قیمت لوله گالوانیزه

رسته عنوان سایز بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان 1 کارخانه 2 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپنتا
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپنتا 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 134,000 4 خرداد 132,700 134,000
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 1/2 1 کارخانه 2 کیلوگرم 132,700 13 اردیبهشت 132,700 132,700
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان کارخانه: شرکت پروفیل فولادی اصفهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1/2 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپنتا
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپنتا 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 134,000 4 خرداد 132,700 134,000
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز 1/2 2 کارخانه 3 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان 1/4 1 کارخانه 2 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز 1/4 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1/4 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپنتا
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپنتا 1/4 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 134,000 4 خرداد 132,700 134,000
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان 2 کارخانه 2 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز 2 کارخانه 3 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 سپنتا
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 سپنتا 2 کارخانه 3 کیلوگرم 132,700 21 خرداد 132,700 134,000
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 سپنتا
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 سپنتا 3 کارخانه 3 کیلوگرم 132,700 21 خرداد 132,700 134,000
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز 3 کارخانه 4 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 281,000 30 مهر 209,000 245,000
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپنتا
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپنتا 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 134,000 4 خرداد 132,700 134,000
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.5 سپنتا
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.5 سپنتا 4 کارخانه 3.5 کیلوگرم 132,700 21 خرداد 132,700 134,000
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.5 سپنتا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل سپنتا بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3.5
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز 4 کارخانه 4 کیلوگرم 276,000 30 مهر 276,000 276,000
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه