قیمت مشتقات میلگرد

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
بولت آجدار 10 بنگاه تهران
مهره بولت
بولت آجدار 10 بنگاه تهران کارخانه کیلوگرم 138,500 14:03:45 100,100 1,310,000
بولت آجدار 10 بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه