد نیک صدرای توس (A3) کارخانه: فولاد نیک صدرای توس بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد هیربد (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد هیربد (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 98,100 22 مرداد 98,100 98,100
میلگرد آجدار 10 فولاد هیربد (A2) کارخانه: فولاد هیربد زرندیه بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد پارس آرمان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد پارس آرمان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 125,100 12:05:00 86,500 108,500
میلگرد آجدار 10 فولاد پارس آرمان (A2) کارخانه: فولاد پارس آرمان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 130,100 12:05:00 93,000 112,500
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2) کارخانه: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 131,100 12:05:00 94,000 113,500
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3) کارخانه: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان ابهر (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان ابهر (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 127,100 12:05:00 91,000 108,000
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان ابهر (A2) کارخانه: شرکت فولاد کیان ابهر بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان کاشان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان کاشان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 138,100 12:05:00 96,200 116,200
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان کاشان (A2) کارخانه: مجتمع فولاد کیان کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 139,500 27 مهر 112,500 113,500
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد (A3) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 129,800 12:05:00 64,300 64,400
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A2) کارخانه: مهیار اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 130,800 12:05:00 65,300 65,400
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A3) کارخانه: مهیار اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 نورد فولاد گلستان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 نورد فولاد گلستان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 143,100 12:05:00 108,000 111,000
میلگرد آجدار 10 نورد فولاد گلستان (A3) کارخانه: نورد فولاد گلستان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 126,000 2 مهر 96,000 110,600
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان (A3) کارخانه: شرکت نورد گرم سمنان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 110,800 18 شهریور 110,200 110,200
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3) کارخانه: مجتمع فولاد خراسان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 129,100 2 آبان 94,000 113,000
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3) کارخانه: قیمت میلگرد پرشین بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 135,100 12:05:00 95,000 112,000
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 130,600 12:05:00 93,000 111,500
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A2) 12 کارخانه کیلوگرم 69,500 21 خرداد 64,000 69,500
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A2) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 130,100 12:05:00 92,000 112,000
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A3) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2) 12 کارخانه کیلوگرم 130,100 12:05:00 90,500 109,600
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
مجموع موارد: 422 عدد در 9 صفحه