قیمت میلگرد

رسته عنوان سایز بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1) 10 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 10 فولاد یزد (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده 10 فولاد یزد (RST34) 10 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 65,500 70,000
کلاف ساده 10 فولاد یزد (RST34) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1) 11 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 11 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1) 12 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1) 12.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 12.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 12.5 فولاد یزد (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 12.5 فولاد یزد (1006) 12.5 کارخانه کیلوگرم 67,000 16 اردیبهشت 65,500 67,000
کلاف ساده 12.5 فولاد یزد (1006) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 12.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1) 13 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 13 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) 14 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1) 16.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 66,000 69,000
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 16.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006) 5.5 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 69,000 70,000
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006) کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1) 5.5 کارخانه کیلوگرم 71,000 16 اردیبهشت 69,500 71,000
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1) 6 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 68,500 69,500
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,500 69,000
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006) کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1006) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1006) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (1008) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (S2)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (S2) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (S2) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: S2
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (USD7)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (USD7) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,000 69,000
کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز (USD7) کارخانه: فولاد نطنز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: USD7
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 68,500 69,500
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 6.5 فولاد یزد (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده 6.5 فولاد یزد (RST34) 6.5 کارخانه کیلوگرم 71,000 16 اردیبهشت 68,000 71,000
کلاف ساده 6.5 فولاد یزد (RST34) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006) 8 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 66,000 70,000
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006) کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1)
کلاف ساده
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1) 8 کارخانه کیلوگرم 71,000 16 اردیبهشت 66,000 71,000
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
کلاف ساده 8 فولاد یزد (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده 8 فولاد یزد (RST34) 8 کارخانه کیلوگرم 70,000 16 اردیبهشت 65,500 70,000
کلاف ساده 8 فولاد یزد (RST34) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده ساختمانی 10 فولاد سازان امیرآباد (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 10 فولاد سازان امیرآباد (1008) 10 کارخانه کیلوگرم 68,500 16 اردیبهشت 68,000 68,500
کلاف ساده ساختمانی 10 فولاد سازان امیرآباد (1008) کارخانه: صنایع فولاد سازان امیرآباد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده ساختمانی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 65,500 16 اردیبهشت 63,500 65,500
کلاف ساده ساختمانی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) کارخانه: صنایع فولاد سازان امیرآباد بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد فولاد گلستان (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد فولاد گلستان (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 65,500 16 اردیبهشت 63,000 65,500
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد فولاد گلستان (1008) کارخانه: نورد فولاد گلستان بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد کوثر اهواز (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد کوثر اهواز (1006) 6.5 کارخانه کیلوگرم 66,000 16 اردیبهشت 63,500 66,000
کلاف ساده ساختمانی 6.5 نورد کوثر اهواز (1006) کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (1006)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (1006) 5.5 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 69,000 69,500
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (1006) کارخانه: شرکت نورد فولاد کاران افق بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1006
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) 5.5 کارخانه کیلوگرم 69,500 16 اردیبهشت 69,000 69,500
کلاف ساده کششی 5.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) کارخانه: شرکت نورد فولاد کاران افق بارگیری: کارخانه سایز: 5.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) 6.5 کارخانه کیلوگرم 68,500 16 اردیبهشت 68,000 68,500
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (1008) کارخانه: صنایع فولاد سازان امیرآباد بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: 1008
کلاف ساده کششی 6.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34)
کلاف ساده
کلاف ساده کششی 6.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) 6.5 کارخانه کیلوگرم 69,000 16 اردیبهشت 68,500 69,000
کلاف ساده کششی 6.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (RST34) کارخانه: شرکت نورد فولاد کاران افق بارگیری: کارخانه سایز: 6.5 واحد: کیلوگرم استاندارد: RST34
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 130,500 14:04:09 93,000 111,500
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 132,500 14:04:09 95,000 112,500
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 130,000 14:04:09 92,000 112,000
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 96,000 14 شهریور 95,500 98,000
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 130,000 14:04:09 90,500 110,600
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 130,500 14:04:09 91,000 111,100
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 137,000 16:04:03 94,100 116,000
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2) کارخانه: قیمت میلگرد آناهیتا بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 126,000 18 مهر 93,000 98,000
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3) کارخانه: مجتمع فولاد ارگ تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 132,000 16:04:03 132,000 132,000
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان (A3) کارخانه: مجتمع جهان فولاد سیرجان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 140,500 16:04:01 94,000 111,500
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2) کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 65,500 22 اردیبهشت 65,400 65,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2) کارخانه: ذوب آهن اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 66,500 22 اردیبهشت 66,400 66,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3) کارخانه: ذوب آهن اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 139,000 12:04:49 95,000 114,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) کارخانه: ذوب آهن سیرجان حدید جنوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 140,000 12:04:47 94,500 114,600
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3) کارخانه: مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 119,000 24 شهریور 93,500 111,300
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3) کارخانه: صبا فولاد میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 135,000 12:04:47 92,000 113,000
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3) کارخانه: مجتمع فولاد شاهرود بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد آذربایجان میانه (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد آذربایجان میانه (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 135,500 12 مهر 73,600 73,800
میلگرد آجدار 10 فولاد آذربایجان میانه (A3) کارخانه: فولاد آذربایجان میانه بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 132,500 27 مهر 91,000 95,000
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2) کارخانه: شرکت فولاد الماس باران تاک بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 129,500 29 مهر 93,000 96,500
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2) کارخانه: فولاد امیر کبیر خزر بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 135,500 14:04:09 96,800 115,500
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3) کارخانه: میلگرد بافق مجتمع فولاد بافق بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
مجموع موارد: 485 عدد در 10 صفحه